Logo

Ghid privind documentele care se depun la DSP Mures

Ghid privind documentele care se depun la direcţiile de sănătate publică, precum şi a documentelor
emise de Ministerul Sănătăţii care pot fi  eliberate prin direcţiile de sănătate publică.

      În vederea simplificării procedurii prin care personalul medical poate obţine documentele care sunt emise de Ministerul Sănătăţii, eliberarea documentelor necesare recunoaşterii calificărilor româneşti în celelalte state ale Uniunii Europene, a certificatelor care atestă obţinerea titlului de de medic / medic dentist / farmacist specialist sau primar, a adeverinţelor de abilităţi dobândite, precum şi a altor documente emise de Ministerul Sănătăţii, se poate face şi la sediul direcţiilor de sănătate publică.
     Gestionarea acestor dosare de către direcțiile de sănătate publică va începe de la data de 1 septembrie 2010.
     Începând cu această dată dosarele necesare pentru eliberarea documentelor necesare recunoaşterii calificărilor româneşti în celelalte state ale Uniunii Europene, precum și a celorlalte documente menționate în acest material se depun la direcțiile de sănătate publică.
     Solicitările depuse la ministerul Sănătății după data de 1 septembrie 2010 se transmit la direcția de sănătate publică de domiciliu a solicitantului, fapt ce se va comunica acestuia printr-o adresă în termen de 10 zile.
     Direcțiile de sănătate publică vor prelua solicitările celor interesați de aceste documente. În principiu, preluarea dosarelor se va face după verificarea documentelor depuse, urmând a fi înregistrate numai dosarele care conțin documentația completă. Dacă dosarul este transmis prin poștă sau prin alt mod direcției de sănătate publică, dosarul se înregistrează, se verifică și dacă este incomplet în termen de 5 zile lucrătoare se comunică solicitantului documentele suplimentare care trebuie depuse. Dosarele complete, cu actele aranjate în ordinea specificată în prezentul ghid, se vor comunica prin poşta militară Ministerului Sănătăţii în termen de 5 zile lucrătoare. Dacă există anumite situaţii deosebite, direcţia de sănătate publică va solicita  consultanţă direcţiei de specialitate a Ministerului Sănătăţii telefonic sau prin poşta electronică;
- în termen de 30 zile lucrătoare de la înregistrarea la Ministerul Sănătății, se vor emite certificatele solicitate și se vor comunica documentele direcțiilor de sănătate publică; .    - documentele emise de Ministerul Sănătăţii se vor înregistra în registre speciale la direcţiile de sănătate publică şi se vor elibera titularilor sau împuterniciţilor acestora pe bază de semnătură;
- pe site-ul Ministerului Sănătății și al direcțiilor de sănătate publică se vor afișa începând cu data de 15 august anunțul cu documentele eliberate prin direcțiile de sănătate publică și documentația necesară a fi depusă pentru eliberarea acestora, precum și persoanele responsabile la nivelul fiecărei direcții de sănătate publică.  .

Tot aici se pot depune de către cei interesaţi a actelor necesare eliberării unor alte documente menționate în prezentul ghid. Documentele depuse vor fi verificate la direcţiile de sănătate publică, urmand a se comunica Ministerului Sănătăţii numai documentaţiile complete.
În cazul documentaţiilor incomplete, se va solicita titularilor completarea documentaţiei. Termenul de emitere a documentelor solicitate este de 30 zile lucrătoare de la înregistrarea documentaţiei complete la Ministerul Sănătăţii. Acestea se vor comunica direcţiilor de sănătate publică în vederea eliberării.

                   Tipuri de documente emise de Ministerul Sănătăţii

I.    Certificat de conformitate
Acest document se eliberează numai medicilor, medicilor dentişti, farmaciştilor, asistenţilor medicali generalişti şi moaşelor care întrunesc condiţiile de cetăţenie, ascendenţă, filiaţie, căsătorie şi rezidenţă prevăzute de lege şi care au dobândit formarea în profesie pe teritoriul României.
1.    Medici
Medicii pot solicita următoarele certificate:
a)    Certificat care atestă formarea în profesia de medic conform DC 2005/36/CE şi/sau asimilarea denumirilor titlurilor de calificare cu cel prevăzut pentru România de această normă (certificarea diplomelor)
Se elibereaza titularilor care au urmat cursurile universitare în România şi au obţinut:
  1. Diploma de Licenţă de Doctor-medic specializarea universitară medicină.
   2. Diploma de Doctor-medic specializarea universitară medicină generală/medicină.
  Documente necesare, depuse în ordinea menţionată:
  -   cerere în care se vor preciza si datele de contact (adresa, număr telefon, mail);
-    copia actului de identitate;
-    copia legalizată dupa diploma de bacalaureat;
-    copie legalizată dupa Diploma de medic;
-    copie legalizată după foaia matricolă;
-    adeverinţă eliberată de Facultatea de medicină absolvită, în care se precizează perioada în care au fost efectuate studiile universitare;
-    copie legalizată după documentele de schimbare a numelui (dacă este cazul).
    Medicilor li se va certifica faptul că pregătirea de bază întruneşte condiţiile prevăzute  la art. 24 din Directiva 2005/36/CE.
    Medicii rezidenţi aflaţi în pregătire vor primi numai acest document.    

b)    Certificat de medic specialist eliberat de Ministerul Sănătăţii  care atestă formarea conformă în una din specialităţile listate pentru România de DC/2005/36CE
Se eliberează medicilor care au specializarea obţinută prin rezidenţiat de 3-7 ani, stagiu complet.
Documente necesare, în plus faţă de cele enumerate la litera a), sunt:   
-    copie după certificatul de medic specialist eliberat de Ministerul Sănătăţii  în format nou, începând cu luna mai 2007 (certificatul galben, cu timbru sec);
-    copia legalizată a carnetului de rezident din care să rezulte stagiul complet de pregătire.
Medicii care nu deţin certificatul în format nou îl vor solicita în prealabil Ministerului Sănătăţii (a se vedea capitolul respectiv din prezenteul ghid).
Medicii care nu mai deţin carnetul de rezident pot dovedi perioada de pregătire în rezidenţiat cu o copie legalizată a carnetului de muncă, din care să rezulte perioada  de pregătire  sau adeverinţe eliberate de clinicile de pregătire (cu semnătura şefului secţiei,  a managerului unităţii şi ştampila unităţii), care să certifice efectuarea stagiilor de pregătire. Cei care au avut stagii de pregătire efectuate în străinătate, dar care nu au fost consemnate în carnetul de rezident, vor prezenta în copie aprobarea MinisteruluI Sănătăţii de recunoştere a acestora.
Titularii certificatului de medic specialist în specialităţile Hematologie si hemobiologie,  Pneumoftiziologie, Balneofizioterapie, Balneologie şi Recuperare medicală, Balneoclimatologie şi Recuperare medicală, Balneofizioterapie şi Recuperare Medicală, Alergologie şi imunologie, Imunologie clinică şi alergologie, Medicina Generală,  Radiodiagnostic, Laborator clinic, biochimie, microbiologie, parazitologie hematologie, Chirurgie plastică şi reparatorie, Chirurgie cardiovasculară vor beneficia de certificat de specialist pentru care se aplică asimilarea de denumire a specialităţii după cum urmează:
-    Hematologie şi hemobiologie – asimilare cu Hematologie;
-    Pneumoftiziologie – asimilare cu Pneumologie;
-    Balneofizioterapie; Balneologie şi Recuperare medicală; Balneoclimatologie şi Recuperare Medicală – asimilare cu Recuperare, Medicină Fizică şi Balneofizioterapie;  
-    Alergologie şi imunologie – asimilare cu Alergologie şi Imunologie clinică;
-    Medicina Generală – asimilare cu Medicină de Familie (în cazul medicilor confirmaţi rezidenţi medicină generală/medicină de familie în urma concursurilor de rezidenţiat organizate începând cu sesiunea noiembrie1995);
-    Radiodiagnostic – asimilare cu Radiologie - imagistică medicală;
-    Laborator clinic, biochimie, microbiologie, parazitologie, hematologie – asimilare cu Medicină de Laborator;
-    Chirurgie plastică şi reparatorie – asimilare cu Chirurgie Plastică Microchirurgie Reconstructivă;
-    Chirurgie cardiovasculară – asimilare cu Chirurgie vasculară.
      Medicilor li se va certifica faptul că pregătirea de specialitate întruneşte condiţiile prevăzute  la art. 25 din Directiva 2005/36/CE, iar pentru medicii de familie art.28 (1)-(4) din aceeaşi directivă.
     Medicilor care au obţinut specialitatea cu o durată de formare mai mică decât cea prevăzută în Directiva 2005/36/CE (specialitate obţinută prin secundariat de trei ani) li se eliberează un certificat care atestă drepturi câştigate generale în profesia de medic.
     Documentele necesare sunt cele de la lit. a şi b, în plus este necesară dovada exercitării efective şi legale a activităţilor pe o durată de 3 ani din ultimii 5, adeverinţă eliberată de angajator conform modelului (sau copia legalizată a cărţii de muncă, adusă la zi, pentru unităţi sanitare publice).
    Acest certificat poate fi eliberat şi titularului diplomei de Doctor–medic specializarea universitară pediatrie, precum şi titularului certificatului de medic specialist care atestă o formare mai mică decât cea prevăzută de DC/ 2005/36/CE pentru specialitatea respectivă, pe baza documentelor de la a) şi b) şi a dovezii exercitării activităţii.
    În cazul titularilor Certificatului de medic specialist Chirurgie şi Ortopedie infantilă se poate elibera un certificat care atestă drepturi câştigate generale, numai dacă titularul face dovada că a exercitat efectiv şi legal activităţi de medic specialist chirurgie pediatrică în România pe o durată de minim 3 ani consecutiv din ultimii 5 care preced eliberarea acestui certificat (numai specialitatea chirurgie pediatrică este recunoscută).
     Documentele sunt cele de la a) şi b), plus dovada exercitării activităţii.
    Medicii de Medicină generală cu drept de liberă practică, precum şi medicii specialişti  Medicină de familie, care au dobândit specialitatea pe bază de stagiu şi vechime (nu au efectuat pregătire de specialitate prin rezidenţiat), beneficiază de certificat care atestă drepturi câştigate specifice în profesia de medic.
    Documentele necesare sunt cele de la punctul a), plus:
-    adeverinţă eliberată de casele de asigurări de sănătate judeţene sau a municipiului Bucureşti în care se precizează că la data de 01.01.2007 desfăşurau activităţile de medicină de familie în relaţie contractuală cu acestea.

2.    Medici dentişti

Medicii dentiști promoția 2009 pot obține certificatul care atestă formarea în profesia de medic  dentist conform DC 2005/36/CE (certificarea diplomelor).
Documentele necesare eliberării acestui certificat sunt cele prevăzute pentru medici la litera a).
Medicii dentiști, promoții anterioare anului 2009, beneficiază de certificate care atestă drepturi câştigate specifice în profesia de medic dentist. Acestea se eliberează:
- Titularilor Diplomei de Doctor-medic specializarea universitară stomatologie, care fac dovada că au exercitat în România în mod efectiv, legal activităţi de medic dentist pe o perioada de minim 3 ani consecutiv din ultimii 5 care preced eliberarea acestui certificat.
Documente necesare:
·    cerere în care se vor preciza şi datele de contact (adresa, număr telefon, mail),
·    copia actului de identitate;
·    copia legalizată după diploma de bacalaureat;
·    copie legalizată după Diploma de doctor-medic stomatolog/Diploma de licenţă de doctor- medic stomatolog;
·    copie legalizată după foaia matricola;
·    adeverinţă eliberată de Facultatea de Stomatologie / Medicină-dentară absolvită în care se precizează perioada în care au fost efectuate studiile universitare;
·    copie legalizată după cartea de muncă/adeverinţa de la unitatea angajatoare din care să rezulte experieţa profesională menţionată sau declaraţie notarială pe propria răspundere că a exercitat efectiv, legal şi neîntrerupt activitate 3 ani consecutiv din ultimii 5;
·    copie legalizată după documentele de schimbare a numelui (dacă este cazul).

3.    Farmacişti
Farmaciștii promoția 2008 pot obține certificatul care atestă formarea în profesia de farmacist conform DC 2005/36/CE (certificarea diplomelor).
Documentele necesare eliberării acestui certificat sunt cele prevăzute pentru medici la litera a).
Farmaciștii promoții anterioare anului 2008, beneficiază de certificate care atestă drepturi câştigate în profesia de farmacist se eliberează  titularilor Diplomei de licenţă de farmacist, care fac dovada exercitarii efective şi legale a activităţilor respective pe o durată de minim 3 ani consecutivi din ultimii 5 care preced eliberarea acestui certificat.
Documente necesare:
-    cerere în care se vor preciza şi datele de contact (adresa, număr telefon, mail);
-    copia actului de identitate;
-    copie legalizată după diploma de bacalaureat,
-    copie legalizata dupa Diploma de farmacist;
-    copie legalizată dupa foaia matricolă;
-    adeverinţa eliberată de Facultatea de farmacie absolvită în care se precizează perioada in care au fost efectuate studiile universitare;
-    copie legalizată după cartea de muncă sau adeverinţă de la unitatea angajatoare din care să rezulte experienţă profesională menţionată;
-    copie legalizată după documentele de schimbare a numelui (dacă este cazul).

4. Asistenţi medicali generalişti

    1. Certificatul de Conformitate se eliberează în cazul titularilor:
    -Diplomei de absolvire de studii superioare de scurtă durată de asistent medical generalist, începând cu promoţia 2006 de absolvenţi;
    -Diplomei de Licenţă de asistent medical generalist începând cu promoţia 2007 de absolvenţi;
     Documente necesare:
-    cerere in care se vor preciza si datele de contact;
-    copia actului de identitate;
-    copia legalizata dupa diploma de bacalaureat;
-    copie legalizata dupa diploma de asistent medical generalist;
-    copie legalizata dupa foaia matricola;
-    copie legalizata dupa planul de invatamant;
-    adeverinta eliberata de unitatea de invatamant absolvita in care se precizeaza perioada in care au fost efectuate studiile universitare;
-    copie legalizata dupa documentele de schimbare a numelui (dacă este cazul).

    2. Certificatul care atestă drepturi câştigate specifice în profesia de asistent medical generalist se eliberează în cazul asistenţilor medicali generalişti care fac dovada exercitării efective şi legale a activităţilor de îngrijiri generale de sănătate în România pe o durata de minim 5 ani consecutiv din ultimii 7 care preced eliberarea acestui certificat, titulari ai:
- Certificatului de Competenţe Profesionale de Asistent Medical Generalist eliberat de şcolile postliceale sanitare.
Documente necesare:
-    cerere in care se vor preciza şi datele de contact;
-    copie actului de identitate;
-    copie legalizată după diploma de bacalaureat;
-    copie legalizată după Certificatul de Competenţe Profesionale;
-    copie legalizata după foaia matricolă;
-    copie legalizata dupa planul de invatamant;
-    adeverinţa eliberată de unitatea de învăţământ absolvită prin care se atestă perioada în care au fost efectuate studiile postliceale;
-    copie legalizata dupa cartea de muncă sau adeverinţă de la unitatea angajatoare din care sa rezulte experienţa profesională menţionată, conform modelului;
-    copie legalizată după documentele de schimbare a numelui (dacă este cazul).

5. Moaşă
1) Certificatul de conformitate se eliberează titularilor diplomei de licenţă de moasă începând cu promoţia 2007 de absolvenţi.
Documente necesare:
-    cerere în care se vor preciza şi datele de contact;
-    copia actului de identitate;
-    copia legalizată dupa diploma de bacalaureat;
-    copie legalizată după Diploma de moaşă;
-    copie legalizată după foaia matricolă;
-    adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ superior absolvită prin care se atestă perioada în care au fost efectuate studiile universitare;
-    copie legalizată dupa documentele de schimbare a numelui (dacă este cazul).

2) Certificatul care atestă drepturi caştigate specifice în profesia de moaşă se eliberează în cazul titularilor diplomei de asistent medical obstetrică-ginecologie, eliberată de şcolile postliceale sanitare de specialitate, care fac dovada exercitării efective şi legale a activităţilor de moaşă prevăzute de lege, în Romania, pe o durată de minim 5 ani consecutivi din ultimii 7 care preced eliberarea acestui certificat.
Documente necesare:
-    cerere in care se vor preciza si datele de contact;
-    copia actului de identitate;
-    copia legalizată după diploma de bacalaureat;
-    copie legalizată după diploma de asistent medical obstetrică -ginecologie;
-    copie legalizata dupa foaia matricolă;
-    adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ absolvită prin care se atestă perioada în care au fost efectuate studiile postliceale;
-    copie legalizată după cartea de muncă sau adeverinţă de la unitatea angajatoare din care să rezulte experienţa profesională menţionată;
-    copie legalizata după documentele de schimbare a numelui (dacă este cazul).

Nota:
In cazul titularilor de diplome, certficate şi alte titluri de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist şi moasă eliberate de un stat terţ şi echivalate conform legii, care au exercitat efectiv şi legal activitatea profesională în baza acestor titluri de calificare pe o durata de 3 ani în România, Ministerul Sănătăţii eliberează o adeverinţă care atestă experienţa profesională necesară procedurii de recunoaştere în celelalte state membre.

Documente necesare eliberarii acestei adeverinţe sunt:
-    cerere in care se vor preciza şi datele de contact;
-    copie act de identitate;
-    copie legalizată dupa atestatul de echivalare;
-    copie legalizată dupa diploma echivalată;
-    copie legalizată dupa foaia matricola;
-    copie dupa cartea de muncă sau adeverinţa de la unitatea angajatoare din care sa rezulte experienţa profesională de 3 ani;
-    copie după documentele de schimbare a numelui (dacă este cazul). 
    În cazul documentelor care atestă experienţa profesională cerută de normele comunitare pentru recunoaşterea calificării în celelalte state membre UE, iar solicitanţii nu pot depune copia legalizată a cărţii de muncă sau din cartea de muncă nu rezultă funcţia, specialitatea în care desfăşoară activitatea și cuantumul normei de încadrare, aceştia vor prezenta contractul de muncă vizat de ITM sau o adeverinţă eliberată de unitatea sanitară de încadrare, întocmită numai după modelul de mai jos.
    Dacă angajatorul este chiar persoana în cauză, adeverința va fi însoțită de o declarație notarială din care să rezulte că datele din adeverința respectivă sunt corecte și copia legalizată a certificatului de înmatriculare a cabinetului medical, respectiv a societății comerciale medicale.
Precizăm că pentru datele înscrise în Adeverinţă, întreaga responsabilitate cu privire la autenticitatea şi legalitatea acestora revine în exclusivitate unităţii de încadrare emitentă.

 M O D E L ADEVERINŢĂ
Antetul unităţii (denumire, adresa, CUI)
Nr.de înregistrare, data
  A D E V E R I N Ţ Ă

     Se adevereşte prin prezenta că doamna / domnul….......…. medic/medic dentist / farmacist / specialist / primar în specialitatea……asistent medical generalist / asistent medical obstetrică-ginecologie este / a fost încadrat / ă în unitatea noastră în funcţia de…...….. de la data de (zi, lună, an) până la data de…. (zi, lună, an), exercitând efectiv, legal şi neântrerupt* activităţile profesionale pe această durată.

Funcţia,
nume prenume persoană abilitată,
semnătură, ştampila unităţii


III.    Adeverinţa de abilităţi dobîndite

Adeverinţa de abilităţi dobîndite conform prevederilor art. 10 din OMS nr. 418 / 2005 se eliberează pe baza următoarelor acte:
-    cerere conform modelului în care se vor preciza şi datele de contact;
-    copie act de identitate;
-    copia certificatului de medic, medic dentist sau farmacist specialist, după caz;
-    documentul întocmit de îndrumătorul de rezidenţiat în care se precizează modulul prevăzut în curriculum de rezidenţiat parcurs, perioada şi unitatea sanitară în care a fost efectuat, document avizat de responsabilul programului de studii complementare corespondent. 
Adeverinţele se vor înscrie într-un registru la direcţia de sănătate publică şi se vor elibera titularului sau împuternicitului acestuia pe bază de semnătură.
MODEL CERERE

            Domnule / Doamnă Director General
    Subsemnatul/a Dr. .................................................. ,medic/medic dentist/farmacist   specialist ......................................., confirmat prin Ordinul Ministrului Sănătăţii  nr. ............         / ......................, vă rog să binevoiţi a aproba eliberarea adeverinţei care atestă dobândirea abilităţilor în  ............................................... ca urmare a formării prin rezidenţiat în specialitatea ..............  şi a promovării examenului de medic specialist în sesiunea  ..........
    Solicit transmiterea acestei adeverinţe la Direcţia de Sănătate Publică ......... .
    Anexez următoarele documente:
-    copia actului de identitate;
-    copia certificatului de medic, medic dentist sau farmacist specialist, după caz;
-    adeverinţa întocmită de îndrumătorul de rezidenţiat în care se precizează modulul prevăzut în curriculum de rezidenţiat parcurs, perioada şi unitatea sanitară în care a fost efectuat, document avizată de responsabilul programului de studii complementare corespondent. 
        
            Semnătura solicitantului
     Telefon:
      E-mail:
    Domnului Director general al Direcţiei Generale Resurse Umane şi Certificare 

IV.    Alte documente

1. Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii care au susţinut examenul de specialist şi care la data susţinerii examenului nu au stagiul complet, în vederea confirmării ca specialist, vor prezenta ministerului adeverinţa eliberată de unitatea de încadrare din care să rezulte finalizarea pregătirii de specialitate. Cei care nu sunt încadraţi rezidenţi, vor prezenta adeverinţa semnată de îndrumătorul de rezidenţiat. Medicii rezidenţi care solicită întreruperea rezidenţiatului pentru a efectua diferite stagii în străinătate vor prezenta avizul îndrumătorului.

2. Pentru recunoaşterea stagiilor efectuate în străinătate se vor prezenta documentele de la clinicile din străinătate şi traducerile acestora. Aceste documente sunt comunicate preşedintelui comisiei naţionale de specialitate pentru avizare şi apoi se vor înainta spre aprobare conducerii ministerului.

3. Solicitările de prelungire a rezidenţiatului pentru diferite perioade: incapacitate de muncă, concediu fără plată, concediu pentru creşterea copilului etc vor fi însoţite de adeverinţa originală eliberată de angajator în care se va preciza durata şi motivul întreruperii.       

Solicitările adresate Direcţiei Resurse umane şi Certificare pentru deblocarea de posturi de medici, medici dentişti, farmacişti, chimişti, biologi, biochimişti vor cuprinde obligatoriu: postul vacant solicitat pentru deblocare, cu indicarea gradului profesional şi specialitatea, lista funcţilor vacantate de intrarea în vigoare a OUG 34/2009 (14.04.2009), câte posturi au fost deblocate şi ocupate de la acea dată şi confirmarea că unitatea se încadrează în cheltuielile de personal până la sfîrşitul anului şi avizul colegiului profesional.
Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd