Ordin nr. 264/2010

Ministerul Sănătăţii
 
Ordin nr. 264/2010
 
din 01/04/2010
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 205 din 01/04/2010
 
pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate în anul 2010
    Nr. 264/407
 
    Ministerul Sănătăţii
    Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
    Văzând Referatul de aprobare nr. CS. A. 3.159/2010 al Direcţiei generale de sănătate publică, asistenţă medicală şi programe din cadrul Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 128 din 30 martie 2010 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
    având în vedere art. 48 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Hotărârea Guvernului nr. 261/2010 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anul 2010,
    în temeiul art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
 
    ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:
 
   Art. 1. - Se aprobă Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate în anul 2010, prevăzute în anexa*)  PDF   ce face parte integrantă din prezentul ordin.
    ___________
   *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
 
   Art. 2. - (1) Prezentul ordin intră în vigoare începând cu data de 1 aprilie 2010.
   (2) Fondurile utilizate în trimestrul I al anului 2010 din bugetul de stat, veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii, precum şi cele din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru finanţarea programelor naţionale de sănătate, în baza Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 417/431/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate în anul 2009, cu modificările şi completările ulterioare, reprezintă cheltuieli ale programelor respective şi sunt cuprinse în sumele aprobate pentru anul 2010.
   Art. 3. - Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, direcţiile de sănătate publică, casele de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale, farmaciile cu circuit deschis care derulează programe de sănătate, precum şi instituţiile publice nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
   Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Our website is protected by DMC Firewall!