Catre furnizorii de servicii medicale

    Vă aducem la cunoştinţă, că au fost aprobate şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, următoarele acte normative:
    1. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36 din 14 aprilie 2010 pentru modificarea şi completarea  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate  (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.268 din 26 aprilie 2010) ;
    2. Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui C.N.A.S. nr. 430/470 din 11 mai 2010 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006 (publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.312 din 12 mai 2010) ;
    3. Ordinul ministrului sănătăţii, ministrului administraţiei şi internelor şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 429/112/471/2010 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor art. 51 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare (acest act normativ urmează să fie publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I).        În temeiul dispoziţiilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr.127/2009, cu modificările şi completările ulterioare, vă solicităm să aveţi în vedere aplicarea corectă a prevederilor legale invocate anterior.
      Pentru a evita apariţia unor disfuncţionalităţi în activitatea de acordare a concediilor şi indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate şi în asiguarea asistenţei medicale, vă aducem la cunoştinţă câteva dintre prevederile legale care au intrat în vigoare urmare publicării actelor normative menţionate:

         1. Pentru a beneficia de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, persoanele asigurate, în condiţiile legii, pentru  concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate în sistemul de asigurări sociale de sănătate, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
 a. să îndeplinească stagiul minim de cotizare prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă;
 b. să prezinte adeverinţa de la plătitorul de indemnizaţii din care să reiasă numărul de zile de concediu de incapacitate temporară de muncă avute în ultimele 12 luni, cu excepţia urgenţelor medico-chirurgicale sau a bolilor infectocontagioase din grupa A;
 c. să fie prezente la domiciliu sau la adresa indicată, după caz, în intervalul de timp şi în condiţiile stabilite prin normele de aplicare a  prezentei  ordonanţe de urgenţă, în vederea exercitării verificării de către reprezentanţii plătitorilor de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate.
           
    2. Durata concediilor pentru tuberculoză, neoplazii, SIDA, a concediilor pentru sarcină şi lăuzie, îngrijirea copilului bolnav, pentru reducerea timpului de muncă şi pentru carantină, precum şi pentru risc maternal nu diminuează numărul zilelor de concediu medical acordate unui asigurat pentru celelalte afecţiuni.
 
    3. Eliberarea certificatului de concediu medical de către medicii prescriptori, cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

    4. Controlul privind respectarea obligaţiilor prevăzute în convenţiile încheiate de către medicii curanţi cu casele de asigurări de sănătate se efectuează de către organele de control ale CNAS, respectiv ale caselor de asigurări de sănătate.

    5. Verificarea prezenţei asiguraţilor aflaţi în incapacitate temporară de muncă la adresa de domiciliu sau la reşedinţa indicată se efectuează de către plătitorii de indemnizaţii, însoţiţi dacă este cazul de un reprezentant al poliţiei, avându-se în vedere programul individual de recuperare recomandat de către medicul specialist. Verificarea prezenţei asiguraţilor nu va afecta drepturile şi libertăţile cetăţeneşti garantate de Constituţia României, republicată.

    6. Pentru persoanele aflate în incapacitate temporară de muncă ce refuză verificarea prezenţei în condiţiile menţionate anterior, plata indemnizaţiilor încetează de la data la care s-a constatat acest fapt, în condiţiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

    7. Certificatele de concediu medical eliberate până la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36 din 14 aprilie 2010 se depun la casele de asigurări de sănătate în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
            
    8. Pentru certificatele medicale «în continuare», data acordării nu poate fi mai mare decât data la care se termină valabilitatea certificatelor de concediu medical acordate anterior pentru aceeaşi afecţiune.

    9. În situaţia imposibilităţii prezentării asiguratului la medic se pot acorda certificate de concediu medical .cu retroactivitate de 24 de ore numai în cazul certificatelor de concediu medical «iniţial».

    10. Pentru persoanele care intră în câmpul personal de aplicare a Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 592/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România a formularelor emise în aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi, cu lucrătorii independenţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii, precum şi a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71, cu modificările şi completările ulterioare, casele de asigurari de sănătate pot elibera certificatele de incapacitate de muncă la o dată ulterioară, dar nu mai târziu de 30 zile de la data la care a fost primit raportul medical întocmit corect.

    11. In situaţiile în care durata internării cuprinde perioade din două sau mai multe luni calendaristice, caz în care medicul curant va acorda lunar certificatul de concediu medical.
            
    12. La externarea pacientului din spital, medicul curant eliberează certificatul de concediu medical în condiţiile prevăzute de actele normative menţionate în prezenta adresa, cu înscrierea codului de indemnizaţie corespunzător, cu excepţia codului de indemnizaţie de urgenţă (06).
         
    13. Pentru situaţiile în care certificatul medical acordat pentru perioada internării în spital are înscris codul de indemnizaţie de urgenţă (06), este obligatorie eliberarea unui nou certificat medical pentru perioada acordată la externare.
   
    14. Prevederile legale referitoare la durata si condiţiile de acordare a concediului şi a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă (prevăzute la art. 24 din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006 , cu modificările si completările ulterioare) nu sunt aplicabile persoanelor care intră în câmpul personal de aplicare a Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 592/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
În aceste situaţii, durata de acordare a concediului şi a indemnizaţiei pentru incapacitate de muncă este cea transmisă de instituţia de la locul de şedere.

    15. Medicii de familie au dreptul de a elibera certificate de concediu medical pentru incapacitate temporara de muncă cu durata de cel mult 10 zile calendaristice, în una sau mai multe etape.

    16. In cazul menţinerii incapacităţii temporare de muncă pertru aceeaşi afecţiune, concediul medical se poate prelungi de către medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau spital, în caz de internare, în etape succesive de maximum 30 de zile calendaristice, până la 90 de zile calendaristice în decursul unui an, socotit de la prima zi de îmbolnăvire.
        
    17. Durata cumulată a concediilor medicale acordate de medicul de familie pentru un asigurat pentru incapacitate temporară de muncă nu poate depăşi 30 de zile calendaristice în ultimul an, socotite de la prima zi de îmbolnăvire, indiferent de cauza acesteia. După totalizarea a 30 de zile calendaristice acordate de către medicii de familie, eliberarea certificatelor de concediu medical se va face numai de către medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau spital, în caz de internare, cu încadrarea în duratele maxime prevăzute de lege.

    18. În situaţia în care durata internării cuprinde perioade din două sau mai multe luni calendaristice, medicul curant va acorda lunar certificatul de concediu nedical.

    19. În situaţia în care unui asigurat i se acordă certificat de concediu medical pentru o anumită perioadă, iar asiguratul doreşte să îşi reia activitatea profesională înainte de expirarea perioadei de valabilitate a certificatului de concediu medical, este obligatorie modificarea acestuia, în mod corespunzător, de către medicul prescriptor.

    20. Plătitorii de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate au obligaţia să elibereze asiguratului adeverinţe din care să rezulte numărul de zile de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă avute în ultimele 12 luni, în vederea acordării certificatelor de concediu medical.

    21. Beneficiază de concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav care primeşte servicii medicale pe teritoriul unui stat membru în UE/SEE unul dintre părinţi, tutorele, asiguratul căruia i s-a încredinţat copilul spre creştere şi educare sau în plasament familial şi care însoţeşte copilul, pe durata spitalizării acestuia.
Pentru aceste cazuri, certificatul de concediu medical se eliberează de medicul curant, pe baza actelor doveditoare traduse şi autentificate, în condiţiile şi până la duratele maxime prevăzute de lege, dar nu mai târziu de 15 zile de la data revenirii în ţară.

    22. Durata concediilor pentru tuberculoză, neoplazii, SIDA, a concediilor pentru sarcină şi lăuzie, îngrijirea copilului bolnav, pentru reducerea timpului de muncă şi pentru carantină, precum şi pentru risc maternal nu diminuează numărul zilelor de concediu medical acordate unui asigurat pentru celelalte afecţiuni.

    23. Asiguraţii au obligaţia de a înştiinţa plătitorii de indermnizaţii de asigurări sociale de sănătate privind apariţia stării de incapacitate temporară de muncă şi privind datele de identificare, respectiv numele medicului prescriptor şi unitatea în care funcţionează acesta, în termen de 24 ore de la data acordării concediului medical. În situaţia în care apariţia stării de incapacitate temporară de muncă a intervenit în zilele declarate nelucrătoare, asiguraţii au obligaţia de a înştiinţa plătitorii de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate în prima zi lucrătoare.

    24. Asiguraţii au obligaţia să completeze şi să depună la medicul prescriptor o declaraţie pe propria răspundere conform modelului anexat la prezenta.

    25. Medicii prescriptori au obligaţia ca în declaraţia menţionată anterior, la rubrica «Observaţiile medicului prescriptor», să precizeze, dacă este cazul, recomandările legate de procesul de recuperare şi dacă este necesară efectuarea de tratamente de specialitate, analize paraclinice sau alte proceduri medicale.
    26. Medicii prescriptori au obligaţia ca la solicitarea plătitorilor de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate să pună la dispoziţia acestora o copie a declaraţiei prevăzute la alin. (2) «Conformă cu originalul».
Aceasta obligaţia se duce la îndeplinire de către medicul prescriptor numai în baza unei împuterniciri date de conducătorul unităţii plătitoare.

    27. Angajatorii au obligaţia să transmită casei de asigurări sociale de sănătate, în termen de maximum 6 zile de la data la care au fost înştiinţaţi cu privire la apariţia stării de incapacitate temporară de muncă, lista persoanelor angajate aflate în incapacitate temporară de muncă, precum şi datele de identificare, respectiv numele medicului prescriptor şi unitatea în care funcţionează acesta şi declaraţia pe propria răspundere completată de către asigurat, dacă au solicitat-o.
    
    28. Verificarea prezenţei asiguraţilor aflaţi în incapacitate temporară de muncă la adresa de domiciliu sau la reşedinţa indicată se poate efectua numai în intervalul orar 8:00 – 11:00, 12:00 - 17:00, 18:00 - 20:00, prilej cu care se va încheia un proces-verbal semnat de membrii comisiei şi de asigurat, conform modelului anexat la prezenta.

    29. Procesul-verbal întocmit în conformitate cu dispoziţiile legale in vigoare, poate fi contestat în termen de 30 de zile de la data comunicări, la sediul plătitorului de indemnizaţii, acesta având obligaţia de a răspunde în maxirmum 30 de zile de la data înregistrării contestaţiei.

    30. Controlul privind modul de eliberare a certificatelor de concediu medical, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările uterioare, se realizează pe baza unei metodologii elaborate de CNAS care va fi publicaţă în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    31. Indemnizaţiile pot fi solicitate, pe baza actelor justificative, în termen de 90 zile de la data la care beneficiarul era în drept să le solicite. Cuantumul indemnizaţiilor astfel solicitate se achită la nivelul cuvenit în perioada prevăzută în certificatul medical.

    32. Constituie refuzuri justificate la plata indemnizaţiilor, în înţelesul prevederilor Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 158/2005, refuzul persoanelor aflate în incapacitate temporară de muncă de a se pune la dispoziţia persoanelor abilitate, pentru efectuarea verificării la adresa de reşedinţă.

    33. Plătitorii de indemnizaţii pot solicita prezenţa reprezentantului poliţiei cu ocazia verificării prezenţei asiguraţilor la adresa de domiciliu sau la reşedinţa indicată în vederea desfăşurării în condiţii corespunzătoare a acestei activitătii pentru preîntâmpinarea unor situaţii de risc ce ar putea aduce atingere ordinii şi liniştii publice.

    34. Prezenţa reprezentantului poliţiei poate fi solicitată astfel:
    a.) în scris, anterior deplasării reprezentanţilor plătitorului de indemnizaţii la adresa de domiciliu sau la reşedinţa indicată de asiguraţi;
    b.) prin apelarea numărului unic de urgenţă 112, în timpul procedurii de verificare a prezenţei asiguraţilor la adresa de domiciliu sau la reşedinţa indicată, de către reprezentanţii plătitorului de indemnizaţii.

    35. Solicitarea prezenţei reprezentantului poliţiei în situaţia prevăzută la lit. a)
menţionată anterior se face astfel:
    a.) în scris cu minimum 24 de ore înainte de efectuarea verificării. Unitatea teritorială de poliţie competentă să răspundă solicitării este cea de pe raza teritorială unde îşi are adresa de reşedinţă asiguratul, adresă consemnată prin declaraţia transmisă alăturat;
    b.) plătitorii de indemnizaţii au obligaţia de a comunica unităţii teritoriale de poliţie competente, în copie conformă cu originalul, actul intern de desemnare a reprezentanţilor săi care efectuează verificarea, modalităţile de contact al acestora (număr de telefon, fax, etc), data şi intervalul orar, la care urmează a se efectua verificarea.

    36. Unitatea teritorială de poliţie competentă are obligaţia de a comunica plătitorilor de indemnizaţii în maximum 24 de ore de la data primirii solicitării fie datele de contact ale reprezentantului său, fie motivul refuzului sau al imposibilităţii de a desemna un reprezentant.

    37. În situaţia în care unitatea teritorială de poliţie competentă este în imposibilitate de a desemna un reprezentant pentru data şi intervalul orar stabilite de plătitorii de indemnizaţii, aceasta poate propune o altă dată şi/sau un alt interval orar, dintre cele menţionate în declaraţia prevăzută în anexa nr. 1, pentru care poate desemna un reprezentant.
         
    38. Şeful structurilor de poliţie competente poate desemna reprezentantul său pentru activitatea de verificare, în principal, din cadrul formaţiunilor de ordine publică, cu posibilitatea de a decide inclusiv asupra prezenţei si a unor poliţişti din cadrul altor formaţiuni.
          
    39. În cadrul acţiunii de verificare reprezentantul unităţii teritoriale de poliţie competentă are obligaţia de a acţiona conform reglementarilor legale cu privire la exercitarea profesiei de poliţist.
Persoanele desemnate să efectueze verificarea au obligaţia dea asigura pe parcursul verificării respectarea garanţiilor constituţionale privind inviolabilitatea domiciliului, respectarea dreptului la viaţă intimă, familială şi privată.

    40. În cadrul acţiunii de verificare a prezenţei asiguraţilor aflaţi în incapacitate temporară de muncă la adresa de reşedinţă indicată este interzisă pătrunderea reprezentanţilor plătitorilor de indemnizaţii sau a reprezentatului unităţii teritoriale de poliţie competentă în locuinţă sau loc împrejmuit.

    Prin excepţie de la această prevedere, pot pătrunde în locuinţă sau loc împrejmuit ţinând de aceasta numai reprezentanţii plătitorului de indemnizaţii cu consimţământul expres al persoanei care le foloseşte. Consimţământul se obţine, în scris sub semnătură, anterior pătrunderii în locuinţă sau locul împrejmuit, prin procesul-verbal de constatare prevăzut în anexa transmisă alăturat.
    Aceasta excepţie este aplicabilă numai în situaţia în care asiguratul, din cauza stării sale de sănătate, nu se poate deplasa în exteriorul locuinţei sau locului împrejmuit.

    41. Cazul în care la activitatea de verificare participă şi un reprezentant al poliţiei acesta semnează procesul-verbal de constatare întocmit conform modelului anexat alăturat.
      
ANEXA  Nr. 1
la norme


   DECLARATIE

   Subsemnatul/a, ............................................... angajat(a) al/a ................................................, cu sediul ..........................................., (se va specifica adresa angajatorului) cetatean ..........................., nascut(a) la data de ................, in localitatea ..........., domiciliat(a) in ......................, str. .................. nr. ........, bl. ........, sc. ........, et. ......, ap. ......., sectorul/judetul ................................, posesor(oare) al/a ..............., seria ........ nr. ...................., eliberat(a) de ..................................................... la data de ..............................................., cod numeric personal ................................................., cunoscand dispozitiile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul in declaratii, declar pe propria raspundere urmatoarele:
   Pe perioada valabilitatii concediului medical seria ........................................... nr. ..........................., acordat in data de ..............................................., voi locui la adresa de resedinta din:
   Str. ..................... nr. ........, bl. ........, sc. ........, et. ......, ap. ......., sectorul/judetul .................
 
 Prin prezenta declar ca sunt de acord cu urmatoarele conditii de eliberare a concediului medical:

-sa anunt angajatorul/platitorul de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate cu privire la incapacitatea temporara de munca, precum si datele medicului care a eliberat certificatul de concediu medical, in primele 24 de ore de la obtinerea acestuia, sau in situatia in care aparitia starii de incapacitate temporara de munca a intervenit in zilele declarate nelucratoare, sa anunt angajatorul/platitorul de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in prima zi lucratoare;
 -sa mentionez adresa de resedinta pentru perioada concediului medical
 -sa fiu prezent la adresa de resedinta indicata pe toata perioada concediului medical, cu exceptia situatiilor justificate cu documente medicale pentru efectuarea de tratamente de specialitate, analize paraclinice sau alte proceduri medicale;
   -pe durata valabilitatii concediului medical pot fi vizitat la adresa indicata, in intervalele orare 08,00-11,00; 12,00-17,00 si 18,00-20,00, de persoanele abilitate, desemnate in conformitate cu legislatia in vigoare, obligandu-ma sa ma legitimez.
 
 In cazul nerespectarii acestor conditii, voi suporta rigorile legislatiei in vigoare.

+-------------------------------+--------------------------------------------------------+
|    OBSERVATIILE              |                                                                       |
|MEDICULUI PRESCRIPTOR  |                                                                       |
+-------------------------------+--------------------------------------------------------+

              Declarant                                                         Data
            ................................                                        .........................
   (numele, prenumele si semnatura)ANEXA  Nr. 2
la norme


   - Model -

   Nr. ............ din .............

   PROCES-VERBAL DE CONSTATARE


  Subsemnatii ................................., (numele si prenumele) din cadrul ..................................
(institutia) si ................................... din cadrul ..................................................................,
(institutia) in baza ........................... (temeiul legal) si imputerniciti prin ...........................,
(act administrativ nr. ...) am constatat ca asiguratul ..............................................................
(numele si prenumele), domiciliat in ........................., posesor al ............ seria ............ nr. ........,
CNP ......................................, a fost/nu a fost prezent in ziua de .................., ora ...............,
la adresa indicata in declaratia data la data de ......................., odata cu eliberarea certificatului de
concediu medical seria .................... nr. ................

Prezentul proces-verbal de constatare a fost intocmit in doua exemplare, din care unul ramane la
................................. si unul la .............................................. .
   Prezentul proces-verbal poate fi contestat in termen de 30 de zile de la data comunicarii,
la sediul platitorului de indemnizatie.

Menţiuni speciale: consimţământul expres al persoanei care foloseşte locuinţa sau locul împrejmuit
................................................................................................
 
Intocmit (numele, prenumele si semnatura):                    Asigurat (numele, prenumele si semnatura):

1…......................................                                              

2. .......................................
 
Our website is protected by DMC Firewall!