• Accesări: 4068

Anunt concurs

Direcţia de Sănătate Publică Mureş
organizează concurs
pentru ocuparea postului temporar vacant de  inspector de specialitate debutant la  Compartimentul  administrativ, aprovizionare şi mentenanţă.


Condiţii generale:
    Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte urmãtoarele condiţii:
a) are cetãţenia românã, cetãţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba românã, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimã reglementatã de prevederile legale;
d) are capacitate deplinã de exerciţiu;
e) are o stare de sãnãtate corespunzãtoare postului pentru care candideazã, atestatã pe baza adeverinþei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitãţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiþiile de studii şi, dupã caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnatã definitiv pentru sãvârşirea unei infracţiuni contra umanitãţii, contra statului ori contra autoritãţii, de serviciu sau în legãturã cu serviciul, care împiedicã înfãptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni sãvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilã cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

CONDIŢII SPECIFICE:
- studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă in domeniul ştiinţe  economice,
- cunoştinţe operare în Microsoft Office- nivel mediu.   


     Concursul se va desfăşura la sediul Direcţiei de Sănătate Publică Mureş, str.Gh.Marinescu nr.50, în data de 21 august 2013 ora 10.00 (proba scrisa), 22 august 2013 ora 13.00 ( proba practică), 23 august 2013 (interviul).
   
Dosarele de înscriere la concurs se depun  la Direcţia  de Sănătate Publică Mureş, str. Gh. Marinescu nr.50, Serviciul resurse umane, între orele 8.00-14.00, până la data de 19 iulie 2013 inclusiv, şi vor cuprinde:
·    a) cerere de înscriere la concurs adresatã conducãtorului autoritãţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestã identitatea, potrivit legii, dupã caz;
c) copiile documentelor care sã ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestã efectuarea unor specializãri, copiile documentelor care atestã îndeplinirea condiţiilor specifice;
d) copia carnetului de muncã, conformã cu originalul, sau, dupã caz, o adeverinţã care sã ateste vechimea în muncã, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria rãspundere cã nu are antecedente penale care sã-l facã incompatibil cu funcţia pentru care candideazã;
f) adeverinţã medicalã care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare eliberatã cu cel mult 6 luni anterior derulãrii concursului de cãtre medicul de familie al candidatului sau de cãtre unitãţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.

      Copiile actelor vor fi însoţite de original în vederea certificării conformităţii cu acesta, sau în copii legalizate.

        Bibliografia  de concurs este anexată prezentei.

    Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane al instituţiei sau la telefon: 0265/211729.

BIBLIOGRAFIE

Pentru ocuparea postului de inspector de specialitate debutant din cadrul Compartimentului administrativ,aprovizionare şi mentenanţă  al Direcţiei de Sănătate Publică Mureş.


1)    Ordinul ministrului sănătăţii nr.1078/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, precum şi a structurii organizatorice a direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.                                     

2)    Ordonanţa de urgenţă a guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare.            

3)    Hotarare Guvernului nr.925/2006,  pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG 34 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

4)    Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

5)    Legea nr.69/2010 a responsabiltăţii fiscal-bugetare.

Our website is protected by DMC Firewall!