• Accesări: 3630

Concurs compartimentul administrativ, aprovizionare şi mentenanţă

Direcţia de Sănătate Publică Mureş
organizează concurs
pentru ocuparea postului temporar vacant de referent treapta IA la  Compartimentul  administrativ, aprovizionare şi mentenanţă.

Condiţiile de participare la concurs precum şi bibliografia stabilită se afişează la sediul şi pe site-ul Direcţiei de Sănătate Publică Mureş, www.aspms.ro .
   
Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;

 Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
Actele prevăzute la  lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

CONDIŢII GENERALE
 Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDIŢII SPECIFICE:
- diploma de bacalaureat profil economic
- minim 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate


Concursul se va desfăşura la sediul Direcţiei de Sănătate Publică Mureş, Tg Mureş, str.Gh.Marinescu nr.50,  şi constă în trei etape succesive, după cum urmează:
a)    selecţia dosarelor de concurs- 5 martie 2015;
b)    proba scrisă- 12 martie 2015 ora 9.00;
c)    interviul- 13 martie 2015 ora 14.00.

CALENDAR CONCURS

a)    perioada inscriere 26 februarie 2015-4 martie 2015;
b)    afişare rezultat selecţie dosarelor de concurs 5 martie 2015 ora 12.00;
c)    proba scrisă în data de 12  martie 2015 ora 9.00;
d)    comunicarea rezultatelor la proba scrisă: 12 martie 2015 ora 13.00;
e)    depunerea contestaţiilor la proba scrisă 12 martie 2015 ora 13.00-13 martie 2015 ora 13.00;
f)    comunicarea rezultatelor la contestaţii proba scrisă 13 martie 2015 ora 14.00;
g)    interviul în data de 13 martie 2015 ora 14.00;
h)    comunicarea rezultatelor la interviu:  16 martie 2015 ora   9.00;
i)    depunerea contestaţiilor la interviu: 16 martie 2015 ora 9.00-17 martie 2015 ora 9.00;
j)    comunicarea rezultatelor la contestaţii interviu:    17 martie 2015 ora 10.00;
k)    comunicarea rezultatelor finale la concurs:         17 martie 2015  ora 14.00.


Bibliografia pentru ocuparea postului temporar vacant de referent IA
din cadrul Compartimentului administrativ, aprovizionare şi mentenanţă  al Direcţiei de Sănătate Publică Mureş

   
1)    Ordinul ministrului sănătăţii nr.1078/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, precum şi a structurii organizatorice a direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti;

2)    Ordonanţa de urgenţă a guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare ;

3)    Hotarare Guvernului nr.925/2006,  pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

4)    Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare

5)    Legea nr.69/2010 a responsabiltăţii fiscal-bugetare

6)    Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii


Dosarele de inscriere la concurs se depun la Biroul resurse umane, Tg Mureş str. Gh. Marinescu nr.50.
Date de contact pentru persoana care asigură secretariatul comisiei de concurs:
Birou resurse umane, tel.: 0265-211729, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

 
Our website is protected by DMC Firewall!