• Accesări: 4395

Concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier grad profesional superior

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ MUREŞ
cu sediul în Tg.Mureş, str.Gheorghe Marinescu nr.50

organizează în data de 9 septembrie 2014 (proba scrisă)

    concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier grad profesional superior la Compartimentul asistenţă medicală şi programe din cadrul instituţiei.

    Condiţiile de participare la concurs precum şi bibliografia stabilită se afişează la sediul şi pe site-ul Direcţiei de Sănătate Publică Mureş, www.aspms.ro.

     Condiţii generale:

 - candidaţii trebuie să întrunească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată.

    CONDIŢII SPECIFICE:

 - studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă – medicină
 - grad profesional: medic primar specialitatea medicina de familie
 - vechime în specialitate: minim 9 ani.

    Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a III- a, la sediul Direcţiei de Sănătate Publică Mureş, str. Gh. Marinescu nr.50, la Biroul resurse umane,  între orele 8.00-14.00 şi vor cuprinde:

a) formularul de înscriere ;
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
    Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia..
   Copiile de pe acte se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
   Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
    Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul instituţiei publice organizatoare a concursului.
    Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane al instituţiei sau la telefon: 0265/211729.


Bibliografie
Concurs ocupare funcţie publică consilier grad profesional superior (Compartiment asistenţa  medicală şi programe)

1. Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată , cu modificările şi completările ulterioare.
2.Legea nr. 7 /2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.
3. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificările şi completările ulterioare –titlurile : I,II, III, IV, V, VI, VII, XII, XIII, XV.
    5.H.G. nr. 124/2013- privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014, cu modificările şi completările  ulterioare.
6.Ordinul Ministrului sănătăţii nr.422/2013 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2013 şi 2014, cu modificările şi completările ulterioare.
7.Legea nr. 321 /2001 privind acordarea gratuită de lapte praf pentru copii cu vârste cuprinsă între 0-12 luni.
8. Ordin nr. 697 din 25/05/2011pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, cu modificările şi completările ulterioare.
9. Ordin nr. 323 din 18/04/2011 privind aprobarea metodologiei şi a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă, cu modificările şi completările ulterioare.
10. Ordin nr. 1408 din 12/11/2010 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor în funcţie de competenţă.DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd