• Accesări: 9149

Concurs pentru ocupare posturi vacante

AUTORITATEA DE SANATATE PUBLICA MURES

organizează concurs, in conformitate cu prevederile H.G. nr.281/1993, cu modificările şi completările ulterioare, pentru ocuparea următoarelor posturi:

    1.un post de inspector de specialitate -inginer constructor IA la Serviciul investiţii, aprovizionare, intreţinere şi administrativ
    2.un post de referent debutant la Serviciul investiţii, aprovizionare, intreţinere şi administrativ
    3.un post de asistent medical debutant laborator( studii postliceale) la Laboratorul de microbiologie
    4.un post de asistent medical principal laborator( studii postliceale) la Laboratorul de microbiologie
    5.un post de asistent medical principal igiena ( studii postliceale) la Laboratorul de igiena radiaţiilor


CONDIŢII GENERALE:

- candidaţii trebuie să indeplinească cumulativ prevăzute condiţiile de art.2 din Anexa nr. 12 la H.G. nr.281/1993 cu modificările §i completările ulterioare (pot fi vizualizate pe site-ul www.aspmures.ro).

CONDIŢII SPECIFICE:

    1. Inspector de specialitate-inginer constructor IA
    -studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenta sau echivalentă (constructii)
    -vechime in specialitatea studiilor: minim 5 ani
    -cunostinţe operare PC- nivel mediu

    2. un post de referent debutant

    - diploma de bacalaureat profil economic -cunostinte operare PC-nivel mediu

    3. asistent medical debutant ( studii postliceale) profil laborator -diploma de scoală postliceală sanitară sau echivalentă, sau diploma de studii postliceale prin echivalare conf. H.G. nr.797/1997

    4. asistent medical principal ( studii postliceale) profil laborator

    - diploma de scoală postliceală sanitară sau echivalentă, sau diploma de studii postliceale prin echivalare conf. H.G. nr.797/1997
    - examen de grad principal
    - vechime in funcţia de asistent medical: minim 5 ani

    5. asistent medical principal ( studii postliceale) profil igienă

    - diploma de scoală postliceală sanitară sau echivalentă, sau diploma de studii postliceale prin echivalare conf. H.G. nr.797/1997
    - examen de grad principal
    - vechime in funcţia de asistent medical: minim 5 ani

    CONDIŢII GENERALE

    Candidaţii trebuie să indeplinească cumulativ prevăzute condiţiile de art.2 din Anexa nr.12 la H.G. nr.281/1993 cu modificările si completările ulterioare, respectiv:

        - să fie cetatean român;
        - să nu fi suferit vreo condamnare pentru fapte ce le-ar face incompatibile cu funcţia pentru care candidează;
        - să prezinte o recomandare de la ultimul loc de muncă sau de la unitatea de invatamânt, pentru absolvenţii care se angajează prima dată. Recomandarea trebuie să cuprindă, in mod obligatoriu, caracterizarea profilului profesional şi moral al persoanei;
        - să prezinte curriculum vitae din care să rezulte activitatea desfasurată.

    Concursul se va desfasura la sediul Autoritatii de Sănătate Publică Mureş, str.Gh.Marinescu nr.50 , după cum urmează:

        - 18 martie 2008- proba scrisă
        - 19 martie 2008- interviu (va include si verificarea condiţiilor impuse de condiţiile specifice).

    Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane al instituţiei , la telefon 0265/216305 sau de pe site-ul www.aspmures.ro.


DOSARUL DE INSCRIERE LA CONCURS VA CUPRINDE

• Cererea de inscriere
• Copia actului de identitate
• Copii dupa actele de studii ( diploma de bacalaureat, diploma de licenta, etc..) si, dupa caz a actelor care atesta efectuarea unor specializari
• Copii dupa actele care dovedesc obtinerea unor grade profesionale
• Adeverinta de la locul de munca din care sa reiasa vechimea in munca sau, dupa caz in specialitate, sau copie dupa cartea de munca certificata pentru conformitate cu originalul
• Certificat de cazier judiciar ( sau pâna la obtinerea certificatului de cazier judiciar declaratia pe propria raspunderea ca nu a fost condamnat pentru fapte incompatibile cu functia pentru care candideaza, si ca nu este in urmarire penala)
• Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare
• Recomandare de la ultimul loc de munca care va cuprinde in mod obligatoriu caracterizarea profilului profesional si moral al candidatului
• Curriculum vitae

Dosarul de inscriere se va depune la Serviciul resurse umane al Autoritatii de Sanatate Publica Mures, str. Gh. Marinescu nr.50, pânala data de 13 martie 2008, zilnic intre orele 11.00-14.00.
 
Copiile actelor vor fi insotite de original in vederea certificarii conformitatii cu acestea, sau in copii legalizate
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd