• Accesări: 4685

Concurs/examen de promovare în grad profesional

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ MUREŞ  ORGANIZEAZĂ CONCURS/EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL
pentru următoarele funcţii publice:

-consilier asistent la Birou RUNOS (un post)
-consilier asistent la Compartimentul asistenţă medicală şi programe (un post)
-inspector asistent la Serviciul control în sănătate publică (trei posturi)
-consilier principal la Biroul buget, finanţe contabilitate (un post).

    Concursul /examenul de promovare constă în 3 etape succesive, după cum urmează:    
   a) selecţia dosarelor de înscriere;
   b) proba scrisă;
   c) interviul.

    La concurs se pot prezenta  funcţionarii publici care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
 a) au cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
 b) au obţinut cel puţin calificativul «bine» la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
 c) nu au în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile  legii.

    Cererile de înscriere se  vor depune la Biroul R.U.N.O.S.  din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Mureş, în termen de 20 de zile de la data afişării concursului/examenului.
    Proba scrisă se va organiza în data de 23.09.2014 ora 9.00 la sediul Direcţiei de Sănătate Publică Mureş din Tg Mureş , str. Gh.Marinescu nr.50.
BIBLIOGRAFIE

Concurs promovare din consilier grad profesional asistent  în consiliere grad profesional  principal (Birou RUNOS)

1. Legea nr. 188/1999 „privind statutul funcţionarilor publici”, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
2. Legea nr. 7/2004 „privind Codul de conduită a funcţionarilor publici”, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Lege nr. 115 din 16 octombrie 1996  pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare
4. H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare
5. H.G. nr.553/06.05.2009 privind stabilirea unor măsuri cu privire la evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici,
6. Instrucţiuni din 20/07/2009  de completare a formatelor-standard şi de transmitere a datelor şi informaţiilor cu privire la evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici
7. Legea nr. 95/2006 – privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificarile si completarile ulterioare- titlurile I, II, III, IV,V,VII.,  XII, XIII, XV;
8. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1078 din 27/07/2010 privind aprobarea regulamentului   de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti ;
9.  Legea nr.53/2003 –Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare.
10. Ordinul M.S. nr.870/2004 “pentru aprobarea Regulamentului  privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor in unităţile publice” cu modificările şi completările ulterioare.

Bibliografie
Concurs promovare consilier asistent în consilier principal (Compartiment asistenţa  medicală şi programe)


1. Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată , cu modificările şi completările ulterioare.
2.Legea nr. 7 /2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.
3. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificările şi completările ulterioare –titlurile : I,II, III, IV, V, VI, VII, XII, XIII, XV.
5.HG nr. 124/2013-privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii  2013 şi 2014.
6. Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/
29 martie 2013pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014, cu modificările şi completările ulterioare.
7.OMS nr. 357/28.04.2011 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011-2012 , aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de sănătate nr. 1591/1110/2010.
8.Legea nr. 321 /2001 privind acordarea gratuită de lapte praf pentru copii cu vârste cuprinsă între 0-12 luni.
BIBLIOGRAFIE
Concurs promovare inspector grad profesional asistent în inspector grad profesional principal (Serviciul Control în sănătate publică)

Legea nr. 188/1999 „privind statutul funcţionarilor publici”, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 7/2004 „privind Codul de conduită a funcţionarilor publici”, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 95/2006 – privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificarile si completarile ulterioare- titlurile I, II, III, IV,V,VII.,  XII, XIII, XV;

Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1078 din 27/07/2010 privind aprobarea regulamentului  
      de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate
      publică judeţene şi a municipiului Bucureşti ;

5. Hotărîrea Guvernului  nr.857 din 24 august 2011  privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice;
6. Ordonanta nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor;
7. Ordinul MS nr. 976 din 16 decembrie 1998 pentru aprobarea Normelor de igienă privind producţia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor;
8. Ordinul MS nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei;  
9. Ordinul MS nr. 1955 din 18 octombrie 1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor;
10. Ordin MS nr.1338 din 31 iulie 2007 pentru aprobarea Normelor privind structura funcţională a cabinetelor medicale şi de medicină dentară;
11. Ordin MS nr.261 din 2007 privind  curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare;
12. Ordin  MS nr. 1136 din 27 iunie 2007 privind aprobarea Normelor de igiena pentru cabinetele de infrumusetare corporala.

BIBLIOGRAFIE

Pentru examenul de promovare consilier grad profesional principal  în consilier grad profesional superior (Birou buget, financiar-contabilitate)

1.    Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare
2.    Legea nr.69/2010 a responsabiltăţii fiscal-bugetare
3.    Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiior publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
4.    Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern /managerial  şi controlul financiar preventiv, cu modificările şi completarile ulterioare;
5.    Ordinul ministrului finanţelor publice nr.923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu;
6.    Legea nr.188/199 privins Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
7.    Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.DMC Firewall is a Joomla Security extension!