Ordin nr. 910/2010 din 10/06/2010

Ordin nr. 910/2010
din 10/06/2010
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 389 din 11/06/2010

pentru aprobarea modelului Protocolului de predare-preluare între direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi autorităţile administraţiei publice locale şi Primăria Municipiului Bucureşti în vederea transferului managementului asistenţei medicale al unităţilor sanitare publice


    Văzând Referatul de aprobare al Secretariatului general nr. Cs. A. 6.253/2010
    având în vedere prevederile art. 22 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu completările ulterioare,

    ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

   Art. 1. - Se aprobă modelul Protocolului de predare-preluare între direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, pe de o parte, şi autorităţile administraţiei publice locale şi Primăria Municipiului Bucureşti, pe de altă parte, în vederea transferului managementului asistenţei medicale al unităţilor sanitare publice prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti, prevăzut în anexa ce face parte integrantă din prezentul ordin.
   Art. 2. - În situaţia în care o autoritate a administraţiei publice locale sau Primăria Municipiului Bucureşti preia mai multe unităţi sanitare publice, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti încheie câte un protocol pentru fiecare unitate sanitară transferată.
   Art. 3. - Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
   Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul sănătăţii,
Cseke Attila

    Bucureşti, 10 iunie 2010.
    Nr. 910.

   ANEXĂ
  
DIRECŢIA DE SĂNĂTATE                          PRIMĂRIA ............/CONSILIUL LOCAL .............../
PUBLICĂ .......................               CONSILIUL JUDEŢEAN ...................................
 

    PROTOCOL DE PREDARE-PRELUARE
încheiat între
Direcţia de Sănătate Publică .............
şi
Primăria ......./Consiliul Local ......./Consiliul Judeţean ........

    În baza prevederilor:
   - art. 2 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
   - Hotărârii Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti,
    se încheie prezentul protocol de predare-preluare.
   Art. 1. - S-a efectuat predarea, respectiv primirea, ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, potrivit prezentul protocol.
   Art. 2. - Datele cuprinse în prezentul protocol provin de la ............................................................................... (Se menţionează denumirea unităţii sanitare care se transferă.) ca urmare a inventarierii scriptice a datelor şi documentelor deţinute.
   Art. 3. - S-a stabilit patrimoniul ...................................................................................., (Se menţionează denumirea unităţii sanitare care se transferă.) constând în totalitatea bunurilor de natura activelor fixe, obiectelor de inventar, materialelor, cuprinse în evidenţa contabilă a instituţiei şi inventariate în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, potrivit situaţiei prezentate în anexa nr. 1.
   Art. 4. - (1) S-a stabilit întregul personal angajat care îşi desfăşoară activitatea în cadrul ................................................................................. . (Se menţionează denumirea unităţii sanitare care se transferă.)
   (2) Personalul ...................................................................................... (Se menţionează denumirea unităţii sanitare care se transferă.) este personal contractual şi este salarizat potrivit prevederilor legale în vigoare privind salarizarea personalului din sectorul bugetar.
   (3) Structura personalului pe categorii profesionale, veniturile nete şi brute realizate sunt evidenţiate în anexa nr. 2.
   (4) Personalul angajat al structurilor din cadrul spitalelor pentru care cheltuielile de personal se asigură din fonduri de la bugetul de stat este prezentat în anexa nr. 3.
   Art. 5. - S-au stabilit prevederile bugetare, la capitolul de venituri şi la capitolul de cheltuieli rămase pentru perioada 1 iulie-31 decembrie 2010, rezultate din bugetul aprobat, pe anul 2010 al ................................................................................. (Se menţionează denumirea unităţii sanitare care se transferă.), conform anexei nr. 4.
   Art. 6. - S-au stabilit toate drepturile şi obligaţiile financiare, rezultate din activitatea desfăşurată de ................................................................................. (Se menţionează denumirea unităţii sanitare care se transferă.), conform situaţiei din anexa nr. 5.
   Art. 7. - Documentele aparţinând ....................................................................................... (Se menţionează denumirea unităţii sanitare care se transferă.), existente până la data de 31 decembrie 2009, sunt predate pe bază de opis la arhiva situată în .......................................................... . (Se menţionează adresa.)
    Documentele din anul curent se păstrează la nivelul unităţii sanitare.
   Art. 8. - Sunt anexate la prezentul protocol structura organizatorică a unităţii sanitare aprobată prin ordin al ministrului sănătăţii şi bugetul aprobat pe anul 2010 al .................................................................................... . (Se menţionează denumirea unităţii sanitare care se transferă.)
   Art. 9. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul protocol.
    Prezentul protocol s-a încheiat în 4 exemplare, din care unul pentru fiecare parte semnatară, un exemplar pentru .................................................................................. (Se menţionează denumirea unităţii sanitare care se transferă.) şi unul pentru Ministerul Sănătăţii.
  
                 PREDATOR,                                                   PRIMITOR,
       Direcţia de Sănătate Publică                          Primăria ......./Consiliul Local ......./
       ............................                         Consiliul Judeţean ........................

Numele/prenumele conducătorului instituţiei                 Numele/prenumele conducătorului instituţiei
 
ANEXE la protocolul de predare-preluare
 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd