Ordin nr. 1029/2010 din 15/07/2010

     Ordin nr. 1029/2010
din 15/07/2010
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 503 din 20/07/2010
privind aprobarea modelului Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal sau, după caz, cheltuielilor materiale pentru bunuri şi servicii pentru cabinetele cuprinse în structura organizatorică a spitalului public din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale


 

    Văzând Referatul comun de aprobare al Direcţiei generale economice şi al Direcţiei asistenţă medicală nr. Cs.A. 7.742 din 15 iulie 2010,
    având în vedere prevederile art. 1901 lit. b), c), d), e), f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu completările ulterioare,

    ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

   Art. 1. - (1) Se aprobă modelul Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal sau, după caz, cheltuielilor materiale pentru bunuri şi servicii pentru cabinetele cuprinse în structura organizatorică a spitalului public din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, prevăzut în anexa ce face parte integrantă din prezentul ordin.
   (2) Utilizarea modelului contractului prevăzut la alin. (1) este obligatorie.
   (3) Părţile contractante pot prevedea pe lângă clauzele obligatorii prevăzute în anexă şi clauze suplimentare, negociate conform şi în limita prevederilor legale în vigoare.
   Art. 2. - (1) Contractul pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal sau, după caz, cheltuielilor materiale pentru bunuri şi servicii pentru cabinetele cuprinse în structura organizatorică a spitalului public din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale se încheie între direcţia de sănătate publică şi unitatea sanitară din reţeaua autorităţii administraţiei publice locale, în principal, pe baza următoarelor documente:
   a) statul de funcţii aprobat pe anul 2010 aferent cabinetelor din structura organizatorică a spitalului;
   b) lista bunurilor şi serviciilor necesare cabinetelor medicale pentru care, potrivit dispoziţiilor legale, se asigură fonduri cu această destinaţie (cabinete de medicină sportivă, TBC, LSM);
   c) lista medicamentelor, materialelor sanitare, reactivilor, necesare activităţii UPU - UPU SMURD (din spitalele de urgenţă aprobate conform legii);
   d) lista bunurilor şi a serviciilor pentru întreţinerea şi funcţionarea UPU - UPU SMURD (din spitalele de urgenţă aprobate conform legii);
   e) cererea/solicitarea pentru încheierea contractului cu direcţia de sănătate publică.
   (2) La contractare, direcţia de sănătate publică poate solicita şi alte documente necesare, inclusiv cele pentru completarea datelor de identificare a unităţii sanitare.
   (3) Toate documentele care stau la baza încheierii contractelor sunt certificate pentru conformitate cu originalul prin semnătura reprezentantului legal al unităţii sanitare, pe fiecare pagină.
   Art. 3. - Reprezentanţii legali ai unităţilor sanitare răspund de exactitatea şi realitatea datelor raportate prin certificarea prin semnătură a documentelor justificative care stau la baza asigurării sumelor prevăzute în contractele încheiate cu direcţiile de sănătate publică.
   Art. 4. - Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
   Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul sănătăţii,
Cseke Attila

    Bucureşti, 15 iulie 2010.
    Nr. 1.029.

   ANEXĂ
 
    CONTRACT
pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor
de personal sau, după caz, cheltuielilor materiale pentru
bunuri şi servicii pentru cabinetele cuprinse în
structura organizatorică a spitalului public din reţeaua
autorităţilor administraţiei publice locale
nr. ................ din .....................

    - model -

   I. Părţile contractante
   1. Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului ....................................................../Municipiului Bucureşti, cu sediul în municipiul/oraşul ..................................., str. ......................... nr. ......, judeţul/sectorul...................................., telefon/fax ..............................., reprezentată prin director executiv ..........................................................,
    şi
   2. Unitatea sanitară ....................................., cu sediul în ................................., str. ..................................... nr. ......, telefon ................., fax .........., reprezentată prin................., având Actul de înfiinţare/organizare nr. .........................., Autorizaţia sanitară de funcţionare nr. ........., Dovada de evaluare nr. ..........., codul fiscal .................... şi contul nr. ..................... deschis la Trezoreria Statului sau cont nr ......................... deschis la Banca .................., Dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical, atât pentru furnizor, cât şi pentru personalul medico-sanitar angajat, valabilă pe toată durata contractului de furnizare servicii medicale spitaliceşti încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului .........................../Municipiului Bucureşti nr. .......................... .
   II. Obiectul contractului
   Art. 1. - Obiectul contractului este, după caz:
   a) asigurarea drepturilor salariale ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în cadrul cabinetelor medicale cuprinse în structura organizatorică aprobată în condiţiile legii: cabinete de medicină sportivă, planning familial, HIV/SIDA, distrofici, TBC, LSM;
   b) asigurarea drepturilor salariale ale personalului care desfăşoară activitatea de cercetare ştiinţifică în condiţiile legii;
   c) asigurarea cheltuielilor de natura bunurilor şi serviciilor necesare cabinetelor medicale de medicină sportivă, cabinetelor TBC, cabinetelor LSM, cuprinse în structura organizatorică a spitalului, aprobate în condiţiile legii;
   d) asigurarea drepturilor salariale pentru rezidenţi în toată perioada rezidenţiatului, anii I-VII;
   e) asigurarea cheltuielilor pentru UPU şi CPU cuprinse în structura organizatorică a spitalelor de urgenţă, aprobate în condiţiile legii, după cum urmează:
   - cheltuieli de personal; cheltuieli de personal propriu unităţii de primire a urgenţelor care participă la intervenţii SMURD;
   - cheltuielile cu medicamentele, reactivii şi materialele sanitare;
   - cheltuieli cu medicamente şi materiale sanitare pentru echipajele de terapie intensivă mobilă şi de prim ajutor calificat;
   - cheltuielile ocazionate de investigaţiile paraclinice pentru cazurile rezolvate în aceste structuri, fără a fi necesară internarea lor în unitatea sanitară din care face parte respectivul UPU sau CPU;
   - cheltuielile aferente altor bunuri şi servicii pentru întreţinerea şi funcţionarea acestor structuri;
   - cheltuieli de transmisii date pentru echipajele de terapie intensivă mobilă şi de prim ajutor calificat;
   - cheltuieli de întreţinere şi verificare a echipamentelor medicale pentru echipajele de terapie intensivă mobilă şi de prim ajutor calificat;
   - cheltuieli de asigurare a mijloacelor de intervenţie necesare echipajelor de terapie intensivă mobilă şi de prim ajutor calificat;
   - cheltuieli de funcţionare şi întreţinere a mijloacelor de intervenţie a echipajelor de prim ajutor calificat care funcţionează în sistemul SMURD, în structura serviciilor publice voluntare pentru situaţii de urgenţă, cu excepţia cheltuielilor de personal paramedical care deserveşte aceste echipaje în condiţiile prevăzute la art. 93 alin. (51) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
   - cheltuieli cu medicamente şi materiale sanitare, precum şi cheltuieli de întreţinere şi verificare a echipamentelor medicale pentru autospecialele de intervenţie la accidente colective şi calamităţi, după caz;
   - cheltuieli de funcţionare şi întreţinere a autospecialei/autospecialelor utilizate în cadrul structurii de coordonare şi intervenţie medicală regionale a SMURD (dacă astfel de autospecială sau autospeciale există în dotare).
   III. Durata contractului
   Art. 2. - Prezentul contract este valabil de la data încheierii lui până la data de 31 decembrie 2010.
   Art. 3. - Durata prezentului contract se prelungeşte în cazul în care până la data de 31 decembrie 2010 nu a fost adoptată legea bugetului pentru anul 2011, precum şi în alte situaţii, cu acordul părţilor.
   IV. Obligaţiile părţilor
   Art. 4. - (1) Direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti are următoarele obligaţii:
   1. să asigure fondurile necesare pentru plata drepturilor salariale şi a cheltuielilor materiale, după caz, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi corespunzător obiectului prezentului contract;
   2. să asigure lunar sumele necesare pentru plata drepturilor salariale şi, după caz, a cheltuielilor de natura bunurilor şi serviciilor, pe baza cererii şi a documentelor justificative înaintate de unitatea sanitară, în primele 5 zile lucrătoare din luna curentă pentru luna precedentă, în limita sumei prevăzute în contract;
   3. să analizeze cererea unităţii sanitare, având in vedere:
   a) gradul de utilizare a fondurilor puse la dispoziţie anterior;
   b) disponibilul din cont rămas neutilizat;
   c) valoarea contractului;
   4. să organizeze evidenţa contabilă a cheltuielilor, pe surse de finanţare şi pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare, atât în prevederi, cât şi în execuţie;
   5. să monitorizeze respectarea dispoziţiilor legale care reglementează desfăşurarea activităţii specifice de la nivelul fiecărei structuri;
   6. să urmărească încadrarea în sumele contractate;
   7. să verifice respectarea destinaţiilor fondurilor;
   8. să respecte prevederile legale referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
   (2) Obligaţiile direcţiilor de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti prevăzute la alin. (1) se realizează prin structurile organizatorice ale acestora, stabilite potrivit legii.
   Art. 5. - Unitatea sanitară are următoarele obligaţii:
   1. să asigure desfăşurarea activităţilor specifice la nivelul fiecărei structuri în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
   2. să solicite în primele 5 zile lucrătoare din luna curentă pentru luna precedentă sumele necesare pentru asigurarea drepturilor salariale şi, după caz, a cheltuielilor de natura bunurilor şi serviciilor care fac obiectul prezentului contract, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul contract;
   3. să organizeze şi să conducă, prin directorul financiar contabil, evidenţele tehnico-operative, precum şi evidenţele contabile ale cheltuielilor, potrivit paragrafelor şi subdiviziunilor clasificaţiei bugetare, pentru bugetul aprobat şi în execuţie;
   4. să efectueze, în condiţiile legii, achiziţia bunurilor şi serviciilor necesare pentru realizarea activităţilor specifice prevăzute la art. 1 lit. c) şi e);
   5. să cuprindă sumele contractate prevăzute în prezentul contract în bugetul propriu de venituri şi cheltuieli;
   6. să transmită direcţiei de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti orice alte date referitoare la activităţile specifice care fac obiectul prezentului contract;
   7. să înregistreze, să stocheze, să prelucreze şi să transmită periodic direcţiei de sănătate publică informaţiile legate de activităţile specifice care fac obiectul prezentului contract;
   8. să respecte prevederile legale referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
   9. să deţină autorizaţie pentru prelucrarea datelor cu caracter personal privind starea de sănătate, emisă, în condiţiile legii, de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
   10. să raporteze corect şi la timp datele direcţiei de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti.
   V. Valoarea contractului
   Art. 6. - Valoarea totală a contractului este de ....................................... şi se detaliază distinct pentru activitatea specifică prevăzută la art. 1, astfel:
   1. .................................. lei;
   2. .................................. lei;
   3. .................................. lei;
   4. .................................. lei.
   VI. Asigurarea sumelor necesare drepturilor salariale şi, după caz, a cheltuielilor de natura bunurilor şi serviciilor
   Art. 7. - (1) Asigurarea sumelor necesare pentru plata drepturilor salariale şi, după caz, a cheltuielilor de natura bunurilor şi serviciilor se realizează lunar, în limita sumelor prevăzute în contract cu această destinaţie.
   (2) Unitatea sanitară prezintă, în primele 5 zile lucrătoare din luna curentă, următoarele documente:
   a) cererea întocmită conform anexei nr. 1;
   b) documente justificative care însoţesc cererea, după cum urmează:
    b1) pentru sumele reprezentând drepturi salariale: copii ale statelor de plată aferente personalului pentru care se asigură sume pentru plata drepturilor salariale în condiţiile prezentului contract;
    b2) pentru sumele reprezentând cheltuieli de natura bunurilor şi serviciilor: copii ale facturilor reprezentând contravaloarea bunurilor şi serviciilor achiziţionate pentru care se solicită fonduri;
    b3) decontul pentru luna precedentă pentru sumele reprezentând plata drepturilor salariale şi a contravalorii facturilor pentru bunuri şi servicii, după caz, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul contract.
   VII. Răspunderea contractuală
   Art. 8. - Managerul, inclusiv managerul interimar, răspunde de îndeplinirea obligaţiilor contractuale ale unităţii sanitare prevăzute la art. 5.
   Art. 9. - Neprezentarea de către unitatea sanitară a documentelor prevăzute la art. 7 alin. (2) atrage neasigurarea fondurilor aferente.
   Art. 10. - (1) În cazul în care direcţia de sănătate publică constată nerespectarea unei/unor obligaţii asumate de către unitatea sanitară de natură a prejudicia grav derularea contractului, poate solicita încetarea acestuia.
   (2) Prevederile alin. (1) nu sunt de natură a înlătura obligaţiile anterioare deja scadente şi neonorate ale părţilor.
   VIII. Soluţionarea litigiilor
   Art. 11. - Litigiile apărute pe perioada derulării contractului se soluţionează de părţi pe cale amiabilă. În situaţia în care părţile nu ajung la o înţelegere, acestea se pot adresa instanţelor judecătoreşti competente.
   IX. Clauze speciale
   Art. 12. - Se încheie obligatoriu acte adiţionale în situaţia prevăzută la art. 3, precum şi în cazul modificării condiţiilor iniţiale care au stat la baza încheierii prezentului contract.
   Art. 13. - Dacă o clauză a prezentului contract este declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă obiectului contractului, în conformitate cu prevederile legale. Dacă pe durata derulării prezentului contract expiră termenul de valabilitate a autorizaţiei sanitare, toate celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de nulitate, cu condiţia reînnoirii autorizaţiei sanitare pentru toată durata de valabilitate a contractului.
   X. Forţa majoră
   Art. 14. - Orice împrejurare de fapt independentă de voinţa părţilor, intervenită după data semnării prezentului contract şi care împiedică executarea acestuia, este considerată forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate forţă majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluţie, cutremur, mari inundaţii, embargo.
   Art. 15. - Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 5 zile de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră şi, de asemenea, de la încetarea acestui caz.
   Art. 16. - Dacă nu se procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus a începerii şi încetării cazului de forţă majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea la termen.
   Art. 17. - În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezoluţiunea contractului.
   XI. Dispoziţii finale
   Art. 18. - Orice modificare poate fi făcută numai cu acordul scris al ambelor părţi.
   Art. 19. - În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător, prin act adiţional semnat de ambele părţi.
   Art. 20. - Rezilierea prezentului contract înainte de expirarea valabilităţii acestuia poate fi făcută numai cu acordul părţilor.
    Prezentul contract s-a încheiat astăzi, ................, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, şi se completează conform normelor legale în vigoare.
  
Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului ................../                     Unitatea sanitară
                   Municipiului Bucureşti                            ..........................................

                     Director executiv,                                               Manager,
         ..........................................                  ..........................................

            Director adjunct executiv economic,                             Director financiar-contabil,
         ..........................................                  ..........................................

                           Avizat                                                Director medical,
               Biroul/Compartimentul juridic                         ..........................................
         ..........................................
                                                                                      Avizat,
                                                                           Biroul/Compartimentul juridic
                                                                     ..........................................


Vezi ANEXE
DMC Firewall is a Joomla Security extension!