Instrumente de accesibilitate

Banner
  • Hits: 7076

Regulament de functionare a comisiei de malpraxis

Regulament din 06/11/2006
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 970 din 05/12/2006
Intrare in vigoare: 05/12/2006
de organizare şi funcţionare a comisiei de monitorizare şi competenţă profesională pentru cazurile de malpraxis

CAPITOLUL I
  Componenţa comisiei


   Art. 1. - Comisia de monitorizare şi competenţă profesională pentru cazurile de malpraxis, denumită în continuare comisie, se constituie în conformitate cu dispoziţiile art. 668 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările ulterioare.
   Art. 2. - Comisia funcţionează la nivelul autorităţilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.
   Art. 3. - Comisia este alcătuită din 13 membri, după cum urmează:
   a) 2 reprezentanţi ai autorităţilor de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, dintre care unul este, obligatoriu, directorul adjunct al autorităţii de sănătate publică respective, numiţi prin decizie a conducătorului acestor instituţii;
   b) 2 reprezentanţi ai casei judeţene de asigurări de sănătate sau a municipiului Bucureşti, după caz, numiţi prin decizie a preşedintelui-director general al casei respective;
   c) 2 reprezentanţi ai colegiului judeţean al medicilor, numiţi prin decizie a preşedintelui instituţiei respective;
   d) 2 reprezentanţi ai colegiului judeţean al medicilor dentişti, numiţi prin decizie a preşedintelui instituţiei respective;
   e) 2 reprezentanţi ai colegiului judeţean al farmaciştilor, numiţi prin decizie a preşedintelui instituţiei respective;
   f) 2 reprezentanţi ai ordinului judeţean al asistenţilor şi moaşelor din România, numiţi prin decizie a preşedintelui instituţiei respective;
   g) un expert medico-legal, numit prin decizie a conducătorului instituţiei din care face parte.
   Art. 4. - Durata mandatului de membru al comisiei este de 4 ani, fiecare membru al comisiei putând fi reînvestit, la propunerea instituţiei din care face parte.
   Art. 5. - (1) În cazul imposibilităţii definitive de exercitare a mandatului de către unul dintre membri, instituţia care l-a numit va desemna înlocuitorul acestuia pentru durata restantă a mandatului.
   (2) Se consideră imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului orice împrejurare care creează o indisponibilizare cu o durată de 90 de zile consecutive.
   Art. 6. - Membrii comisiei trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
   a) să fie cetăţeni români cu domiciliul în România;
   b) să aibă o bună reputaţie şi pregătire profesională;
   c) să aibă cel puţin 5 ani vechime în domeniul său de activitate;
   d) să nu fi săvârşit în exercitarea profesiei un act de malpraxis stabilit printr-o hotărâre judecătorească definitivă;
   e) să nu aibă cazier judiciar.
   Art. 7. - Calitatea de membru al comisiei încetează în următoarele situaţii:
   a) la expirarea termenului pentru care a fost numit;
   b) prin demisie;
   c) prin revocare de către instituţia/organismul profesional care l-a desemnat;
   d) prin înlocuire, în condiţiile art. 5.


   CAPITOLUL II
  Incompatibilităţi


   Art. 8. - (1) Fiecare membru al comisiei este obligat să declare dacă are vreo legătură directă sau indirectă, familială, personală, profesională ori financiară, cu vreuna dintre persoanele fizice sau juridice implicate în cazul supus cercetării.
   (2) Dacă vreun membru al comisiei se află în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1), acesta completează o declaraţie de abţinere pentru conflict de interese în cauză şi nu poate participa la şedinţele comisiei ocazionate de cercetarea cazului respectiv.
   (3) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător şi expertului sau grupului de experţi desemnat.


   CAPITOLUL III
  Conducerea comisiei


   Art. 9. - (1) Comisia este condusă de directorul adjunct al autorităţii de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, care are calitatea de preşedinte al acesteia.
   (2) Membrii comisiei îşi desemnează, prin vot, 2 vicepreşedinţi care asigură împreună cu preşedintele conducerea activităţii comisiei.
   (3) Preşedintele este reprezentantul de drept al comisiei.
   (4) În cazul imposibilităţii temporare de exercitare a prerogativelor preşedintelui, reprezentarea comisiei revine unuia dintre vicepreşedinţii acesteia, desemnat de preşedinte.
   (5) Dacă atât preşedintele, cât şi vicepreşedinţii se află în imposibilitate de exercitare a prerogativelor, reprezentarea comisiei va fi asigurată de decanul de vârstă dintre ceilalţi membri ai comisiei.


   CAPITOLUL IV
  Atribuţiile comisiei

 
   Art. 10. - Comisia are următoarele atribuţii principale:
   a) desemnează, prin tragere la sorţi, din lista judeţeană a experţilor, un grup de experţi sau un expert, în funcţie de complexitatea cazului, însărcinat cu efectuarea unui raport asupra cazului;
   b) repartizează dosarele cuprinzând documentaţia cazurilor cercetate experţilor desemnaţi, spre analiză şi evaluare, în vederea efectuării raportului asupra cazurilor respective;
   c) dacă dosarul nu conţine toate documentele necesare în vederea elucidării cazului expertizat, solicită instituţiilor abilitate, precum şi persoanei care a sesizat comisia prezentarea de documente şi de informaţii suplimentare referitoare la cazul respectiv;
   d) primeşte de la experţii desemnaţi, în termenul legal, rapoartele cazurilor expertizate;
   e) pune la dispoziţia părţilor interesate, la solicitarea scrisă a acestora, o copie a raportului experţilor şi a documentelor medicale care au stat la baza acestuia;
   f) verifică, înainte de a da curs sesizării, calitatea persoanei care a sesizat comisia, pe baza următoarelor documente:
   - actul de identitate al persoanei care a făcut sesizarea, atunci când această persoană este aceeaşi cu persoana considerată victima cazului de malpraxis invocat;
   - documentul din care rezultă dreptul de reprezentare al persoanei care se consideră victima unui act de malpraxis, atunci când sesizarea este adresată prin reprezentantul legal al acesteia;
   - documente legale din care reiese calitatea de succesor al persoanei decedate ca urmare a unui act de malpraxis imputabil unei activităţi de prevenţie, diagnostic şi tratament;
   g) emite dispoziţii privind prezentarea de documente, situaţii, informaţii şi audieri solicitate şi considerate necesare de către experţii desemnaţi, pe parcursul cercetării cazului supus expertizării;
   h) stabileşte, prin decizie adoptată în maximum 3 luni de la data sesizării, dacă în cauză a fost sau nu o situaţie de malpraxis;
   i) comunică decizia, în termen de 5 zile calendaristice de la data adoptării, tuturor persoanelor implicate, inclusiv asigurătorului;
   j) întocmeşte un raport anual detaliat pe care îl prezintă Ministerului Sănătăţii Publice până la data de 1 februarie a anului următor celui pentru care se întocmeşte acest raport;
   k) ţine evidenţa tuturor sesizărilor adresate comisiei şi monitorizează cazurile de malpraxis stabilite prin deciziile adoptate;
   l) răspunde de respectarea reglementărilor în vigoare cu privire la asigurarea confidenţialităţii asupra tuturor informaţiilor care au legătură cu cazurile deduse judecăţii;
   m) alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare.


Completat de Ordin nr. 1016 din 08/07/2010 Articolul 1 la 13/07/2010
 

   CAPITOLUL V
  Activitatea comisiei


   Art. 11. - Comisia se întruneşte în şedinţă la solicitarea preşedintelui, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data înregistrării sesizării adresate acesteia.
   Art. 12. - Şedinţele comisiei sunt conduse de către preşedinte, iar în lipsa acestuia, de către cei îndreptăţiţi potrivit dispoziţiilor prezentului regulament.
   Art. 13. - (1) Cvorumul necesar pentru a lua hotărâri valide este de cel puţin trei pătrimi din numărul membrilor comisiei, iar hotărârile se adoptă cu votul a jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi.
   (2) În caz de egalitate de voturi, votul preşedintelui sau, în absenţa acestuia, cel al înlocuitorului de drept care conduce şedinţa comisiei este decisiv.
   (3) În situaţia în care nu este întrunit cvorumul necesar prevăzut la alin. (1), şedinţa se amână pentru 7 zile calendaristice.
   (4) Hotărârea adoptată este obligatorie pentru toţi membrii comisiei, membrii care au votat împotrivă şi cei absenţi putându-şi consemna opinia separată în procesul-verbal al şedinţei respective.
   (5) Membrii comisiei îşi exercită mandatul potrivit legii. Ei răspund pentru activitatea lor în mod solidar, cu excepţia situaţiei în care au votat împotriva unei hotărâri şi au consemnat opinia separată în procesul-verbal.
   Art. 14. - Comisia are ştampilă proprie, iar actele acesteia sunt semnate numai de preşedinte.
   Art. 15. - Sediul comisiei este la autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti.
   Art. 16. - (1) Cheltuielile ocazionate de prezenţa la lucrări a membrilor comisiei se suportă de fiecare instituţie care are reprezentanţi desemnaţi, aceştia fiind consideraţi în deplasare în interes de serviciu.
   (2) Celelalte cheltuieli de funcţionare, respectiv pentru rechizite, poştă etc., se suportă de autoritatea de sănătate publică în care îşi are sediul comisia.
   Art. 17. - Pentru fiecare şedinţă a comisiei se întocmeşte câte un proces-verbal care este semnat de către toţi membrii prezenţi ai comisiei.
   Art. 18. - (1) După primirea sesizării, comisia verifică dacă autorul acesteia are calitatea prevăzută de lege, pe baza documentelor menţionate la art. 10 lit. f).
   (2) Dacă în urma analizei documentelor menţionate la art. 10 lit. f) se constată că sesizarea nu a fost făcută de către persoanele îndreptăţite, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, comisia respinge sesizarea ca fiind nefondată şi clasează cazul, comunicând persoanei care a făcut sesizarea decizia adopată.
   (3) În cazul în care comisia constată împlinirea termenului de prescripţie prevăzut la art. 677 din Legea nr. 95/2006, cu modificările ulterioare, comisia clasează cazul.
   Art. 19. - După primirea raportului asupra cazului, întocmit de expertul sau grupul de experţi desemnat, comisia analizează documentul înaintat şi stabileşte, prin decizie, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii lui, dacă în cauză a fost sau nu un caz de malpraxis.
   Art. 20. - Decizia se comunică tuturor persoanelor implicate, inclusiv asigurătorului, în termen de 5 zile calendaristice.
     Art. 21. - (1) Comisia ţine o evidenţă strictă a sesizărilor primite, a documentaţiei aferente fiecărui caz expertizat, a proceselor-verbale întocmite în cadrul şedinţelor comisiei, a deciziilor luate, precum şi a altor documente depuse la comisie sau emise de aceasta.
   (2) Documentele menţionate la alin. (1) se arhivează potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
Completat de Ordin nr. 1016 din 08/07/2010 Articolul 1 la 13/07/2010
 

   Art. 22. - Pentru îndeplinirea atribuţiilor legale, comisia adoptă hotărâri şi emite decizii, sub semnătura preşedintelui, cu respectarea dispoziţiilor prezentului regulament.


   CAPITOLUL VI
  Confidenţialitatea informaţiilor


   Art. 23. - Întreaga procedură de stabilire a cazurilor de malpraxis, până în momentul sesizării instanţei, este confidenţială.
   Art. 24. - Încălcarea confidenţialităţii de către membrii comisiei sau experţii desemnaţi de aceasta atrage sancţiuni profesionale şi administrative, conform dispoziţiilor legale.


   CAPITOLUL VII
  Modul de sesizare a comisiei


   Art. 25. - Comisia poate fi sesizată de:
   a) persoana sau, după caz, reprezentantul legal al acesteia, care se consideră victima unui act de malpraxis săvârşit în exercitarea unei activităţi de prevenţie, diagnostic şi tratament;
   b) succesorii persoanei decedate ca urmare a unui act de malpraxis imputabil unei activităţi de prevenţie, diagnostic şi tratament.
   Art. 26. - (1) Persoanele menţionate la art. 25 înaintează comisiei o sesizare scrisă care trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, cel puţin următoarele date:
   a) numele şi prenumele persoanei care face sesizarea;
   b) calitatea persoanei care face sesizarea, în sensul prevăzut la art. 25;
   c) numele şi prenumele persoanei care se consideră victima unui caz de malpraxis (dacă este diferită de persoana care face sesizarea);
   d) numele şi prenumele autorului actului de malpraxis sesizat, săvârşit în exercitarea unei activităţi de prevenţie, diagnostic şi tratament;
   e) data efectuării actului de malpraxis sesizat;
   f) descrierea faptei şi a împrejurărilor acesteia;
   g) prejudiciul produs victimei actului de malpraxis sesizat.
   Art. 27. - La sesizarea întocmită cu respectarea cerinţelor menţionate la alin. (1), persoanele îndreptăţite să sesizeze comisia cu privire la un act de malpraxis sunt obligate să anexeze următoarele documente:
   a) copii ale documentelor medicale în susţinerea afirmaţiilor cuprinse în sesizarea adresată comisiei;
   b) copii ale documentelor legale din care să rezulte calitatea persoanei care a sesizat comisia.
   Art. 28. - Sesizările adresate comisiei, care nu respectă dispoziţiile legale şi ale prezentului regulament, sunt respinse ca fiind nefondate şi se clasează cazul, comunicându-i-se persoanei care a făcut sesizarea decizia adoptată, în termen de 5 zile calendaristice de la data adoptării acesteia.


   CAPITOLUL VIII
  Experţii


   Art. 29. - Comisia desemnează, prin tragere la sorţi, din lista judeţeană a experţilor, un grup de experţi sau un expert, în funcţie de complexitatea cazului, însărcinat cu efectuarea unui raport asupra cazului.
   Art. 30. - Experţii prevăzuţi la art. 29 au acces la toate documentele medicale aferente cazului, a căror cercetare o consideră necesară, şi au dreptul de a audia şi de a înregistra depoziţiile tuturor persoanelor implicate.
   Art. 31. - Experţii întocmesc, în termen de 30 de zile, un raport asupra cazului, pe care îl înaintează comisiei.
   Art. 32. - (1) Experţii desemnaţi pentru cercetarea cazului sunt obligaţi să păstreze confidenţialitatea asupra tuturor informaţiilor care au legătură cu cazul respectiv, în condiţiile legii.
   (2) Încălcarea confidenţialităţii de către experţii desemnaţi atrage sancţiuni profesionale şi administrative, conform dispoziţiilor legale în vigoare.


   CAPITOLUL IX
  Deciziile comisiei


   Art. 33. - Comisia adoptă o decizie asupra cazului, în maximum 3 luni de la data sesizării.
   Art. 34. - Comisia stabileşte, prin decizie, dacă în cauză a fost sau nu o situaţie de malpraxis, având în vedere, obligatoriu, cel puţin următoarele criterii:
   a) existenţa unei fapte produse în exercitarea unei activităţi de prevenţie, diagnostic şi tratament;
   b) fapta să fie cauzatoare de prejudiciu patrimonial sau moral;
   c) vinovăţia făptuitorului;
   d) raportul de cauzalitate dintre faptă şi prejudiciu.
   Art. 35. - Decizia se comunică tuturor persoanelor implicate, inclusiv asigurătorului, în termen de 5 zile calendaristice, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
   Art. 36. - În cazul în care asigurătorul sau oricare dintre părţile implicate nu este de acord cu decizia comisiei, o poate contesta la instanţa de judecată competentă, în termen de 15 zile de la data comunicării deciziei.


   CAPITOLUL X
  Dispoziţii finale


   Art. 37. - În termen de 5 zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, instituţiile implicate sunt obligate să îşi desemneze reprezentanţii în vederea constituirii comisiilor de monitorizare şi competenţă profesională pentru cazurile de malpraxis, la nivelul autorităţilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.