Examen pentru obţinerea titlului de medic specialist, medic dentist specialist şi farmacist specialist

      Ministerul Sănătăţii  organizează la data de 19 octombrie 2010 examen pentru obţinerea titlului de specialist, cu excepţia specialitatii anestezie şi terapie intensivă pentru care examenul se organizează la data de 25 septembrie 2010.
     La acest examen se pot prezenta:
·    Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii rezidenţi, inclusiv cadrele didactice şi de cercetare ştiinţifică medicală, confirmate în rezidenţiat, care la data de 31 decembrie 2010 încheie stagiul de pregătire (inclusiv audierea cursurilor-conferinţă), conform  curriculelor aprobate pentru fiecare specialitate;
·    Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii rezidenţi, inclusiv cadrele didactice şi de cercetare ştiinţifică medicală, confirmate în rezidenţiat, care  au încheiat  stagiul de pregătire şi nu au susţinut acest examen sau nu l-au promovat în sesiunile anterioare. Prezentarea la examen  se face cu respectarea prevederilor din Ordonanţa Guvernului nr.18/2009 (Examenul poate fi susţinut în    termen de maximum 5 ani de la data încheierii programului de pregătire.)
·    Medicii specialişti sau primari care au efectuat cu aprobarea Ministerului Sănătăţii, pregătire în vederea obţinerii celei de-a doua specialităţi şi care la data de 31 decembrie  2010,  încheie stagiul de pregătire  în noua specialitate;
·    Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii, care au efectuat specializare prin Ministerul Educaţiei, Cercetării,  Tineretului şi Sportului şi care finalizează acest stagiu pana la data de 31 decembrie 2010*);

    La acest examen se pot prezenta  pe baza recomandării coordonatorului de rezidenţiat şi rezidenţii /medicii aflaţi la pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxa care încheie stagiul de pregătire în perioada 1  ianuarie-31 martie 2011.  Pentru aceasta categorie de candidaţi, confirmarea ca specialist se va face cu data de intai a lunii următoare îndeplinirii stagiului de pregătire, pe baza adeverinţei eliberata de unitatea  angajatoare  pentru rezidenţi, respectiv coordonatorului de stagiu pentru cei aflaţi la pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxa.

     Examenul se va desfăşura în centre universitare medicale care asigură pregătirea pentru toate modulele teoretice şi baremul de manopere, proceduri, tehnici diagnostice şi terapeutice din curriculumul de pregătire, cu excepţia specialităţii medicină de urgenţă pentru care examenul se va desfăşura în centrele universitare Bucureşti şi Târgu Mureş şi a specialitati anestezie şi terapie intensivă pentru care examenul se va susţine în centrul universitar Bucureşti.
Pentru susţinerea examenului de specialist rezidenţii pot opta pentru unul din centrele universitare în care au efectuat pregătirea.
     Arondarea pe aceste centre universitare medicale şi componenţa comisiilor  de examen, va fi stabilită de Ministerul Sănătăţii, după terminarea înscrierilor.
     Arondarea va fi comunicată prin direcţiile de sănătate publică din centrele universitare medicale respective, la data de  7 octombrie 2010.
     Tematicile după care se vor desfăşura examenele în această sesiune au fost publicate în “Viaţa Medicală” începând cu nr. 10/9 martie 2001, cu excepţia specialităţilor: Chirurgie orală şi maxilo-facială şi chirurgie dento-alveolară – revizuite şi publicate în “Viaţa Medicală” în iulie 2009, endocrinologie publicată în „Viaţa Medicală”  nr.4/25 ian.2002, farmacie clinică şi laborator farmaceutic, revizuite şi  publicate în „Viaţa Medicală” nr.37/14 sept.2007, Radiologie şi imagistică medicală – revizuită şi publicată în “Viaţa Medicală” nr. 45/7 nov.2003 şi ortopedie pediatrică revizuită şi publicată în „Viaţa Medicală” nr.21/27 mai 2005.
     Pentru specialitatea expertiza medicala a capacitaţii de munca examenul se va desfăşura după tematica aprobata în anul 2009.
     Medicii rezidenţi confirmaţi în specialitatea otorinolaringologie vor susţine examenul după tematicile publicate în anul 1993.

Examenul de specialist are următoarele probe:
a) proba scrisă, cu 10 subiecte formulate din  tematica fiecărei specialitati, cu durată de trei ore( cu excepţia specialităţilor medicină de urgenţă şi anestezie şi terapie intensivă);
b) probe clinice/practice.

    Pentru specialitatea medicina de urgenţă examenul are următoarele probe:
a).proba scrisa;
b).proba clinica orala;
c).proba clinica practica în care sa se utilizeze simulatorul
Proba  scrisa  va fi reprezentata de un test grila cu 250 de întrebări/răspunsuri pe durata a 4 ore.
Proba clinica orala şi cea practica vor fi impartite în mai multe componente cu respectarea tematicii de specialitate, respectiv medicala, chirurgicala, adulţi, pediatrie etc.

      Pentru specialitatea anestezie şi terapie intensivă: proba scrisă cuprinde două teste ( testul A şi testul B) cu  120 de întrebări cu răspunsuri multiple, la alegere.
     Fiecare test are 60 întrebări, durează 2 ore şi se susţine după testele-grilă elaborate de  către Societatea Europeană de Anestezie.
     Pentru confirmarea ca medic specialist anestezie şi terapie intensivă, nota minima de promovare a probei scrise este 7,00.
    Pentru specialitatea anestezie şi terapie intensivă, nota minimă pentru obţinerea şi a Diplomei Europene în Anestezie şi Terapie Intensivă este  punctajul minim european pentru proba scrisă, stabilit de către Societatea Europeană de Anestezie .

     Candidatul se confirmă specialist dacă promovează cu minim nota 7,00 fiecare probă a examenului.

     Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii rezidenţi din reţeaua de asistenţă medicală, vor depune dosarele de înscriere la direcţiile de sănătate publică judeţene sau  a municipiului Bucureşti, respectiv la ministerele cu reţea sanitară proprie,  în perioada 30 august-13 septembrie 2010, inclusiv.
     Cadrele didactice şi de cercetare ştiinţifică medicală, precum şi medicii aflaţi la a doua specialitate în regim cu taxa, vor depune dosarele de înscriere în perioada 30 august-13 septembrie 2010, inclusiv, la  sediul  Ministerul Sănătăţii din  str. George Vraca, nr.9, Bucureşti.
Medicii, medicii dentişti şi farmacişti, care au efectuat specializare prin Ministerul Educaţiei, Cercetării,  Tineretului şi Sportului vor depune dosarele de înscriere   în perioada 30 august-13 septembrie 2010,  inclusiv,  la Ministerul Sănătăţii ( str.Cristian Popisteanu, nr.1-3 , sector 1, Bucureşti)
Pentru specialitatea anestezie şi terapie intensivă dosarele de înscriere se depun la Ministerul Sănătăţii (sediul din str.George Vraca, nr.9, Bucureşti) în perioada 23 august-7 septembrie 2010.


     Pentru specialitatea anestezie şi terapie intensivă listele cu candidaţii admişi se vor afişa pe site-ul www.ms.ro. la data de 20 septembrie 2010.

     Dosarul de înscriere va cuprinde:
·    cerere de înscriere în care se vor menţiona: specialitatea şi centrele universitare în care s-a efectuat pregătirea şi centrul universitar în care  se doreşte să se susţină examenul, precum şi un telefon de contact;
·    copie xerox după buletinul de identitate/cartea de identitate;
·    copie xerox după diploma de medic, medic dentist sau farmacist;
·    copii xerox ale documentelor care atestă schimbarea numelui (certificat de căsătorie etc.), daca este cazul:
·    adeverinţă eliberată de unitatea sanitară în care este încadrat rezidentul, din care să reiasă tipul contractului individual  de muncă (pe perioadă determinată sau nedeterminată), numărul Ordinului de confirmare în rezidenţiat, vechimea ca medic rezident şi data încheierii pregătirii. Pentru medicii aflaţi la cea de a doua specialitate în regim cu taxa adeverinţa va fi eliberata de coordonatorul de stagiu.
·    Recomandarea coordonatorului de rezidenţiat ( numai pentru cei care încheie pregătirea în perioada  1 ianuarie-31 martie 2011)
·    medicii, medicii dentişti şi farmaciştii rezidenţi care au efectuat diferite perioade de stagii în străinătate în specialitatea în care au fost confirmaţi, vor anexa şi aprobarea Ministerului Sănătăţii  de recunoaştere a acestor stagii**)
·    medicii, medicii dentişti şi farmaciştii rezidenţi vor depune în dosar xerocopie a carnetului de rezident din care să reiasă absolvirea cu note a tuturor colocviilor în urma stagiilor obligatorii efectuate;
·    chitanţa de plată taxei de 450 lei, achitată  prin mandat poştal  în contul IBAN nr.RO85TREZ7005003XXX000092, CUI-4266456, DTMB ( Direcţia de Trezorerie a Municipiului Bucureşti) beneficiar Ministerul Sănătăţii, adresa: str. Cristian Popişteanu Nr 1-3, sector 1, Bucureşti, cod: 010024. La locul pentru corespondenţă se va menţiona „Taxa examen specialist”.
·     Rezidenţii care din motive obiective, după susţinerea examenului de specialist, întrerup pregătirea, au obligaţia de a  informa  în scris Ministerul Sănătăţii,  asupra situaţiei survenite,  în vederea confirmării ca specialist după completarea pregătirii.
    Rezidenţilor care nu se prezintă la examen (cu excepţia celor care au aprobarea Ministerului Sănătăţii de prelungire a stagiului de rezidenţiat) sau nu promovează examenul de specialist, le încetează stagiul de pregătire în rezidenţiat la finalizarea pregătirii.
    Detaliile privind  organizarea şi desfăşurarea probei scrise, în vederea obţinerea şi a Diplomei Europene în Anestezie şi Terapie Intensivă, pot fi consultate pe site-ul www.ms.ro
________________________________________________________________________
*) cetăţenii străini vor prezenta aprobarea MECTS privind înscrierea la stagiul de specializare, documente privind specializarea efectuata şi copie legalizata a diplomei de licenţa
**) în cazul în care nu există aceasta aprobare,  dosarele vor fi depuse la Ministerul Sănătăţii (Str.Cristian Popisteanu, nr.1-3, sector1, Bucureşti)  pana la data de  13 septembrie 2010, inclusiv ( cu excepţia specialitati anestezie şi terapie intensivă care pot depune dosarele pana la data de 7 septembrie 2010, inclusiv) şi vor fi însoţite de  copiile documentelor originale şi traducerea legalizata în limba romana  din care sa reiasă stagiile de pregătire efectuate în străinătate,  precum şi de  avizul comisiei de specialitate a MS privind recunoaşterea acestor stagii.
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd