Informare furnizori de servicii medicale

    Către toţi furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală primară aflaţi în relaţie contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate Mureş
    În vederea evitării unor disfuncţionalităţi în asigurarea asistenţei medicale primare la nivelul judeţului Mureş, vă ducem la cunoştinţă precizările Direcţiei de Asistenţă Medicală din cadrul Ministerului Sănătăţii:

I.    Modalităţile de plată în asistenţa medicală primară sunt: 
-    plata "per capita" prin tarif pe persoană asigurată, conform listei proprii de persoane beneficiare ale pachetelor de servicii 
-    plata prin tarif pe serviciu medical – consultaţie
II.    Potrivit dispoziţiilor legale serviciile incluse în plata per capita sunt următoarele: Pachetul minimal de servicii medicale 

   A. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală (anamneză, examen clinic şi tratament) în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de specialitate. În situaţia în care cazurile care nu pot fi rezolvate la nivelul cabinetului sau depăşesc competenţa medicului de specialitate, acesta asigură trimiterea pacientului către structurile de urgenţă specializate. 
NOTĂ 1: Medicaţia pentru cazurile de urgenţă se asigură din trusa medicală de urgenţă, organizată conform legii. 
NOTĂ2: Serviciile medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală se acordă în cabinetul medicului de familie, în cadrul programului de lucru.
NOTĂ 3: Cazurile de urgenţă medico-chirurgicală care se trimit către structurile de urgenţă specializate, inclusiv cele pentru care se solicită serviciile de ambulanţă, sunt consemnate distinct de către medicul de specialitate în documentele de evidenţă de la nivelul cabinetului, inclusiv medicaţia şi procedurile medicale administrate la nivelul cabinetului, după caz. 
   B. Supraveghere (evaluarea factorilor ambientali, consiliere privind igiena alimentaţiei, consiliere privind igiena personală) şi depistare de boli cu potenţial endemo-epidemic (examen clinic, diagnostic prezumptiv, trimiterea la spitalele de specialitate pentru confirmare şi tratament adecvat şi măsuri igienico-sanitare specifice, după caz).
NOTĂ : Se raportează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată şi pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată.

  
 C. Monitorizarea evoluţiei sarcinii şi lăuziei, conform prevederilor legale în vigoare: 
   a) luarea în evidenţă în primul trimestru;  
   b) supravegherea, lunar, din luna a 3-a până în luna a 7-a. 
    În situaţia în care luarea în evidenţă a gravidei are loc în luna a 3-a, pentru această lună se va raporta casei de asigurări de sănătate numai luarea în evidenţă a gravidei, nu şi supravegherea; 
   c) supravegherea, de două ori pe lună, din luna a 7-a până în luna a 9-a inclusiv; 
   d) urmărirea lehuzei la externarea din maternitate - la domiciliu; 
   e) urmărirea lehuzei la 4 săptămâni de la naştere; 
   f) consiliere pre şi post testare pentru HIV şi lues a femeii gravide. 
NOTĂ 1: În conformitate cu programul de monitorizare investigaţiile paraclinice şi tratamentele specifice sarcinii, pot fi recomandate de către medicul de familie, numai pentru intervalul de timp de la momentul în care gravida este luată în evidenţă de către acesta şi până la naştere. 
NOTĂ 2: În cadrul supravegherii gravidei se face şi promovarea alimentaţiei exclusive la sân a copilului până la vârsta de 6 luni şi continuarea acesteia până la minim 12 luni. 

   D. Imunizări
   I. conform programului naţional de imunizări: 
   a) antituberculoasă - vaccin BCG; 
   b) revaccinare BCG, după caz, după verificarea cicatricei post primo vaccinare; 
   c) testarea PPD; 
   d) antihepatită B; 
   e) antipoliomielitică VPO şi VPI; 
   f) împotriva difteriei, tetanosului şi tusei convulsive - DTP (sau DT la cazurile la care vaccinarea DTP este contraindicată); 
   g) antirujeolică şi antirujeolică-antirubeolică-antiurliană; 
   h) împotriva difteriei şi tetanosului - DT (revaccinare); 
   i) împotriva difteriei şi tetanosului la adulţi - dT (revaccinare); 
   j) împotriva tetanosului - dT sau VTA; 
   k) antirubeolică. 
   II. antitetanos la gravide, pentru profilaxia tetanosului la nou-născut;
 
   E. Activităţi de suport 
    Eliberare de acte medicale: 
-    certificat de concediu medical, certificat de deces, cu excepţia situaţiilor de suspiciune care necesită expertiză medico-legală, conform prevederilor legale, scutiri medicale pentru copii în caz de îmbolnăviri; 

   F. Servicii de planificare familială
   a) consilierea femeii privind planificarea familială; 
   b) indicarea unei metode contraceptive la persoanele fără risc. 
    
Pachetul de servicii medicale pentru persoanele care se asigură facultativ 

A.    Serviciile cuprinse la Capitolul I Pachetul minimal de servicii medicale 

    Pachetul de servicii medicale de bază 

   B. Servicii medicale profilactice
   Urmărirea dezvoltării fizice şi psihomotorii a copilului prin examene de bilanţ: 
   a) la externarea din maternitate - la domiciliul copilului; 
   b) la 1 lună - la domiciliul copilului; 
   c) la 2 luni; 
   d) la 4 luni; 
   e) la 6 luni; 
   f) la 9 luni; 
   g) la 12 luni; 
   h) la 15 luni; 
   i) la 18 luni. 
   C. Imunizări 
    Vaccinări în caz de necesitate, stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, inclusiv cele prevăzute în cadrul programelor naţionale de sănătate, altele decât cele prevăzute la Cap. I, lit. D. 
   D. Servicii de promovare a sănătăţii 
    Educaţie medico-sanitară şi consiliere pentru prevenirea şi combaterea factorilor de risc, precum şi consilierea antidrog. 
   E. Servicii medicale de prevenţie 
   a) examen anual de bilanţ al copiilor cu vârsta cuprinsă între 2 şi 18 ani; 
   b) control medical periodic al asiguraţilor în vârstă de peste 18 ani pentru prevenirea bolilor cu consecinţe majore în morbiditate şi mortalitate; 
   c) Control/evaluare periodică - epicriză de etapă pentru afecţiunile cronice care necesită dispensarizare, în limita competenţelor şi la termenele stabilite de prevederile legale în vigoare; 
   d) Control/evaluare periodică - epicriză de etapă pentru afecţiunile cronice care necesită dispensarizare în limita competenţelor şi la termenele stabilite de prevederile legale în vigoare, pentru care medicul de familie organizează evidenţa şi raportarea distinctă către casa de asigurări de sănătate, altele decât cele de la lit. c).

Referitor  la serviciile medicale enumerate anterior, menţionăm că acestea sunt decontate medicului de familie de către casa de asigurări de sănătate în cadrul tarifului pe persoană asigurată – per capita, motiv pentru care solicitarea plăţii acestora de către persoanele înscrise pe lista medicilor de familie este nelegală. 
 
III. Plata per tarif pe serviciu medical – consultaţie se face pentru serviciile medicale acordate de către medicul de familie, altele decât cele menţionate anterior.

 Potrivit dispoziţiilor legale în vigoare:
1. Pentru un număr de 2.200 de persoane înscrise pe lista medicului de familie, programul săptămânal de activitate al cabinetului medical individual, precum şi al fiecărui medic de familie cu listă proprie care se contractează cu casa de asigurări de sănătate, în vederea acordării serviciilor medicale în asistenţa medicală primară este de 35 de ore pe săptămână. 
    În situaţia în care numărul necesar al serviciilor de care beneficiază persoanele beneficiare ale pachetelor de servicii înscrise pe lista proprie a medicului de familie creşte, programul de 35 de ore pe săptămână se poate prelungi corespunzător. 
2. Timpul mediu/consultaţie este de 15 minute.

Precizăm că serviciile care sunt incluse în plata per capita nu se iau în calcul la stabilirea numărului de consultaţii pentru care casa de asigurări de sănătate decontează medicului de familie contravaloarea acestora, prin tarif pe serviciu medical-consultaţie, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

De asemenea vă rugăm să asiguraţi accesul bolnavilor la serviciile medicale în asistenţa medicală primară, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.


 
Our website is protected by DMC Firewall!