• Accesări: 4359

Anunt concurs

Direcţia de Sănătate Publică Mureş organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi temporar vacante:
- şofer la  Compartimentul  administrativ, aprovizionare şi mentenanţă;
- asistent principal igienă la Depozitul produse antiepidemice.

Condiţii generale:
Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte urmãtoarele condiţii:
a) are cetãţenia românã, cetãţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba românã, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimã reglementatã de prevederile legale;
d) are capacitate deplinã de exerciţiu;
e) are o stare de sãnãtate corespunzãtoare postului pentru care candideazã, atestatã pe baza adeverinþei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitãţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiþiile de studii şi, dupã caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnatã definitiv pentru sãvârşirea unei infracţiuni contra umanitãţii, contra statului ori contra autoritãţii, de serviciu sau în legãturã cu serviciul, care împiedicã înfãptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni sãvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilã cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
CONDIŢII SPECIFICE:
Post de şofer II
    - scoala profesională sau liceu , permis de conducere valabil  categoriile B şi C     ;
    - minim   5 ani   vechime ca şofer .
Post de asistent prinicipal igienă
-    scoala postliceală sanitară absolvită cu diplomă (sau echivalentă), specializarea igienă sau sănătate publică
-    examen de grad principal
-    minim 5 ani vechime în specialitate.

 Concursul se va desfăşura la sediul Direcţiei de Sănătate Publică Mureş, str.Gh.Marinescu nr.50, în data de 24 ianuarie 2013 ora 10.00 (proba scrisa), 25 ianuarie 2013 ora 13.00 (interviul).
   
Dosarele de înscriere la concurs se depun  la Direcţia  de Sănătate Publică Mureş, str. Gh. Marinescu nr.50, Serviciul resurse umane, între orele 8.00-14.00, până la data de 17 decembrie 2012 inclusiv, şi vor cuprinde:
a) cerere de înscriere la concurs adresatã conducãtorului autoritãţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestã identitatea, potrivit legii, dupã caz;
c) copiile documentelor care sã ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestã efectuarea unor specializãri, copiile documentelor care atestã îndeplinirea condiţiilor specifice;
d) copia carnetului de muncã, conformã cu originalul, sau, dupã caz, o adeverinţã care sã ateste vechimea în muncã, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria rãspundere cã nu are antecedente penale care sã-l facã incompatibil cu funcţia pentru care candideazã;
f) adeverinţã medicalã care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare eliberatã cu cel mult 6 luni anterior derulãrii concursului de cãtre medicul de familie al candidatului sau de cãtre unitãţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.

Copiile actelor vor fi însoţite de original în vederea certificării conformităţii cu acestea, sau în copii legalizate.

    Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane al instituţiei sau la telefon: 0265/211729.

BIBLIOGRAFIE
Pentru ocuparea postului temporar vacant de şofer
în cadrul Compartimentului administrativ,aprovizionare şi mentenanţă  al Direcţiei de Sănătate Publică Mureş

1. Ordinul ministrului sănătăţii nr.1078/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, precum şi a structurii organizatorice a direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti;
2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002, privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea regulamentului de aplicare a O.U.G.nr.195/2002, privind circulatia pe drumurile publice;
4. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
5. Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr.355/1995, privind aprobarea normelor specifice de securitate a muncii pentru transporturile rutiere.

BIBLIOGRAFIE
pentru post de asistent prinicipal de igienă


1. ORDIN MS  Nr. 1078 din 27 iulie 2010 – privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, publicat  în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 550 din  5 august 2010;
2. ORDIN MS/CNAS  Nr. 1591 /1100 din 2010 – normele tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate pentru anii 2011 si 2012, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei P I nr. 53 si 53 bis din 21 ianuarie 2011;
3. GHID DE EPIDEMIOLOGIE PRACTICA –  PROFILAXIA SI COMBATEREA BOLILOR TRANSMISIBILE - Emil Magureanu, Carmen Busuioc - editura Medicala 1984;
4. ORDIN  MS Nr. 261 din 6 februarie 2007- pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 128 din 21 februarie 2007;
5. ORDIN MS nr. 219 din 1 aprilie 2002 - pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţilemedicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţionala de date privind deşeurilerezultate din activităţile medicale.
DMC Firewall is a Joomla Security extension!