Instrumente de accesibilitate

Banner
  • Hits: 146160

Lista cu documentele de interes public

1. Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Sănătate Publică Mureş;

2. Structura organizatorică, atribuţiile birourilor, serviciilor, a  compartimentelor, programul de funcţionare şi programul de audienţe;

 3. Coordonatele de contact ale instituţiei publice, respectiv: denumirea, adresa, nr. de telefon, nr. fax, adresa de e-mail, adresa paginii de internet;

 5. Bilanţul contabil;

 6. Bugetul de venituri şi cheltuieli;

 7. Numele persoanelor din conducerea instituţiei;

 8. Date statistice referitoare la starea şi evoluţia stării de sănătate a populaţiei, precum şi tendinţele de evoluţie ale diferitelor componente ale sistemului (indicatori);

9.  Comunicate de presă;

10. Informaţii privind nivelurile tarifelor pentru serviciile prestate în condiţiile legii;

11. Materiale informative editate (ghiduri, pliante, broşuri etc.) ;

12. Raportul anual de activitate al Direcţiei de Sănătate Publică Mureş;

13. Organizarea concursurilor/ examenelor pentru ocuparea posturilor vacante;

14. Lista contractelor de achiziţii publice;

15. Declaraţiile de avere ale personalului;

16. Modalităţile de contestare, în situaţia în care o persoană se consideră  vătămată  în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate;

17. Indicatori privind activitatea desfăşurată de Direcţia de Sănătate Publică Mureş, precum: numărul total al autorizaţiilor eliberate, numărul total al acţiunilor de control, numărul total al sesizărilor, numărul total al avizelor, numărul total al notificărilor, numărul total al sancţiunilor aplicate în condiţiile legii.

 18. Informaţii de interes general din punct de vedere al sănătăţii publice,  pentru o mai bună informare a cetăţeanului.

Informaţiile de interes public, în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, pot fi accesate pe site-ul Direcţiei de Sănătate Publică Mureş, www.aspms.ro, sau prin solicitări scrise.

Solicitarea în scris va cuprinde, în conformitate cu art. 6(3) din Legea nr. 544/2001, următoarele elemente:

-instituţia la care se adresează cererea

-informaţia solicitată astfel incât să permită instituţiei publice identificarea informaţiei de interes public

-numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se solicită primirea răspunsului.

În cazul petiţiilor, conform art. 7 din Legea nr. 233/ 2002 privind aprobarea O.G. nr. 27/ 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează.