• Accesări: 4247

Concurs/examen de promovare în grad profesional

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ MUREŞ  ORGANIZEAZĂ CONCURS/EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL
pentru următoarele funcţii publice:

-consilier asistent  la Compartiment achiziţii
-consilier asistent la Biroul resurse umane, normare, organizare , salarizare
-consilier principal la Serviciul control în sănătatea publică


    Concursul /examenul de promovare constă în 3 etape succesive, după cum urmează:    
   a) selecţia dosarelor de înscriere;
   b) proba scrisă;
   c) interviul.

    La concurs se pot prezenta  funcţionarii publici care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
 a) au cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
 b) au obţinut cel puţin calificativul «bine» la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
 c) nu au în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile  legii.

    Dosarele de înscriere se  vor depune la Biroul R.U.N.O.S.  din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Mureş, în termen de 20 de zile de la data afişării concursului/examenului.
Proba scrisă se va organiza în data de 22.05.2013 ora 9.00 la sediul Direcţiei de Sănătate Publică Mureş din Tg Mureş, str. Gh.Marinescu nr.50.

BIBLIOGRAFIE
Concurs promovare din consilier grad profesional asistent  în consiliere grad profesional  principal (Birou RUNOS)


1.    Legea nr. 188/1999 „privind statutul funcţionarilor publici”, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

2.    Legea nr. 7/2004 „privind Codul de conduită a funcţionarilor publici”, cu modificările şi completările ulterioare;

3.    Lege nr. 115 din 16 octombrie 1996  pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare

4.    H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei               funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare

5.    H.G. nr.553/06.05.2009 privind stabilirea unor măsuri cu privire la evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici,

6.    Instrucţiuni din 20/07/2009  de completare a formatelor-standard şi de transmitere a datelor şi informaţiilor cu privire la evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici

7.    Legea nr. 95/2006 – privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificarile si completarile ulterioare- titlurile I, II, III, IV,V,VII.,  XII, XIII, XV;

8.    Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1078 din 27/07/2010 privind aprobarea regulamentului   de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti ;

9.    Legea nr.53/2003 –Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare.

10.    Ordinul M.S. nr.870/2004 “pentru aprobarea Regulamentului  privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor in unităţile publice” cu modificările şi completările ulterioare.

11.    Legea-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri      publice, cu modificările şi completările ulterioare.

12.    Ordonanţa nr.84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal – bugetare.

BIBLIOGRAFIE
Concurs promovare inspector principal în inspector superior (Control în sănătate publică)


Legea nr. 188/1999 „privind statutul funcţionarilor publici”, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Legea nr. 7/2004 „privind Codul de conduită a funcţionarilor publici”, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 95/2006 – privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificarile si completarile ulterioare- titlurile I, II, III, IV,V,VII.,  XII, XIII, XV;

Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1078 din 27/07/2010 privind aprobarea regulamentului  
      de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate
      publică judeţene şi a municipiului Bucureşti ;

5. Hotărîrea Guvernului  nr.857 din 24 august 2011  privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice.
6.   Ordonanta Guvernului  nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.
7.  O.M.S.  nr. 976 din 16 decembrie 1998 pentru aprobarea Normelor de igienă privind producţia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor ;
8.  Legea  nr. 349 din  6 iunie 2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun;
9.  O.M.S. nr. 536 din 23 iunie 1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei; 
10.  O:M.S.  nr. 1955 din 18 octombrie 1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor;
 11.  O.M.S. nr.1338 din 31 iulie 2007 pentru aprobarea Normelor privind structura funcţională a cabinetelor medicale şi de medicină dentară;
12.  O.M.S nr.261 din 2007 privind  curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare.BIBLIOGRAFIE
Concurs promovare consilier grad profesional asistent  în consilier grad rofesional principal (Compartiment achiziţii)


1.    Legea nr. 188/1999 „privind statutul funcţionarilor publici”, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

2.    Legea nr. 7/2004 „privind Codul de conduită a funcţionarilor publici”, cu modificările şi completările ulterioare;

3.    Legea nr. 95/2006 – privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificarile si completarile ulterioare- titlurile I, II, III, IV,V,VII.,  XII, XIII, XV;

4.    Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1078 din 27/07/2010 privind aprobarea regulamentului  
    de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate
    publică judeţene şi a municipiului Bucureşti ;

5.    Ordinul ministrului sănătăţii nr.1078/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, precum şi a structurii organizatorice a direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti;


6.    Ordonanţa de urgenţă a guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare ;


7.    Hotarare Guvernului nr.925/2006,  pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG 34 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.


8.    Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare


9.    Legea nr.69/2010 a responsabiltăţii fiscal-bugetare.Our website is protected by DMC Firewall!