Instrumente de accesibilitate

Banner
  • Hits: 146951

Lista documente institutie

 Birou Resurse Umane:

Organigrama, Statul de funcţii şi Statul de personal al Direcţiei de Sănătate Publică Mureş şi documentaţia aferentă modificării statelor de funcţii;

Documentele întocmite în cazul angajării, încetării, schimbării locului de muncă sau modificării raporturilor de serviciu sau de muncă a personalului din cadrul instituţiei concretizate în proiecte de dispoziţii, contracte individuale de muncă, acte adiţionale, adrese de transfer, note de lichidare;

Dosare profesionale şi dosare personale;

Programarea concediilor de odihnă, cereri concedii odihnă, evidenţa serviciului de permanenţă;

Foile de prezenţă colectivă, condici de prezenţă, state de plată, declaraţii fiscale;

Documentaţia privind organizarea concursurilor sau examenelor în vederea ocupării posturilor vacante, a concursurilor de promovare (publicitate, bibliografii, procese verbale);

Documentaţia privind concursurile sau examenele organizate de către Ministerul Sănătăţii (obţinerea titlului de medic/medic dentist/faramacist specialist, primar, atestate studii complementare, rezidenţiat)

Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese ale personalului din cadrul instituţiei şi registrul de evidenţă al declaraţiilor;

Administrarea bazei de date ANFP referitoare la evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici conform programului informatic implementat, documentaţia de avizare structuri funcţii publice;

Rapoarte de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici şi personalului contractual;

Adeverinţe pentru personalul din cadrul instituţiei cu privire la încadrare, drepturi salariale şi vechimea în muncă, etc;

Fişe de post;

Registrul general de evidenţă a salariaţilor;

Programul anual de perfecţionare profesională şi documente privind perfecţionarea profesională;

Proceduri de sistem şi proceduri operaţionale;

Planul anual de ocupare a funcţiilor publice;

Legitimaţii pentru personalul din cadrul instituţiei;

Raportări statistice privind fondul de salarii şi structura personalului respectiv, numărul posturilor vacante şi numărul posturilor ocupate şi alte raportări statistice;

Adeverinţe, extrase, copii eliberate de pe documentele păstrate în arhiva instituţiei pentru dosare pensionare;

Fise evidenta militara, registru de evidenta, comunicari, informari la Centrul Militar Judetean ;

Dispoziţii emise de către directorul executiv;  

Documente  referitoare la desfăşurarea pregătirii prin rezidenţiat şi pregătirea în cea de a doua specialitate;

Documente  necesare pentru recunoaşterea profesionala a calificarilor dobandite in profesiile reglementate din sectorul de sanatate în Uniunea Europeană

Certificate de medic/medic dentist/farmacist specialist, primar, atestate studii complementare;

Corespondenţă (intra şi inter-instituţională, cetăţeni, persoane juridice), răspunsuri la sesizări,  interpelări;

Regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiei;

Regulamentul intern

Rapoarte de activitate, rapoarte de etică;

Contractul colectiv de muncă pe unitate;

Registrul unic de evidenţă al cabinetelor medicale şi dosarele cu documentaţia aferentă;

Registrul unic de evidenţă activităţi conexe actului medical şi dosarele cu documentaţia aferentă ;

Documente avize/autorizări drept de liberă practică;

Documentaţia privind încadrarea locurilor de muncă în condiţii deosebite de muncă; Registrul de evidenţă intrare-ieşire

Registrul de evidenţă al corespondenţei.

 

Compartiment juridic:

Acte de procedură

Contracte

Redactare dispoziţii

Note interne

 

Biroul  buget,  financiar- contabilitate:      

Anexe la bilanţul contabil

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Avize de expediere a mărfii

Avize de însoțire a mărfii

Balanțe de verificare tehnico-operative şi financiar contabile

Bilanț contabil

Bonuri de consum

Borderouri

Bugetul de venituri și cheltuieli

Centralizator incasări laboratoare

Cerere deschidere credite bugetare

Cereri de finanțare Programe Naționale de Sănătate

Chitanțe

Contracte

Deconturi

Dispoziții de încasare

Dispoziții de plată

Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli

Extrase de cont

Extrase de cont

Facturi

File CEC

Fișe de cont analitice şi sintetice

Fișe de magazie

Liste de inventar

Note contabile

Note de corecţie în sistemul Forexebug – CAB

Note de fundamentare privind oportunitatea realizării unei investiţii

Note de recepții

Note de transfer

Note justificative

Ordine de plată

Ordonanțări

Proceduri

Proces verbal recepţie mijloace fixe

Procese verbale de inventariere

Procese verbale de primire cu titlu gratuit

Procese verbale de transmitere cu titlu gratuit

Propunere de angajare a unei cheltuieli

Referate de necesitate

Registru de casă privind operaţiunile de încasări şi plăţi

Registru jurnal

Registru-inventar

Registrul privind operaţiunile supuse vizei de control financiar preventiv propriu

Situația stocurilor pe Programe de Sănătate Publică/surse de finanțare

Situaţii privind monitorizarea lunară şi trimestrială  a cheltuielilor de personal

Situaţii privind monitorizarea lunară şi trimestrială  a investiţiilor

 

Serviciul administrativ:

Foi de parcurs

Fişa activităţii zilnice (FAZ)

Programare săptămânală activitate deplasări

Referate de necesitate

Ordin de deplasare (delegaţie)

Proces verbal de recepţie servicii şi lucrări

Documentaţie în vederea aprobării casărilor de către ordonatorul principal de credite

Proces verbal de casare

 

Compartiment achiziţii publice:

Comandă bunuri, servicii, lucrări

Propunere de angajare a unei cheltuieli

Angajament bugetar

Referate de necesitate

Note de fundamentare privind oportunitatea realizării unei investiţii

Contracte de achiziţie bunuri, servicii, lucrări

Cereri de ofertă

Notificări în SEAP

Programul anual al achiziţiilor publice

 

Compartimentul de evaluare  a factorilor de risc din mediul de viaţă şi muncă:

Igiena mediului:

Autorizarea sanitară a funcţionării în baza declaraţiei pe propria răspundere;

Autorizarea sanitară a funcţionării în baza referatului de evaluare;

Certificarea conformităţii cu normele de igienă şi sănătate publică;

Asistenţă de specialitate de sănătate publică;

Viză anuală;

Paşaport Pentru Transport Cadavru Uman ;

     Passeport De Transport Pour Cadavre Humain

     Passport For Transport The Human Corpse

Aviz Sanitar - pentru deshumarea/transportul şi reînhumarea cadavrelor umane;

Aviz Sanitar - pentru înhumarea/transportul cadavrelor umane;

Corespondenţă cu autorităţile publice locale;

Răspuns solicitări;

Soluţionare sesizări/petiţii;

Documente emise ca răspuns la cererile, sesizările depuse de instituţii publice, agenţi economici, persoane fizice, etc.

Rapoarte de activitate privind acţiunile desfăşurate în cadrul PROGRAMULUI    NAŢIONAL DE MONITORIZARE A FACTORILOR DETERMINANŢI DIN MEDIUL DE VIAŢĂ ŞI MUNCĂ (P.N. II) - Domeniul privind protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc din mediul de viaţă ;

Fişa de anchetă a focarului de epidemie hidrică/viitură/inundaţie;

Fişa de înregistrare şi raportare a cazului de methemoglobinemie acută la sugar;

 

Medicina muncii:

Asistenţă de specialitate de sănătate publică;

Dosarul de cercetare pentru declararea bolilor profesionale;

Registrul de evidenţă a bolilor profesionale la nivel teritorial;

Rapoarte de activitate privind acţiunile desfăşurate în cadrul PROGRAMUL NAŢIONAL DE MONITORIZARE A FACTORILOR DETERMINANŢI DIN MEDIUL DE VIAŢĂ ŞI MUNCĂ (P.N. II) - Domeniul privind protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc din mediul de muncă;

Răspuns solicitări;

Soluţionare sesizări/petiţii; 

 

Igiena alimentaţiei:

Notificare de asistenţă de specialitate de sănătate publică a conformităţii;

Notificare de certificare de sănătate publică a conformităţii;

Autorizaţie sanitară în baza declaraţiei pe proprie răspundere;

Autorizaţie sanitară în baza referatului de evaluare;

Viză anuală;

Documente emise ca răspuns la cererile, sesizările depuse de instituţii publice, agenţi economici, persoane fizice, etc.

Fişa de raportare a focarului de toxiinfecţie alimentară;

Rapoarte de activitate privind acţiunile desfăşurate în cadrul Programul Naţional II – domeniul 4;

 

Igiena şcolară:

Autorizarea sanitară a funcţionării în baza declaraţiei pe propria răspundere;

Certificarea conformităţii cu normele de igienă şi sănătate publică;

Asistenţă de specialitate de sănătate publică;

Documente emise ca răspuns la cererile, sesizările depuse de instituţii publice, agenţi economici, persoane fizice, etc.

 

Laborator Igiena Radiaţiilor

Proces verbal de constatare
Registru de intrare/iesire filme fotodozimetrice

Registru - procese verbale de constatare

Registre – buletine de analiză / rapoarte de incercare

Registru – avize/ autorizatii sanitare  

Registru – referate de evaluare

Registru – buletine de expertizare a locurilor de muncă

Registru de miscare a surselor radioactive

Registru- determinarilor continutului radioactiv din factorii de mediu

Registru de inventar

Registru de evidenta surselor radioactive

Buletin de analiza/ rapoart de încercare

Buletin de expertizare a locurilor de muncă

Proces verbal de constatare

Referat de evaluare pentru avizarea / autorizarea sanitara

Aviz sanitar pentru desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare

Autorizatie sanitara pentru desfasurarea în siguranta a activitatilor nucleare

Llista cu generatorii de radiaţii ionizante/ surse radioactive

Lista cu expuşii profesional la radiatii Ionizante

Dosarele de obiectiv

 

Serviciul control în sănătate publică

Procese verbale de constatare a conditiilor igienico-sanitare;

Procese verbale de constatare a contraventiilor;

Procese verbale de recoltare probe;

Rapoarte de activitate

Registre evidente controale si probe recoltate

Registre evidenta sanctiuni contraventionale

Registre evidenta contraventii in debit

Registre evidenta contraventii anulate

Registre evidenta sesizari / reclamatii

Registre evidenta suspendari de activitate / anulari autorizatii de functionare

Protocoale interinstitutionale

Ordine de deplasare

Adrese transmise

Proceduri de lucru

Dosare de obiectiv

Planuri de inspectie

Documente de alerta rapida

Registru evidenta cronologica si nominala pentru Procese verbale de constatare a conditiilor igienico-sanitare

Registru evidenta cronologica si nominala pentru Procese verbale de constatare a contraventiilor.

 

Compartimentul de situaţii de urgenţă şi managementul asistenţei medicale de urgenţă şi evenimente speciale

Raportari lunare ale activitatii  Serviciului  de Ambulanta Judetean Mures;

Formular  de raportare zilnica a activitatii serviciilor de ambulanta;

Dosare de autorizare ale furnizorilor privati de asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca si transport medical asistat si transport sanitar neasistat, a serviciilor de ambulanta judetene si a SMURD

Autorizatii de Functionare ale furnizorilor privati de asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca si transport medical asistat si transport sanitar neasistat, a serviciilor de ambulanta judetene si a SMURD

Raportari lunare, semestriale si anuale ale activitatii structurilor  de primire a urgentelor din cadrul unitatilor sanitare cu paturi.

Formular  de raportare zilnica a activitatii serviciilor de ambulanta;

Raportari lunare, semestriale si anuale ale activitatii structurilor  de primire a urgentelor din cadrul unitatilor sanitare cu paturi.

Raportari trimestriale ale indicatorilor privind consumul  de substante psihoactive;

Raportari situatii deosebite survenite in unitatile  sanitare cu paturi;

Plan de masuri sezon estival

Plan de masuri sezon rece

Planuri de urgenta ale unitatilor  sanitare cu paturi;

Planuri de urgenta externa ale agentilor economici;

Adrese transmise;

Raport de activitate lunar al mediatorilor si asistentilor comunitari

 

Compartiment relaţii publice

Registru pentru înregistrarea solicitărilor şi răspunsurilor  privind accesul la informaţiile de interes public

Registru pentru înregistrarea solicitărilor şi răspunsurilor  privind accesul la informaţiile de interes public şi pentru gestionarea procesului de acces la informaţii de interes public

Registru reclamaţii administrative şi plângeri în instanţă

Registru audienţă

Registru petiţii

Scrisoare de răspuns la cerere

Răspunsuri privind soluţionarea petiţiilor

Corespondenţă  internă

Raport de activitate

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/ 2001

 

Compartiment asistenţă  medicală şi programe

Macheta de raportare a indicatorilor specifici pentru toate programele naţionale de sănătate publică derulate de către unităţile sanitare din subordinea AAPL,

Situaţia stocurilor şi Balanţa de stocuri cantitativ-valorică după preţ pe depozite pentru  toate programele naţionale de sănătate publică derulate de către unităţile sanitare din subordinea AAPL,

Rapoartele de activitate pentru  toate programele naţionale de sănătate publică derulate de către unităţile sanitare din subordinea AAPL,

Cererile de finanţare fundamentate pentru  toate programele naţionale de sănătate publică derulate de către unităţile sanitare din subordinea AAPL,

Contractele pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în  programele naţionale de sănătate publică, cu unităţile sanitare din subordinea AAPL,

Adrese către şi adrese răspuns la solicitarea  autorităţilor publice şi a diferitelor instituţii publice naţionale şi internaţionale,

Autorizaţii pentru examinarea ambulatorie a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere şi a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie precum şi vize anuale eliberate pe baza unui dosar şi a unei cereri a unităţii medicale solicitante,

Contractele de furnizare a laptelui praf, cu autorităţile publice locale  

Fişa de magazie,

Avizul de însoţire a mărfii eliberate din magazia instituţiei,

Contractele pentru deţinerea de echipament informatic, cu medicii de familie din judeţ,

Procesele verbale de predare-primire a echipamentului informatic dintre Direcţia de Sănătate Publică  şi medicii de familie,

Necesarul, borderoul, decontul, reţetele privind eliberarea de lapte praf.

Dosare deces matern şi analiza deceselor materne

Protocol de colaborare cu alte instituţii

Dosar  trimitere la tratament în străinătate.

Raportări trimestriale, anuale

Situatii de sinteză  privind realizarea indicatorilor pentru programele de sănătate

Centralizatoare trimestriale şi anuale / indicatori  specifici

Documente justificative pentru decontarea bunurilor si serviciilor în cadrul programelor

Sinteze, analize, masuri pe programe de asistenţă  medicală

 

Compartiment avize/autorizări

Registru evidenţă intrări/ieşiri  avize/autorizaţii sanitare/notificări;

Formular cerere tip;

Formular memoriu tehnic tip (de specialitate):alimentatie publică,unităţi prestări servicii,unităţi nealimentare,unităţi de producţie,epidemiologie (cabinete medicale);

Formular tip- raport săptămânal/lunar;

Formular tip -declaratie referitoare la conditiile igienico-sanitare;

Formular tip –fluturaş notificare achitare tarif;

Corespondenţă cu autorităţile publice locale;

Răspuns solicitări;

Raport de activitate lunar,trimestrial,semestrial,anual;

 

Compartiment statistică şi informatică în sănătate publică

Sinteza starii de sanatate a populatiei si activitatii medico-sanitare din jud.Mures,

Raportul SAN-activitatea unitatilor sanitare(emis de Institutul National de Statistica)

19.4 Centralizatorul morbidit cabinet med fam 999.doc

19.15 Centralizatorul activitatii spitalului

MS 60 4 4 A Cap 2 activitate spital ambulator

MS 60 4 4 A Cap 3 activitate sanat spit sectie cabinet TBC

MS.60.4.2.A_Cap.1 Dare de seama principalii indicatori ai cunoasterii sanatatii

MS.60.4.4.A Cap.4 activitatea preventoriului

MS.60.4.4.A Cap.7 activitatea serviciului de ambulanta

MS.60.4.4.A Cap.9 Activitatea CTS

MS.60.4.4.A_Cap.10 Activitatea lab med legala

MS.60.4.4.A Cap.11 Activitati sanit-balneare

MS.60.4.4.A Cap.14 Cheltuielile bugetare

MS.60.4.4.A Cap.15 - personal mediu femei

MS.60.4.4.A_Cap.15-personal mediu unitati

MS.60.4.4.A Cap.15-personal mediu varsta

MS.60.4.4.A Cap.15-personal superior unitati femei

MS.60.4.4.A_Cap.15-personal superior unitati

MS.60.4.4.A_Cap.15-personal superior varsta

MS.60.4.5.A Cap.1 Dare de seama diabet

Situatia sociala a internatilor din unitatea medico sociala

Tabelul unitatii medico sociale, personal si cheltuieli

MS.60.4.4.A Cap.1 Activ cabinet medic de familie si de intrep

Fisa decesului sub un an

Fisa decesului 1 - 4 ani  

Fisa decesului perinatal

Morbiditatea si activitatea cab.med.scolar/studentesti

Anexa III A Fisa de raportare toxicomani

 

Compartiment de supraveghere epidemiologică şi control boli transmisibile:

Formular de raportare lunara a utilizarii vaccinurilor administrate populatiei la varstele prevazute in Calendarul National de Vaccinari si a utilizarii cantitatii de vaccin in luna respectiva.

Situatia      stocurilor    pentru programul / subprogramul de sanatate PN I.1 de vaccin ( sursa gratuita , sursa venituri proprii - accize , sursa buget de stat) .

Raport medical de activitate trimestriala .

Raport medical de activitate anuala.

Raport  semestrial de activitate .

Formular de raportare a rezultatelor activitatii de estimarea a acoperirii vaccinale.

Macheta indicatori fizici de eficienta si de rezultat  catre INSP –CNSCBT .

Repartitia lunara de vaccinuri  pentru cabinetele medicilor de familie. .

Centralizator lunar de utilizare a vaccinurilor de catre medicii de familie .

Macheta statistica trimestriala vaccinari , rapeluri.

Formular de raportare trimestriala a vaccinurilor efectuate in sistem public / privat la cererea beneficiarilor.

Formular de raportare trimestriala a utilizarii vaccinurilor administrate grupelor populationale la risc in cadrul PNV.

Fisa de supraveghere a reactiilor adverse postvaccinale indezirabile.

Nota de receptie a produselor.

Aviz de insotire a produselor .

Proces verbal de predare – primire materiale.

Registru unic boli transmisibile.

Registru de preluare/ predare boli transmisibile.

Fisa unica de raportare .

Fise specifice de boli transmisibile .

Fisa de supraveghere a cazului de boli transmisibile.

Rapoarte saptamanale/lunare/trimestriale/semestriale/anuale.

Fisa de investigatie epidemiologica si declarare a cazului nou de ITS.

Registru unic ITS.

Fisa de ancheta epidemiologica a cazului de boli transmisibile .

Fişa cazului de infecţie cu Clostridium difficile (ICD)

Formular de raportare săptămânală a cazurilor de ICD.

Registru EpiInfo 7 cu baza de date ICD

Fişa cazului de infecţie asociată asistenţei medicale (IAAM)

Macheta de colectare saptamanala a datelor de la unitatatile sanitare privind cazurile de   IAAM

Registrul electronic Unic de monitorizare a IAAM

Fişa raportării expunerii accidentale a personalului medico-sanitar, de îngrijire şi auxiliar la produse biologice

Fişa unităţii sanitare privind vaccinarea antihepatită B a personalului medico-sanitar, de îngrijire şi auxiliar

Tabel privind situaţia vaccinărilor personalului medico-sanitar în urma expunerii accidentale la produse biologice

Fişa de supraveghere a cazului de infecţie nosocomială în sistem sentinelă

Fişe de tulpini invazive

Centralizator tulpini invazive

Macheta de raportare a indicatorilor aferenţi PN I.5

Rapoarte de activitate trimestrială pentru infecţiile nosocomiale în sistem sentinelă

Laborator de diagnostic şi investigare în sănătate publică

Registre

Protocoale

Raport şi protocol de validare

Chestionare

Cerere de analiză

Proces verbal de analiză şi evaluare

Buletin de analiză

Fisă de monitorizare

Contract prestări servicii

Diagrama de control

Grila de lucru

Plan de audit

Chestionar de audit

Raport de audit

Agendă de analiză

Tabel monitorizare

Etichete

Fişe

Contract prestaţii medico sanitare

Angajament deontologic

Plan anual de instruire

Proces verbal de instruire