Instrumente de accesibilitate

Banner
  • Hits: 70973

Proceduri autorizare/avizare

 
În cazul retragerii documentelor depuse și înregistrate la DSP Mureș,
taxele plătite NU SE RESTITUIE!

 
Laboratorul De Igiena Radiaţiilor Ionizante


Acte Aviz Sanitar

1.    Cerere
a)    datele necesare identificării solicitantului (denumire şi adresă instituţie, persoană fizică), calitatea acestuia, actul normativ de constituire legală, datele de identificare ale obiectivului pentru care se solicită avizul, persoanele împuternicite să reprezinte instituţia, persoana de legatură
b)    tipul de instalaţii radiologice şi activităţile/ practicile pentu care se solicită avizarea
c)    alte informaţii necesare, în funţie de caz
d)    tip aviz sanitar solicitat: amplasare/construcţie/reamenajare
e)    număr total de pagini a documentaţiei

2.    Dosar tehnic de avizare
a)    descrierea practicilor şi activităţilor pentru care se solicită avizarea 
b)    descrierea instalaţiilor radiologice care vor funcţiona în obiectiv (generatori de radiaţii, materiale nucleare, surse radioactive închise şi deschise, radio-farmaceutice, alte dispozitive care produc radiaţii ionizante); se vor indica parametrii de funcţionare prevăzuţi (tensiune de accelerare pentru generatori, activitate maximă per radionuclid)
c)    în cazul instalaţiilor radiologice destinate utilizării în domeniul medical, se vor da informaţii privind justificarea introducerii practicilor noi şi avizul MS respectiv
d)    planul general de amplasare a obiectivului, prezentat la o scară din care să se înţeleagă clar încadrarea în cartier, zonă, localitate, întreprindere, accesul la reţelele de transport, energie şi utilităţi
e)    planul de amenajare interioară a circuitelor generale de funcţionare şi modul lor de structurare, reţele de utilităţi, modul de asigurare a aprovizionării cu apă potabilă, condiţii de habitat (iluminat, ventilaţie, încălzire, etc.) evacuarea apelor uzate menajere şi tehnologice altele dacât cele radioactive, precum şi organizarea evacuării deşeurilor solide şi colectarea, depozitarea temporară şi evacuarea deşeurilor periculoase rezultate din activităţi care urmează să se desfăşoare în obiectivul pentru care se solicită avizarea, altele decât cele radioactive
f)    descrierea detailată a circuitelor funcţionale pentru personalul expus profesional şi pentru pacienţi (după caz) ţinând seama de normele igienico-sanitare şi de medicina muncii şi de cerinţele specifice domneniului de activitate, pentru desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare.
g)    descrierea locurilor de muncă în cadrul circuitelor tehnologice pentru materialele radioactive inclusiv pentru depozitatrea surselor şi instalaţiilor radiologice; tipuri şi activităţi de deşeuri radioactive estimate a fi rezultate, precum şi sistemele de asigurare ale managementului acestora, inclusiv al eliminării efluenţilor lichizi sau gazoşi (unde este cazul)

h)    descrierea locurilor de muncă în ceea ce priveşte poziţionarea ecranelor de radioprotecţie prevăzute a fi folosite, a eficienţei acestora, descrierea mijloacelor colective de radioaprotecţie, sisteme de supraveghere dozimetrică, sisteme automate de intervenţie, dacă este cazul, etc.)
i)    la documentele necesare pentru obţinerea avizului sanitar se va solicita, dacă este cazul, conform prevederilor legale în vigoare, studiul de impact asupra stării de sănătate a populaţiei din zonă, care va cuprinde: caracterizarea nivelului de expunere a populaţiei în zonă din jurul obiectivului, caracterizarea posibilelor efecte asupra sănătăţii după punerea în funcţiune a obiectivului, posibile efecte asupra grupurilor din populaţie care lucrează în imediata vecinătate a obiectivului.
j)    acordul scris al vecinilor şi al asociaţiei de locatari/propietari, pentru spaţiile care se învecinează, pentru efectuarea controalelor necesare conform normelor (după caz)
k)    condiţiile igienico-sanitare pentu personal şi pacienţi (după caz) inclusiv privind echipamente de radioprotecţie
l)    indicarea persoanelor care au întocmit şi avizat tehnic documentaţia şi a persoanei/persoanelor care răspund din partea solicitantului de derularea, conform documentaţiei, a operaţiilor avizate

NOTĂ: Pentru avizarea sanitară a fazelor de conservare, încetare a activităţii şi dezafectare se pot folosi, după caz, cerinţele de mai sus, plus se solicită copii după actele de casare, predate ca deşeuri radioactive sau transfer al instalaţiilor.

3.    Documentaţia va avea paginile numerotate, cu precizarea în cerere a numărului total de pagini.

Acte Autorizatie Sanitara

     1. Cerere
a)    datele necesare identificării solicitantului (denumire şi adresă instituţie, persoană fizică), calitatea acestuia, actul normativ de constituire legală, datele de identificare ale obiectivului pentru care se solicită autorizaţia, datele privind titularul de autorizaţie care reprezintă instituţia, persoanele cu responsabilităţi în domeniul nuclear, persoana de legatură
b)    tipul de instalaţii radiologice şi activităţile/practicile pentu care se solicită autorizarea
c)    alte informaţii necesare, în funţie de caz
d)    tip de autorizaţie sanitară solicitată: utilizare-funcţionare/conservare/dezafectare/lucru în exterior/producere/manipulare/transport
e)    număr total de pagini a documentaţiei

2. Dosar tehnic de autorizare sanitară:
a)    demonstrarea îndepinirii condiţiilor din avizul sanitar pentru amplasare/construcţie/reamenajare
b)    precizări privind modificările intervenite pe parcursul construcţiei, amenajării sau funcţionării anterioare; dacă nu există, se întocmeşte o documentaţie tip, conform celei de la solicitarea avizului sanitary (A)
c)    tabel cu personalul expus profesional la radiaţii ionizante: nr. crt., nume şi prenume, cod numeric personal (CNP), data intrării/reintrării în mediul de radiaţii, profesiunea, locul specific de muncă, pregatire profesională de specialitate, tip expunere la radiaţii  (intern/extern, intern şi extern), avizul medicului specialist sau primar de medicina muncii abilitat (tabelul trebuie să fie semnat, parafat şi ştampilat pentru fiecare persoană de medicul abilitat)
d)    dovada existenţei carnetelor individuale de supraveghere dozimetrică şi a stării de sănătate
e)     precizarea firmei acreditată de CNCAN pentru supraveghere dozimetrică individuală, la care există contract
f)    copii după toate autorizaţiile CNCAN preliminare, după caz
g)    tabel cu instalaţiile radiologice care se utilizează în activităţile şi practicile pentru care se solicită autorizarea (generatori de radiaţii, materiale/surse radioactive, radiofarmaceutice); se vor preciza parametrii maximi prevăzuţi şi parametrii efectivi de lucru la data autorizării; pentru radiofarmaceutice se vor preciza activităţile maxime ce vor fi manipulate anual, tipuri de proceduri, activitate şi radionuclid per procedură
h)    tabel cu instalaţiile sau aparatura dozimetrică şi radiometrică corespunzătoare, necesară autocontrolului la locul de muncă
i)    descrierea locurilor de muncă, pe categorii de expunere şi risc; condiţii de muncă şi igienico-sanitare asigurate
j)    numărul de personal cu calificarea necesară, în funcţie de specificul activităţii desfăşurate
k)    responsabilul cu securitatea radiologică; competenţele şi calificările celorlalţi membrii ai personalului
l)    descrierea procesului de lucru, descrierea poziţionării şi structurii ecranelor de radioprotecţie, a mijloacelor colective şi individuale de radioprotecţie; sistemele de supraveghere dozimetrică şi sistemele automate de intervenţie
m)    măsuri de radioprotecţie prevăzute pentru lucrul cu surse deschise în interior şi după caz, pentru lucrul cu surse deschise în exteriorul unităţii nucleare şi pentru lucrul cu radiofarmaceutice (după caz)
n)    mijloace şi proceduri specifice de radioprotecţie ale pacientului, susţinătorilor şi vizitatorilor în expunerea medicală
o)    pentru unităţile medicale se vor prezenta copii după autorizaţiile de liberă practică şi dovada înregistrării activităţii în Registrul unic al cabinetelor medicale
p)    pentru unităţile medicale, implicând expunerea medicală a populaţiei, suplimentar:
-    descrierea procedurilor de diagnostic şi/tratament
-    criteriile ce vor fi aplicate pentru selectarea pacienţilor, conform principiilor justificării recomandării şi ale reglementărilor MS
-    modul de evidenţă şi înregistrare a pacienţilor şi a procedurilor efectuate
-    mod stabilire doza pacientului (în diagnosticul radiologic şi medicina  nucleară) şi compararea cu nivelele de referinţă
-    dozimetria absolută folosită şi rezultatele la instalaţiile de radioterapie externă cu energii înalte şi dovada participării la o intercomparare iniţială, în perioada punerii în funcţiune
-    sistem de evidenţă şi raportare a datelor către DSP
-    sistem pentru evidenţa expunerilor femeilor însărcinate
-    sistem pentru evidenţa expunerilor pentru susţinătorii pacienţilor
-    evaluarea riscurilor potenţiale de incidente, accidente şi supraexpuneri şi mod de gestionare a unor astfel de situaţii
-    criterii la externarea pacienţilor cu surse (implant permanent, terapie cu radiofarnaceutice)
-    managementul pacienţilor decedaţi cu surse (implant permanent, terapie cu radiofarnaceutice)
-    protecţia vizitatorilor
-    condiţii medico-sanitare, conform reglementărilor MS
-    echipamente de radioprotecţie pentru expuşi profesional, pacienţi şi susţinători
-    instrucţiuni specifice pentru pacient (implant permanent, externare radioterapie, medicină nucleară)
-    mod de rezolvare a cerinţelor pentru investigaţiile medico-legale
r)  rezultatele măsurătorilor de protecţie la instalaţie, la ecrane şi la protecţia sructurală.

3.    Documentaţia va fi numerotată, cu precizarea în cerere a numărului total de pagini.
 

Compartimentul avize/autorizari    

  În conformitate cu  Ord. M.S. Nr.1030/2009  modificat şi completat cu Ord.M.S.Nr.251/2012, Ord.M.S.Nr.1185/2012, privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei, în cadrul D.S.P. Mureş-Compartimentul Avize/Autorizări  se deruleaza următoarele proceduri administrative:
- autorizarea sanitară  în baza referatului de evaluare ;
- certificarea conformităţii cu normele de igienă  şi sănătate publică ;
- asistenţă de specialitate de sănătate publică;
- autorizarea sanitară  în baza declaraţiei pe propria răspundere ;
- vizarea anuală  a  autorizaţiei sanitare în baza referatului de evaluare pentru obiectivele care desfăşoara următoarele activităţi:
a) tratarea şi distribuţia apei potabile;
b) productia de ape minerale si alte ape imbuteliate;
c) fabricarea ghetii pentru consum uman din apa potabila;
d) amenajarea zonelor naturale de imbaiere;
e) asistenţă medicală spitalicească.

Termenul de soluţionare a cererilor de autorizare/notificare este de 20 zile de la înregistrarea acesteia.
Documentatiile se depun la sediul D.S.P. Mures, str. Gh. Doja, nr. 34, camera 1, telefon 0265-262685.

Program de lucru cu publicul, zilnic, intre orele 8-13. Ministerul Sănătății, Direcția Politica Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, aduce la cunoștință că potrivit dizpozițiilor art. 3 alin. (8) din Ordinul ministrului sănătății nr. 444/2019, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 270 și 270 bis din 9 aprilie 2019, partea I –  ,, În cazul înfiinţării farmaciilor comunitare şi a drogheriilor documentele se vor depune conform art. 10 alin. (2) şi art. 24 alin. (2) din legea nr. 266/2008, republicată. Pentru înfiinţarea farmaciilor cu circuit închis şi pentru înscrierea de menţiuni pe anexe la autorizaţia de funcţionare, documentaţia va fi transmisă electronic prin intermediul Punctului de contact unic electronic (PCUe), accesând linkul  https://edirect.e-guvernare.ro,  la secţiunea corespunzătoare fiecărei direcţii de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti sau la secţiunea corespunzătoare Ministerului Sănătăţii. În cazul depunerii electronice a documentelor, acestea vor fi semnate electronic, folosind certificat digital calificat, de către solicitant. Documentele se vor depune la secţiunea corespunzătoare direcţiei de sănătate publică judeţene din raza punctului de lucru supus autorizării.”

Prin urmare, începând cu data intrării în vigoare a Ordinului nr. 444/2019, respectiv 25.04.2019nu se mai acceptă spre înregistrare documentele depuse de unitățile farmaceutice pe suport hârtie, excepție făcând documentele pentru înființarea farmaciei comunitare și a drogheriei, potrivit art. 10, alin. (2) și art. 24, alin. (2)  din Legea farmaciei nr. 266/2008, republicată,  – ,,Pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare, solicitantul depune la direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti următoarele documente în copie, pe suport hârtie sau în format electronic: …”.

Pentru depunerea cererilor și a documentelor necesare, solicitanții, unitățile farmaceutice și direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, își vor procura certificat digital calificat pentru semnarea electronică a documentelor și își vor crea cont în platforma Punctului de contact unic electronic (PCUe) pentru încărcarea și transmiterea electronică a acestora la secțiunea corespunzătoare fiecărei situații în parte.


Autorizaţia sanitara de funcţionare in baza referatului de evaluare 

    Este obligatorie pentru obiectivele care desfăşoara următoarele activităţi:
    a) tratarea şi distribuţia apei potabile;
    b) productia de ape minerale si alte ape imbuteliate;
    c) fabricarea ghetii pentru consum uman din apa potabila;
    d) amenajarea zonelor naturale de imbaiere;
    e) asistenţă medicală spitalicească;
    f) activitati de asistenta medicala generala;
    g) activitati de asistenta medicala specializata;
    h) activitati de asistenta stomatologica;
    i) activitati ale centrelor de ingrijire medicala;
    j) activitati ale centrelor de recuperare psihica si de dezintoxicare, exclusiv spitale;
    k) activitati le caminelor de batrani si si ale caminelor pentru persoane aflate in incapacitate de a se ingriji singure;
    l) alte activitati referitoare la santatatea umana, conform reglementarilor legale in vigoare
   m) activitati de piercing, tatuare artistica, tatuare cosmetica, implantare dermala.

Conform Ordinului M.S. Nr.606 din 7 mai 2018 privind înfiinţarea,organizarea  şi funcţionarea cabinetelor  şi unităţilor medicale mobile, procedura opraţională care se aplică este autorizarea sanitară în baza referatului de evaluare.
    
    Documente necesare:
    a) cerere – model tip  
    b) memoriu tehnic tip   , memoriu prestari serviciu mediu   , memoriu tehnic de igiena alimentatiei  
    c) planul de situatie cu incadrarea in zona;
   d) schite cu detalii de structura functionala si dotari specifice profilului de activitate;
   e) copie dupa certificatul (galben) obtinut de la registrul unic,statutul asociatie/fundatie(unde este cazul),certificatul de inregistrare fiscala (pentru SRL-uri);
   f) extras CF/contract de inchiriere, contract de comodat, contract de concesiune, etc.(dupa caz);
   g) certificat constatator privind deschiderea punctului de lucru (pentru SRL-uri si PFA-uri);
    h) tarif 500 lei - nu se incaseaza la casieria institutiei doar prin virament bancar in contul nr: RO18 TREZ 4762 0160 103X XXXX deschis la Trezoreria Municipiului Târgu Mureş, Cod fiscal 4322904, beneficiar Bugetul de stat;
    i) Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare reglementata de articolul 475 alin.(1) din Legea nr. 227/2015, care se achita la autoritatile publice locale (primarii)
j) dosar plic.


    Notificare -privind certificarea conformităţii

    Certificarea conformităţii cu normele de igienă şi sănătate publică este procedura administrative prin care se efectueaza evaluarea conformităţii cu reglementările legale privind sănătatea publică pentru obiective în funcţiune, care desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei.
    Documente necesare:
    a) cerere – model tip 
    b) memoriu tehnic insotit de planul de situatie cu incadrarea in zona, schita cu detalii de structura functionala si dotari specifice; tipuri de memorii tehnice: memoriu mediu , memoriu prestari servicii mediu , memoriu igiena alimentatiei , memoriu transport alimente
    c) certificat constatator cu deschiderea punctului de lucru-copie (obtinut de la Registrul Comertului);
    d) tarif 400 lei - Taxa se poate achita in numerar,  POS la caseria unitații sau prin virament bancar  la Trezoreria Tg Mureș, doar după emiterea facturii fiscale de către unitatea noastră;
    e) dosar plic.

Ordinul ministrului sănătății nr.15 din 14 ianuarie 2020 modifică si completează Ordinul ministrului sănătății nr. 1.030/2009  privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației, după cum urmează:
1. La articolul 17, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
(11) Certificarea conformității cu normele de igienă și sănătate publică este obligatorie pentru:
a) activitățile de utilizare a produselor biocide pentru dezinfecție, dezinsecție și deratizare în spațiile utilizate de populație;
b) activitățile de coafură și alte activități de înfrumusețare.

Asistenta de specialitate de sanatate publica - Notificare privind indeplinirea prevederilor legale referitoare la igiena si sanatate publica

    Se acorda, la cerere asistenţa de specialitate de sănătate publică pentru avizarea proiectelor  de amplasare, amenajare, construire a unei unităţi care desfăşoară o activitate cu risc pentru sănătatea populaţiei.
    Documente necesare:
    a) cerere– model tip 
    b) schiţa de amplasare în zonă, cu menţionarea vecinătăţilor imediate, după caz;
    c)proiectul obiectivului din care să reiasă circuitele funcţionale, destinaţia spaţiilor şi suprafeţele acestora, după caz;
    d) memoriul tehnic privind descrierea obiectivului şi a activităţii care se desfăşoară sau se va desfăşura în acesta, după caz;
    e) certificat de urbanism(copie);
    f) tarif 400 lei - Taxa se poate achita in numerar, POS la caseria unitații sau prin virament bancar la Trezoreria Tg Mureș, doar după emiterea facturii fiscale de către unitatea noastră;
    g) dosar plic.
   
Autorizatie sanitara in baza declaratiei pe proprie raspundere

    Procedura autorizării sanitare a funcţionării în baza declaraţiei pe propria răspundere se aplică tuturor persoanelor fizice sau juridice care desfăşoară una dintre activităţile cuprinse în anexa nr. 2 a Ord. M.S. nr. 1030/2009 şi care nu sunt supuse înregistrării la registrul comerţului.
   Documentele necesare pentru solicitarea autorizaţiei sanitare de funcţionare în baza declaraţiei pe propria răspundere sunt:
    a)cerere–model tip;  
    b) declaraţia pe propria răspundere semnată, după caz, de managerul unităţii/administrator şi/sau titularul activităţii model tip (completata in dublu exemplar); 
    c) program de conformare – (unde este cazul), pentru unităţile de învăţământ, in dublu exemplar.

Viza anuala pentru autorizatia sanitara

    Viza anuala pentru autorizatia sanitara (unde este cazul: tratarea şi distribuţia apei potabile; asistenţă medicală spitalicească; productia de ape minerale si alte ape imbuteliate)
    a)cerere–model tip;  
    b) autorizatia sanitara in original
    c) tarif 400 lei ( nu se incaseaza la casieria institutiei doar prin virament bancar in contul nr: RO09TREZ47620360150 XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Târgu Mureş, Cod fiscal 8609468, beneficiar Bugetul de stat)
    d) dosar plic

NEGATIE (NOTIFICARE) pentru proiecte / activitati care nu fac obiectul evaluarii conditiilor de igiena.

Documente necesare:
   a)cerere–model tip;  
   b) memoriu tehnic;
   c) certificat de inregistrare fiscala (unde este cazu);
   d) certicat constatator cu deschiderea punctului de lucru (unde este cazul)
   e) dosar plic.

Autorizarea sanitară pentru prestarea de servicii funerare

Autorizarea sanitară pentru prestarea de servicii funerare se realizează în baza referatului de evaluare, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare.

    Prestatorul de servicii funerare depune la direcţia de sănătate publică următoarele documente:

   a)cerere conform modelului prevăzut la art. 46 lit. a); 
   b) copie de pe certificatul de înregistrare a societăţii la registrul comerţului;
   c) dovada deţinerii spaţiului în care se prestează serviciile funerare;
   d) memoriul tehnic care să cuprindă detalii privind spaţiile şi mijloacele de transport;
   e) dovada că operatorul economic care prestează servicii funerare are în dotare cel puţin o trusă de îmbălsămare conform prezentelor norme;
   f) dovada că are angajat cel puţin un tanatopractor cu diplomă obţinută conform prezentelor norme;
   g) fişele de aptitudine ale întregului personal care lucrează în firma de servicii funerare care atestă efectuarea examenelor medicale la angajare şi/sau examenele medicale periodice, conform Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare. Suplimentar, persoanele care prestează efectiv îngrijiri mortuare, inclusiv cele care transportă decedaţii, vor prezenta şi un certificat de sănătate mintală;
   h) mijlocul de transport omologat de către Registrul Auto Român – SD Funerar, inscripţionat cu însemne specifice activităţii pentru care este utilizat;
   i) dovada de achitare a tarifului de autorizare sanitară;
   j) declaraţia pe propria răspundere că spaţiul pentru care se solicită autorizarea este deţinut legal şi nu face obiectul vreunui litigiu;
   k) în funcţie de specificul activităţii se pot solicita şi alte documente care să ateste îndeplinirea cerinţelor legale incidente domeniului. Acestea vor fi prezentate de solicitant în etapa de evaluare a obiectivului.

- cerere servicii funerare   

Autorizarea sanitară pentru activităţi de înmormântare/ înhumare (cimitire)
 
Pentru situaţiile prevăzute la art. 24 alin. (1), autorizarea sanitară pentru activităţi de înmormântare/înhumare se realizează în baza referatului de evaluare, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare. Administratorul cimitirului depune la direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti următoarele documente:
   a) cerere semnată de administratorul cimitirului, conform modelului prevăzut la art. 46 lit. e);
   b) memoriu tehnic care va cuprinde:
     - capacitatea totală proiectată, respectiv numărul de locuri;
     - sectorizarea corespunzătoare pentru fiecare cult recunoscut;
     - dotarea cu utilităţi conform prevederilor art. 23 alin. (1);
     - planul sălii de ceremonii funerare, cu îndeplinirea cerinţelor prevăzute la art. 28;
   c) certificatul de urbanism;
   d) regulament de organizare şi funcţionare a cimitirului întocmit de administratorul cimitirului şi avizat de autoritatea administraţiei publice locale;
   e) dovada de achitare a tarifului de autorizare sanitară, după caz;
   f) declaraţia pe propria răspundere că spaţiul pentru care se solicită autorizarea este deţinut legal şi nu face obiectul vreunui litigiu;
   g) în funcţie de specificul activităţii se pot solicita şi alte documente care să ateste îndeplinirea cerinţelor legale incidente domeniului. Acestea vor fi prezentate de solicitant în etapa de evaluare a obiectivului.

 - cerere cimitir   

Autorizarea sanitară pentru activităţi de incinerare a persoanelor decedate (crematorii umane)

   Pentru situaţiile prevăzute la art. 36, autorizarea sanitară de funcţionare pentru activităţi de incinerare a persoanelor decedate (crematorii umane) se realizează în baza referatului de evaluare, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare. Administratorul crematoriului uman depune la autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti următoarele documente:

   a) cerere semnată de administratorul crematoriului uman, conform modelului prevăzut la art. 46 lit. f);
   b) memoriu tehnic care să cuprindă detalii constructive ale crematoriului;
   c) documentaţia de urbanism;
   d) autorizaţia de construcţie;
   e) dovada de achitare a tarifului de autorizare sanitară;
   f) declaraţia pe propria răspundere că spaţiul pentru care se solicită autorizarea este deţinut legal şi nu face obiectul vreunui litigiu;
   g) în funcţie de specificul activităţii se pot solicita şi alte documente care să ateste îndeplinirea cerinţelor legale incidente domeniului. Acestea vor fi prezentate de solicitant în etapa de evaluare a obiectivului.

 - cerere crematorii   

 Aviz pentru înființarea unităților sanitare cu paturi sau pentru modificarea celor existente

Direcția de sănătate publică eliberează aviz pentru înființarea unităților sanitare cu paturi sau pentru modificarea celor existente.
Documente necesare:
- cerere înregistrată la registratura Direcției de Sănătate Publică Mureș;
- proiectul obiectivului din care să reiasă circuitele funcționale, destinația spațiilor și suprafețele acestora;
- memoriul tehnic privind descrierea obiectivului și a activității care se va desfășura;
- declarația privind deținerea legală a spațiului.