• Accesări: 3135

Concurs consilier grad profesional asistent

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ MUREŞ
cu sediul în Tg.Mureş, str.Gheorghe Marinescu nr.50

organizează în data de 24 martie 2015 (proba scrisă)

concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier grad profesional asistent la Biroul buget, finanţe-contabilitate din cadrul instituţiei.
Condiţiile de participare la concurs precum şi bibliografia stabilită se afişează la sediul şi pe site-ul Direcţiei de Sănătate Publică Mureş, www.aspms.ro .

Condiţii generale:
candidaţii trebuie să întrunească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată.

CONDIŢII SPECIFICE:
    - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe economice;
     -  minim 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

    Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a III- a, la sediul Direcţiei de Sănătate Publică Mureş, str. Gh. Marinescu nr.50, la Biroul resurse umane,  între orele 8.00-14.00 şi vor cuprinde:

a) formularul de înscriere;
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
    Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia..
    Copiile de pe acte se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
    Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
    Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul instituţiei publice organizatoare a concursului.

    Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane al instituţiei sau la telefon: 0265/211729.


BIBLIOGRAFIE

Pentru examenul de ocupare a funcţiei publice de consilier asistent în cadrul Biroului buget, financiar-contabilitate al Direcţiei de Sănătate Publică Mureş1.    Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare


2.    Legea nr.69/2010 a responsabiltăţii fiscal-bugetare


3.    Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiior publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;


4.    Ordinul ministrului finanţelor publice nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.


5.    Ordinul ministrului finanţelor publice nr.3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice6.    Legea nr.188/199 privins Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


7.    Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
Our website is protected by DMC Firewall!