MINISTERUL SANATATII

 

Ordin Nr. 601/12.06.2012

 

privind stabilirea modului de acordare a audienţelor In cadrul Ministerului Sănătăţii

ministrul sănătăţii,

Văzând Referatul de aprobare al Secretariatului General nr. 1106/2012

 

Având în vedere prevederile art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, emite prezentul

 

ORDIN

 

Art. 1. Începând cu data prezentului ordin, audienţele în cadrul Ministerului Sănătăţii se ţin de către ministrul sănătăţii şi secretarii de stat.

 

Art. 2. înainta de a se adresa Ministerului Sănătăţii, persoana care solicită inscrierea în audienţă, trebuie să se adreseze direcţiei de sănătate publică judeţene din raza domiciliului sau sau celei în care are sediul autoritatea publică reclamată, solicitând programarea unei audienţe.

 

Art. 3. (1) Persoana nemulţumită de răspunsul direcţiei de sănătate publică sau persoana care nu a primit niciun răspuns în termenul prevăzut de lege, precum şi în cazurile în care cererea sau situaţia de fapt nu poate fi rezolvată ta nivelul direcţiei de sănătate publică, se poate adresa Ministerului Sănătăţii.

(2) In situaţia prevăzută la alin. (1) persoana solicită direcţiei de sănătate publică programarea unei audienţe la Ministerului Sănătăţii.

(3) Direcţia de sănătate publică transmite, telefonic sau în scris, Ministerului Sănătăţii, solicitarea prevăzută la alin. (2) cerând, în numele si pentru această persoana programarea unei audenţe la Ministerul Sănătăţii.

(4) în funcţie de problematica ce face obiectul audientei, structura de relaţii publice a Ministerului Sănătăţii planifică audienţa la ministrul sănătăţii sau la unul dintre secretarii de stat care răspunde de domeniul ce face obiectul audienţei şi informează direcţia de sănătate publică cu privire la data, ora şi locul stabilite pentru audienţă.

(5) Direcţia de sănătate publică are obligaţia de a informa şi îndruma persoana care a solicitat audienţa despre data, ora şi locul stabhite în condiţiile alin (4).

(6) După desfăşurarea audienţei, structura de relaţii publice din cadrul Ministerului Sănătăţii transmite direcţiei de sănătate publică o informare cu privire la decizia luată de către persoana care a ţinut audienţa.

 

Art. 4. Directorii executivi şi directorii executivi adjuncţi ai direcţiilor de sărătate publică pot solicita, telefonic sau în scris, audienţe la ministrul sănătăţii sau la unul dintre secretarii de stat care răspunde de domeniul care face obiectul audienţei, pentru rezolvarea unor situaţii specifice activităţii desfăşurate în baza raporturilor de muncă.

 

Art. 5. (1) Audienţele în cadrul Ministerului Sănătăţii se ţin în fiecare zi de joi a săptămânii, prin rotaţie, începând cu ora 14.00, cu excepţia sărbătorilor legale, potrivit graficului întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr, 1.

(2)Graficul prevăzut la alin.(1) va fi completat Structura de relaţii publice din cadrul Ministerului Sănătăţii

(3) în cazul în care. din motive obiective, ministrul sănătăţii sau unul dintre secretarii de stat nu poate acorda audienţa în ziua programată, va desemna un înlocuitor dintre directorii generali/directorii încadraţi în structurile pe care le coordonează;

(4) Numele persoanei desemnate ca înlocuitor, în condiţiile alin. (3), se comunică structurii de relaţii publice din cadoul Ministerului Sănătăţii, de către cabinetul demnitarului care a ţinut audienţa,

(5) Structura de relaţii publice din cadrul Ministerului Sănătăţii are obligaţia de a ţine un registru de audienţe întocmit conform modelului prevăzut în Anexa nr. 2

 

Art. 6. (1) Şefii structurilor Ministerului Sănătăţii pot solicita audienţe la ministrul sănătăţii pentru rezolvarea unor situaţii specifice activităţii desfăşurate în baza raporturilor de muncă sau de serviciu, de luni până vineri între orele 9.00 - 11.00.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) solicită directorului de cabinet al ministrului sănătăţii programarea unei audienţe.

Art. 7. Structurile şi persoanele care ocupă funcţiile nominalizate în prezentul ordin vor aduce la îndeplinire prevederile acestuia.

 

Art. 8. Anexele nr. 1 şi nr 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

Art. 9. La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii nr. 52/2012 privind stabilirea modului de acordare a audienţelor în cadrul Ministerului Sănătăţii.

 

Art. 10. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Anexa nr. 1

MINISTERUL SANATATII

GRAFIC AUDIENŢE Perioada............................

LUNA

SĂPTĂMÂNA

Persoana care tine audienţa

 

1

Secretar de Stat Departamentul de Asistenţă Medicală şi Politici Publice

 

2

Secretar de Stat Departamentul de Sănătate Publică şi Relaţii Externe

 

3

Secretar de Stat Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul, Control şi Achiziţii Publice

4

Ministrul Sănătăţii

 

Nr. crt

Data audientei

Numele şi prenumele solicitantului/ Date contact

Numele şi Prenumele demnitarului care tine audienţa

Obiectul solicitării

Soluţia