Angajament de plata

Anexa nr. 2

Subsemnatul 1) .................................................................................................... fiul lui ................................ şi al ................................., născut la data de ......................... în localitatea ............................, sectorul/judeţul .........................., domiciliat în ............................., str. ............................ nr. ........., bloc ........., scara .........., etaj ........, apart. ........, sectorul/judeţul ................................................., posesorul buletinului/cărţii de identitate seria ......................... nr. ................... eliberat/ă de ............................... la data de ............................, cod numeric personal ...............................
Având în vedere:
-  că am optat pentru efectuarea stagiului de pregătire în vederea obţinerii celei de-a doua specialităţi în – 2).......................................................................,
- cunoscând cuantumul taxei anuale în lei în sumă de .............lei, aferent efectuării stagiului de pregătire în vederea obţinerii celei de-a doua specialităţi pentru care am optat, prevăzut în Anexa 1 la Ordinul Comun nr. 973/28.06.2010 emis de Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 552/05.08.2010,
 îmi asum prezentul:

ANGAJAMENT DE PLATĂ

 prin care sunt de acord şi mă oblig, în termenele şi condiţiile art.1 alin. (2) din Ordinul Comun nr. 973/4592 din 28.06.2010 emis Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului precum şi sub sancţiunea excluderii definitive din programul de pregătire prevăzută de art. 1 alin. (3) din acelaşi act administrativ cu caracter normativ în caz de nerespectare a prezentului angajament de plată, să plătesc suma de ......................... lei în contul Beneficiarului Ministerul Sănătăţii, cu sediul în Bucureşti, str. Cristian Popişteanu, nr. 1-3, sect. 1, cu atributul fiscal CUI 4266456 şi cont deschis la Direcţia de Trezorerie a Municipiului Bucureşti - IBAN RO85TREZ7005003XXX000092, astfel:

Prima tranşă semestrială în sumă de ............ lei în termen de maxim 60 de zile calendaristice de la data începerii semestrului 1.
A doua tranşă semestrială în sumă de ..............lei în termen de maxim 60 de zile calendaristice de la data începerii semestrului 2.
   
Data: ......../......../........

NUME ŞI PRENUME ÎN CLAR CU LITERE DE TIPAR

Semnătura celui ce se angajează la plată .............................


    NOTE
1.    Se înscrie numele şi prenumele complet al celui care şi-a asumat angajamentul.
2.    Se precizează specializarea pentru care a optat semnatarul angajamentului.


 
Our website is protected by DMC Firewall!