Ordin nr. 1031/2010 din 15/07/2010

Ordin nr. 1031/2010
din 15/07/2010
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 503 din 20/07/2010

privind aprobarea modelului Contractului pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în programele naţionale de sănătate de evaluare, profilactice şi cu scop curativ finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii, din fonduri de la bugetul de stat şi din venituri proprii, derulate de către spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale

    Văzând Referatul comun de aprobare al Direcţiei generale economice şi al Direcţiei asistenţă medicală nr. Cs.A. 7.743/2010,
    având în vedere prevederile art. 1901 lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu completările ulterioare, ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

   Art. 1. - (1) Se aprobă modelul Contractului pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în programele naţionale de sănătate de evaluare, profilactice şi cu scop curativ finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii, din fonduri de la bugetul de stat şi din venituri proprii, derulate de către spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, prevăzut în anexa ce face parte integrantă din prezentul ordin.
   (2) Utilizarea modelului contractului prevăzut la alin. (1) este obligatorie.
   (3) Părţile contractante pot prevedea pe lângă clauzele obligatorii prevăzute în anexă şi clauze suplimentare, negociate conform şi în limita prevederilor legale în vigoare.
   Art. 2. - În vederea încheierii Contractului pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în programele naţionale de sănătate de evaluare, profilactice şi cu scop curativ finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii, din fonduri de la bugetul de stat şi din venituri proprii, derulate de către spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, unitatea sanitară prevăzută în Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate în anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 264/407/2010, cu modificările şi completările ulterioare, adresează direcţiei de sănătate publică o solicitare scrisă, în termen de maximum 3 zile de la data intrării în vigoare a dispoziţiilor prezentului ordin.
   Art. 3. - Reprezentanţii legali ai unităţilor sanitare răspund de exactitatea şi realitatea datelor raportate prin certificarea prin semnătură a documentelor justificative care stau la baza asigurării sumelor prevăzute în contractele încheiate cu direcţiile de sănătate publică.
   Art. 4. - Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
   Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul sănătăţii,
Cseke Attila

    Bucureşti, 15 iulie 2010.
    Nr. 1.031.

   ANEXĂ
 
    CONTRACT
pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în programele naţionale de sănătate de evaluare, profilactice şi cu scop
curativ, finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii, din fonduri de la bugetul de stat şi din venituri proprii, derulate de către spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale  nr. ................ din .....................

    - model -

   I. Părţile contractante
   1. Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului .................................../Municipiului Bucureşti, cu sediul în municipiul/oraşul ..............., str. .................nr. ......, judeţul/sectorul ..............., telefon/fax ........................, reprezentată prin director executiv ..........................................................................,
    şi
   2. Unitatea sanitară ......................, cu sediul în ................................, str. .................................... nr. ............., telefon .................., fax ......................, reprezentată prin ..........., având Actul de înfiinţare/organizare nr. .........................., Autorizaţia sanitară de funcţionare nr. ........., Dovada de evaluare nr. ..........., codul fiscal .................... şi contul nr. ..................... deschis la Trezoreria Statului sau contul nr. .......................... deschis la Banca.................., Dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical, atât pentru furnizor, cât şi pentru personalul medico-sanitar angajat, valabilă pe toată durata contractului de furnizare servicii medicale spitaliceşti încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului .........................../Municipiului Bucureşti nr. ........................... .
   II. Obiectul contractului
   Art. 1. - Obiectul prezentului contract îl constituie desfăşurarea activităţilor prevăzute în programele naţionale de sănătate de evaluare, profilactice şi cu scop curativ, finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii, din fonduri de la bugetul de stat şi din venituri proprii, după cum urmează: ........................................................................................., (Se specifică fiecare program/subprogram pentru care se încheie contractul.) în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 261/2010 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2010 şi Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 264/407/2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate în anul 2010, cu modificările şi completările ulterioare.
   III. Durata contractului
   Art. 2. - Prezentul contract este valabil de la data încheierii lui până la data de 31 decembrie 2010.
   Art. 3. - Durata prezentului contract se poate prelungi, cu acordul părţilor, în situaţia prelungirii duratei de aplicabilitate a Hotărârii Guvernului nr. 261/2010.
   IV. Obligaţiile părţilor
   Art. 4. - (1) Direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti are următoarele obligaţii:
   1. să asigure analiza şi monitorizarea modului de derulare a programelor/subprogramelor naţionale de sănătate la nivelul unităţii sanitare prin indicatorii fizici şi de eficienţă realizaţi şi transmişi de aceasta;
   2. să asigure fondurile necesare pentru derularea programelor/subprogramelor naţionale de sănătate în cadrul bugetului aprobat cu această destinaţie, decontând lunar, în limita prezentului contract, contravaloarea bunurilor şi serviciilor acordate în cadrul programului/subprogramului, pe baza facturilor transmise de unitatea sanitară şi a documentelor justificative, conform prevederilor legale în vigoare;
   3. să deconteze lunar, pe baza cererii justificative a unităţii sanitare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul contract, însoţită de documentele justificative, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data depunerii documentelor justificative, în limita sumei prevăzute în prezentul contract, contravaloarea facturii, prezentată în copie, pentru bunurile şi serviciile acordate în cadrul programelor/subprogramelor naţionale de sănătate, ţinând seama şi de următoarele criterii:
   a) gradul de utilizare a fondurilor puse la dispoziţie anterior;
   b) disponibilul din cont rămas neutilizat;
   c) indicatorii fizici realizaţi în perioada anterioară;
   d) bugetul aprobat cu această destinaţie;
   e) raportarea, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a datelor în registrul bolnavilor specific programului derulat, acolo unde aceasta există;
   4. să gestioneze eficient mijloacele materiale şi băneşti;
   5. să organizeze evidenţa contabilă a cheltuielilor pe fiecare program/subprogram, pe surse de finanţare şi pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare, atât în prevederi, cât şi în execuţie;
   6. să organizeze evidenţa nominală a beneficiarilor programului/subprogramului, pe baza codului numeric personal;
   7. să monitorizeze realizarea activităţilor cuprinse în programele naţionale de sănătate, urmărind cel puţin următoarele:
   a) modul de realizare şi de raportare a indicatorilor prevăzuţi în prezentul contract;
   b) încadrarea în bugetul aprobat;
   c) respectarea destinaţiilor stabilite pentru fondurile alocate unităţilor sanitare/instituţiilor care derulează programe naţionale de sănătate;
   d) urmărirea respectării de către persoanele implicate a responsabilităţilor stabilite prin prezentul contract referitoare la derularea programelor naţionale de sănătate;
   e) identificarea unor posibile disfuncţionalităţi în derularea programelor naţionale de sănătate;
   8. să analizeze indicatorii prezentaţi în decontul înaintat de unitatea sanitară, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul contract, precum şi gradul de utilizare a fondurilor puse la dispoziţie anterior;
   9. să evalueze trimestrial indicatorii specifici şi, în funcţie de realizarea obiectivelor şi activităţilor propuse în cadrul programelor/subprogramelor naţionale de sănătate, să stabilească modul de alocare a resurselor rămase neutilizate;
   10. să urmărească şi să controleze modul de utilizare a fondurilor alocate pentru derularea programelor/subprogramelor naţionale de sănătate;
   11. să controleze trimestrial modul de utilizare a fondurilor alocate şi să analizeze indicatorii prezentaţi;
   12. să organizeze, prin directorul executiv adjunct financiar contabil, evidenţele contabile, evidenţele tehnico-operative ale unităţii sanitare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
   13. să respecte prevederile legale referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
   (2) Obligaţiile direcţiilor de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti prevăzute la alin. (1) se realizează prin structurile organizatorice ale acestora, stabilite potrivit legii.
   Art. 5. - (1) Unitatea sanitară are următoarele obligaţii:
   1. să asigure buna desfăşurare a activităţilor prevăzute în cadrul programelor/subprogramelor naţionale de sănătate, în concordanţă cu actele normative în vigoare;
   2. să se asigure că serviciile medicale furnizate în baza prezentului contract se încadrează din punctul de vedere al calităţii în normele privind calitatea asistenţei medicale, elaborate în condiţiile legii;
   3. să asigure tratamentul adecvat şi prescrierea medicamentelor conform reglementărilor în vigoare;
   4. să utilizeze fondurile primite pentru fiecare program/subprogram de sănătate, potrivit destinaţiei acestora;
   5. să dispună măsuri pentru gestionarea eficientă a mijloacelor materiale şi băneşti;
   6. să organizeze şi să conducă, prin directorul financiar contabil, evidenţele tehnico-operative, precum şi evidenţele contabile ale cheltuielilor pentru fiecare program/subprogram şi pe paragrafele şi subdiviziunile clasificaţiei bugetare, atât pentru bugetul aprobat, cât şi în execuţie;
   7. să efectueze, în condiţiile legii, achiziţia bunurilor şi serviciilor necesare pentru realizarea obiectivelor şi activităţilor cuprinse în programele naţionale de sănătate;
   8. să organizeze evidenţa beneficiarilor programelor/subprogramelor naţionale de sănătate prin înregistrarea la nivel de pacient, în format electronic, a următorului set minim de date: codul numeric personal, diagnosticul specific concordant cu programul, medicul curant (cod parafă), bunurile şi serviciile acordate, cantitatea şi valoarea de decontat, conform schemei terapeutice prescrise, cu respectarea protocoalelor;
   9. să raporteze direcţiei de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii următoare încheierii perioadei pentru care se face raportarea, evidenţa nominală şi în baza codurilor numerice personale pentru beneficiarii programelor/subprogramelor naţionale de sănătate;
   10. să transmită direcţiei de sănătate publică, atât în format electronic, cât şi pe suport hârtie, raportările lunare, trimestriale (cumulat de la începutul anului) şi anuale privind sumele utilizate pe fiecare program, precum şi indicatorii realizaţi, răspunzând de exactitatea şi realitatea atât a datelor raportate pentru justificarea plăţii contravalorii facturii pentru bunurile şi serviciile acordate în cadrul programului/subprogramului naţional de sănătate în luna precedentă, cât şi a indicatorilor raportaţi;
   11. să cuprindă sumele contractate pentru programele naţionale de sănătate în bugetul de venituri şi cheltuieli şi să le aprobe odată cu acesta, în condiţiile legii;
   12. să transmită direcţiei de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti orice alte date referitoare la programele/subprogramele naţionale de sănătate pe care le derulează şi să răspundă de exactitatea şi realitatea datelor raportate;
   13. să transmită trimestrial, până la data de 10 a lunii următoare încheierii trimestrului, direcţiei de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti raportul de activitate întocmit de coordonatorul programului/subprogramului naţional de sănătate din cadrul unităţii sanitare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
   14. să înregistreze, să stocheze, să prelucreze şi să transmită informaţiile legate de programele/subprogramele naţionale de sănătate pe care le derulează, conform prevederilor legale în vigoare;
   15. să respecte prevederile legale referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
   16. să deţină autorizaţie pentru prelucrarea datelor cu caracter personal privind starea de sănătate, emisă, în condiţiile legii, de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
   17. să dispună măsurile necesare în vederea asigurării realizării obiectivelor programului;
   18. să raporteze corect şi la timp datele către direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti;
   19. să transmită direcţiei de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti raportări lunare, trimestriale (cumulat de la începutul anului) şi anuale, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii următoare încheierii perioadei pentru care se face raportarea, cuprinzând indicatorii fizici şi de eficienţă, precum şi valoarea bunurilor şi serviciilor acordate în cadrul programelor/subprogramelor naţionale de sănătate în perioada pentru care se face raportarea.
   (2) Obligaţiile unităţilor sanitare prevăzute la alin. (1) se realizează prin structurile organizatorice ale acestora, precum şi prin personalul implicat în realizarea activităţii programelor naţionale de sănătate, în limitele competenţelor, potrivit legii.
   V. Valoarea contractului
   Art. 6. - Valoarea contractului (se detaliază fiecare program/subprogram) este:
   1. .................................. lei;
   2. .................................. lei;
   3. .................................. lei;
   4. .................................. lei.
   VI. Decontarea contravalorii bunurilor şi serviciilor acordate pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în programele naţionale de sănătate.
   Art. 7. - (1) Decontarea contravalorii bunurilor şi serviciilor acordate pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în programele naţionale de sănătate se realizează în termen de maximum 90 de zile de la data documentelor justificative, în limita sumelor disponibile cu această destinaţie.
   (2) Unitatea sanitară prezintă în primele 5 zile lucrătoare ale lunii curente următoarele documente:
   a) decontul pentru luna precedentă, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;
   b) copii ale ordinelor de plată (cu viza trezoreriei) cu care s-a efectuat plata contravalorii facturii pentru bunurile şi serviciile acordate în luna precedentă;
   c) cererea justificativă, întocmită conform anexei nr. 1;
   d) copiile facturilor reprezentând contravaloarea bunurilor şi serviciilor acordate în perioada pentru care se face raportarea.
   (3) Cheltuielile angajate în cadrul prevederilor bugetare aprobate şi rămase neplătite până la data încheierii prezentului contract vor fi plătite în condiţiile prevăzute la alin. (1).
   Art. 8. - Direcţia de sănătate judeţeană/a municipiului Bucureşti analizează indicatorii prezentaţi din decont, precum şi gradul şi modul de utilizare a fondurilor puse la dispoziţie anterior şi decontează, în limita sumei prevăzute în prezentul contract, în termenul şi condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (1), sumele facturate de unitatea sanitară, pentru bunurile şi/sau serviciile acordate, pentru luna precedentă.
   VII. Răspunderea contractuală
   Art. 9. - (1) Managerul, inclusiv managerul interimar, răspunde de îndeplinirea obligaţiilor contractuale ale unităţii sanitare, aşa cum sunt prevăzute la art. 5.
   (2) Personalul implicat în realizarea activităţilor prevăzute în programele naţionale de sănătate are următoarele obligaţii contractuale:
   1. medicul coordonator al fiecărui program/subprogram, după caz:
   a) răspunde de utilizarea fondurilor primite pentru derularea programelor/subprogramelor naţionale de sănătate, potrivit destinaţiei stabilite pentru acestea;
   b) răspunde de organizarea evidenţei beneficiarilor programelor/subprogramelor naţionale de sănătate, pe baza setului minim de date: codul numeric personal, diagnosticul specific concordant cu programul, medicul curant (cod parafă), bunurile şi serviciile acordate, cantitatea şi valoarea de decontat, conform schemei terapeutice prescrise, cu respectarea protocoalelor;
   c) dispune măsurile necesare aplicării metodologiei de program/subprogram, în vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor prevăzute în acesta;
   d) răspunde de desfăşurarea activităţilor prevăzute în cadrul programelor/subprogramelor naţionale de sănătate, în conformitate cu prevederile în vigoare;
   e) răspunde de analiza, centralizarea şi raportarea la timp a datelor cu caracter medical către direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti, precum şi de realitatea şi exactitatea acestora;
   f) se asigură că serviciile medicale furnizate în baza prezentului contract se încadrează din punct de vedere al calităţii în normele privind calitatea serviciilor medicale, elaborate în condiţiile legii;
   g) răspunde de respectarea prevederilor legale referitoare la prescrierea medicamentelor şi la modul de acordare a tratamentului, în cadrul programelor naţionale de sănătate;
   2. contabilul-şef al unităţii sanitare:
   a) răspunde de modul de organizare a evidenţei tehnico-operative;
   b) răspunde de utilizarea sumelor alocate potrivit destinaţiilor aprobate, cu respectarea normelor legale în vigoare;
   c) răspunde de exactitatea şi realitatea datelor raportate, la termenele stabilite;
   d) asigură decontarea contravalorii bunurilor şi serviciilor acordate în cadrul programelor naţionale de sănătate, la termenul şi în condiţiile stabilite la art. 7 alin. (1);
   e) verifică documentele justificative prevăzute la art. 7 alin. (2) prezentate de unitatea sanitară în vederea decontării;
   f) organizează şi conduce evidenţa contabilă a cheltuielilor pentru fiecare program/subprogram şi pe paragrafele şi subdiviziunile clasificaţiei bugetare, atât în cadrul bugetului aprobat, cât şi în execuţia acestuia;
   g) răspunde de analiza, centralizarea şi raportarea la timp a datelor cu caracter financiar către direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
   h) are obligaţia să cuprindă sumele contractate pentru programele naţionale de sănătate în bugetul de venituri şi cheltuieli, pe care îl supune aprobării, în condiţiile legii.
   Art. 10. - Direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti controlează trimestrial modul de utilizare a fondurilor alocate şi analizează indicatorii prezentaţi.
   Art. 11. - Controlul prevăzut la art. 10 efectuat de direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti va urmări, în principal, următoarele:
   a) respectarea reglementărilor legale în vigoare;
   b) existenţa unor disfuncţionalităţi în derularea programului/subprogramului;
   c) încadrarea în sumele contractate pe programe/subprograme;
   d) dacă fondurile alocate au fost utilizate potrivit destinaţiilor stabilite;
   e) dacă au fost realizate obiectivele programului/subprogramului respectiv;
   f) respectarea de către persoanele implicate a responsabilităţilor stabilite;
   g) realitatea şi exactitatea datelor înregistrate şi raportate;
   h) stocurile de medicamente şi/sau materiale sanitare specifice comparativ cu consumul mediu lunar.
   Art. 12. - Neprezentarea de către unitatea sanitară a documentelor prevăzute la anexa nr. 2 atrage amânarea decontării până la următoarea perioadă de raportare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
   Art. 13. - (1) În cazul în care direcţia de sănătate publică constată nerespectarea unei/unor obligaţii asumate de către unitatea sanitară de natură a prejudicia grav derularea contractului, poate solicita încetarea acestuia.
   (2) Prevederile alin. (1) nu sunt de natură a înlătura obligaţiile anterioare deja scadente şi neonorate ale părţilor.
   VIII. Soluţionarea litigiilor
   Art. 14. - Litigiile apărute pe perioada derulării contractului se soluţionează de părţi pe cale amiabilă. În situaţia în care părţile nu ajung la o înţelegere, acestea se pot adresa instanţelor judecătoreşti competente.
   IX. Clauze speciale
   Art. 15. - Se pot încheia acte adiţionale la prezentul contract în situaţia în care, prin actele normative în materie care intră în vigoare ulterior datei la care s-a încheiat prezentul contract, au fost aprobate modificări în volumul şi în structura programelor/subprogramelor, pe parcursul derulării acestuia.
   Art. 16. - Dacă o clauză a acestui contract este declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai bine cu putinţă spiritului contractului, în conformitate cu prevederile legale. Dacă pe durata derulării prezentului contract expiră termenul de valabilitate a autorizaţiei sanitare, toate celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de nulitate, cu condiţia reînnoirii autorizaţiei sanitare pentru toată durata de valabilitate a contractului.
   X. Forţa majoră
   Art. 17. - Orice împrejurare de fapt independentă de voinţa părţilor, intervenită după data semnării prezentului contract şi care împiedică executarea acestuia, este considerată forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate forţă majoră, în sensul prezentei clauze, împrejurări ca: război, revoluţie, cutremur, mari inundaţii, embargo.
   Art. 18. - Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 5 zile de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră şi, de asemenea, de la încetarea acestui caz.
   Art. 19. - Dacă nu se procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus a începerii şi încetării cazului de forţă majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea la termen.
   Art. 20. - În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezoluţiunea contractului.
   XI. Dispoziţii finale
   Art. 21. - Orice modificare poate fi făcută numai cu acordul scris al ambelor părţi, prin act adiţional.
   Art. 22. - În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător, prin act adiţional semnat de ambele părţi.
   Art. 23. - Rezilierea contractului înainte de expirarea valabilităţii acestuia poate fi făcută numai cu acordul părţilor.
    Prezentul contract s-a încheiat astăzi, ................, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, şi se completează conform normelor legale în vigoare.
  
Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului .........../                Unitatea sanitară
               Municipiului Bucureşti                         ...............................

                 Director executiv,                                      Manager,
            ............................                      ...............................

         Director adjunct executiv economic,                   Director financiar-contabil,
                ....................                          ..............................

                       Avizat                                        Director medical,
           Biroul/Compartimentul juridic,                     ..............................
            .............................
                                                                          Avizat
                                                               Biroul/Compartimentul juridic
                                                              ...............................
 

   ANEXA Nr. 1
la contract
  
Unitatea sanitară                         Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului ........../
Spitalul ........................         Municipiului Bucureşti
Nr. .......... din ..............         Nr. ............... din ................
 

    Către
    Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului ......../Municipiului Bucureşti

    CERERE JUSTIFICATIVĂ
în vederea decontării bunurilor şi serviciilor acordate
în luna .............. 2010 în cadrul programului/subprogramului
naţional de sănătate
.......................................
  
   1. Sold iniţial = ................................................ mii lei
   2. Suma decontată de Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului ................../Municipiului Bucureşti în luna precedentă =
....................................... mii lei
   3. Suma achitată de spital furnizorilor pentru bunurile şi serviciile acordate în cadrul programului/subprogramului în luna
precedentă = ...................... mii lei
                                                                                                            rând 3
   4. Gradul de utilizare a sumelor decontate în cadrul programului/subprogramului în luna precedentă = ─────────────── * 100 = ................. %
                                                                                                        rând 1 + rând 2
   5. Suma rămasă neutilizată la finele lunii precedente (1 + 2 - 3) = .......... mii lei
   6. Suma necesară a fi decontată în luna în curs = ................ mii lei

                  Manager,                                                            Director financiar-contabil,
        .............................                                                 .............................
 

    NOTĂ:
   a) Cererea justificativă întocmită de spital pentru luna curentă va fi însoţită de copia facturii emise de furnizor pentru bunurile şi serviciile achiziţionate în cadrul programului/subprogramului în luna precedentă.
   b) Cererea justificativă se va întocmi distinct, pentru fiecare program/subprogram naţional de sănătate, în două exemplare, din care un exemplar se va depune la Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului ......../Municipiului Bucureşti în primele 5 zile ale lunii în curs pentru luna precedentă.

   ANEXA Nr. 2
la contract
  
Unitatea sanitară                     Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului ................/
Spitalul ......................       Municipiului Bucureşti
Nr. ...... din ................       Nr. ......... din .................
 

    Către
    Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului......../Municipiului Bucureşti

    DECONT
privind utilizarea sumelor alocate de Direcţia de Sănătate Publică
a Judeţului ...../Municipiului Bucureşti în luna ................. 2010
pentru programul/subprogramul naţional de sănătate
...............................................

   1. Număr de indicatori fizici realizaţi*: ................................
   2. Costul mediu/indicator fizic realizat**: ........................... lei
   3. Sumele achitate furnizorilor de medicamente şi/sau materiale sanitare specifice aprovizionate în luna........... 2010:........................ lei
   4. Nr./data şi suma achitată conform ordinelor de plată:
   4.1. ............... ...................... lei
   4.2. ............... ...................... lei
   4.3. ............... ...................... lei

    Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor.
  
          Manager,                                  Director financiar-contabil,
.............................                       ............................
 

    NOTĂ:
   a) Decontul lunar va fi însoţit de copia ordinelor de plată (cu viza trezoreriei) enumerate la pct. 4 şi de copia facturilor pentru medicamentele şi/sau materialele sanitare specifice, aprovizionate de spital, care au făcut obiectul plăţilor în luna pentru care se întocmeşte raportarea.
   b) Decontul lunar se întocmeşte distinct pentru fiecare program/subprogram naţional de sănătate prevăzut în contract.
   c) Decontul lunar se întocmeşte în două exemplare, din care un exemplar se depune la Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului ........../Municipiului Bucureşti în primele 5 zile lucrătoare ale lunii curente pentru luna precedentă.
   d) * Se vor menţiona distinct indicatorii fizici realizaţi prevăzuţi în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 264/407/2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate în anul 2010, cu modificările şi completările ulterioare.
   e) ** Costul mediu/indicator fizic se calculează ca raport între cheltuielile efective şi indicatorii fizici realizaţi; în cazul în care au fost finanţate şi alte acţiuni pentru care nu au fost stabiliţi indicatori fizici, acestea vor fi evidenţiate distinct, indicându-se cheltuiala pe fiecare acţiune.
Our website is protected by DMC Firewall!