Practica asistata/supravegheata

PRACTICA ASISTATA/SUPRAVEGHEATA

    Potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr.12/2008 privind organizarea si finantarea rezidentiatului si a Metodologiei pentru aplicarea acesteia aprobata prin OMSP nr.917/2008, începând cu promotia 2005, absolventii licentiati ai facultatilor de medicina, neconfirmati în rezidentiat, pot efectua 3 ani de practica supravegheata /asistata în unitati sanitare publice si cabinete de medicina de familie.

    Redam, mai jos textele de lege:

Ordonanta nr.12/2008

    “Art. 18. - (1) Începând cu promotia 2005, absolventii licentiati ai facultatilor de medicina, neconfirmati în rezidentiat, pot efectua 3 ani de practica supravegheata/asistata în unitati sanitare publice, cabinete de medicina de familie, la solicitarea acestor unitati, beneficiind de contract individual de munca pe durata determinata. Actul medical pe care îl presteaza în timpul celor 3 ani de practica este sub responsabilitatea unui medic cu drept de libera practica.
    (2) Pe parcursul celor 3 ani, medicii care efectueaza practica supravegheata/asistata au obligatia sa se prezinte la concursul de rezidentiat si dobândesc dreptul de libera practica dupa promovarea examenului de medic specialist.
    Art. 19. - Salarizarea se face de la bugetul de stat, iar salariul de baza se stabileste la nivelul functiei de medic prevazute în Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 125/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 20. - Absolventii facultatilor de medicina care dupa încheierea practicii supravegheate/asistate cu durata de 3 ani nu devin rezidenti pot fi angajati cu contract individual de munca cu durata determinata/nedeterminata la cabinete medicale individuale si servicii de ambulanta, sub îndrumarea unui medic cu drept de libera practica, beneficiind de salarizarea prevazuta pentru functia de medic.
    Art. 21. - Absolventii facultatilor de medicina care au finalizat stagiul de rezidentiat, dar nu promoveaza examenul de medic specialist pot fi încadrati cu contract individual de munca pe durata determinata/nedeterminata în servicii de primiri urgente sau în servicii de ambulanta, sub îndrumarea unui medic cu drept de libera practica, beneficiind de încadrarea pe functia de medic si de salarizarea corespunzatoare ultimului an de rezidentiat, în functie de specialitatea în care au fost confirmati medici rezidenti. “

Metodologia la OMSF nr.917/2008

    “Art. 12. - (1) Unitatile sanitare publice si cabinetele de medicina de familie pot solicita angajarea absolventilor licentiati ai facultatilor de medicina, neconfirmati în rezidentiat, promotii ulterioare anului 2004. Solicitarile se transmit Ministerului Sanatatii Publice prin autoritatile de sanatate publica.
    (2) Încadrarea absolventilor licentiati ai facultatilor de medicina se face pe posturi de medic, cu contract individual de munca pe durata determinata de cel mult 3 ani.
    (3) Activitatea de practica supravegheata/asistata se desfasoara sub responsabilitatea unui medic cu drept de libera practica, nominalizat de managerul unitatii sanitare, respectiv de titularul cabinetului individual de medicina de familie.
    (4) La finalul fiecarui an, medicul care are responsabilitatea supravegherii activitatii practice medicale va întocmi o fisa de caracterizare potrivit modelului din anexa care face parte integranta din prezenta metodologie, pe care o transmite autoritatii de sanatate publica, cu avizul managerului.
    (5) Autoritatile de sanatate publica si titularii cabinetelor individuale de medicina de familie trimit Centrului National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti situatia nominala cu medicii care efectueaza practica supravegheata/asistata, precum si fisele de caracterizare prevazute la alin. (4).
    Art. 13. - (1) Medicii aflati în practica supravegheata/ asistata au dreptul sa asiste si sa ajute la examinarea pacientilor, sa efectueze investigatii si terapie sub stricta supraveghere si responsabilitate a unui medic cu drept de libera practica.
    (2) Actul medical pe care îl presteaza în timpul celor 3 ani de practica este sub responsabilitatea unui medic cu drept de libera practica si are drept scop mentinerea si dezvoltarea abilitatilor profesionale si cunostintelor dobândite pe parcursul facultatii.“

Prin adresa nr.XI/C/35980/2008 Ministerul Sanatatii Publice ne transmite câteva precizari referitoare la practica supravegheata/asistata , respectiv:

    -practica supravegheata/asistata se poate face exclusiv în unitati sanitare publice în care nu se desfasoara program de pregatire în rezidentiat, si în cabinete de medicina de familie, la solicitarea acestor unitati , medicii beneficiind de încadrare pe post de medic, cu contract individual de munca pe durata determinata de cel mult 3 ani.
    -nu intra sub incidenta prevederilor din OG nr.12/2008 cabinetele de medicina de familie care sunt organizate si functioneaza potrivit prevederilor Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare.

    Solicitarile unitatilor sanitare publice si ale cabinetelor de medicina de familie se transmit Ministerului Sanatatii Publice prin autoritatile de sanatate publica. În acest sens autoritatile de sanatate publica vor transmite Ministerului Sanatatii Publice dosarul medicilor care solicita sa efectueze practica supravegheta/asistata, iar pentru unitatile sanitare publice vor solicita suplimentarea cu posturile de medic necesare încadrarii acestora.

    Dosarul medicilor va cuprinde: cererea, copia diplomei de licenta, adeverinta medicala care sa ateste ca este apt fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii de practica supravegheata/asistata.
    Cabinetele medicale individuale vor anexa solicitarii certificatul de inregistrare al cabinetului, actul care atesta modalitatea de organizare al cabinetului, dreptul de libera practica al medicului care asigura practica supravegheata (certificatul de membru al Colegiului Medicilor).
    Prin adresa nr.41425/22 iulie 2008 Ministerul Sanatatii Publice completeaza precizarile de mai sus astfel:
    - salarizarea medicilor care efectueaza practica supravegheata/asistata pe parcursul celor 3 ani se suporta de la bugetul de stat.
    - întrucât finantarea cabinetelor de medicina de familie de la bugetul de stat nu se poate realiza in perioada imediat urmatoare, deoarece aceasta presupune elaborarea unor reglementari suplimentare, se sugereaza medicilor care doresc sa efectueze practica sa se reorienteze catre unitati sanitare publice, în care nu se desfasoara program de pregatire prin rezidentiat, cu exceptia serviciilor de ambulanta.
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd