• Accesări: 8055

Concurs pentru promovarea in grad profesional pentru funcţiionari publici

    În baza Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, precum şi a H.G.R. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Mureş organizează concurs pentru promovarea în grad profesional pentru urmatoarele funcţii publice:

I. promovare din gradul profesional principal în gradul profesional superior
1. consilier principal la Birou avize şi autorizaţii
2. consilier principal la Compartiment asistenţă medicală şi programe
3. inspector principal la Seviciul control in sănătatea publică (2 posturi)
4. referent de specialitate la Birou RUNOS

II.promovare din gradul profesional asistent în gradul profesional principal
1. inspector asistent la Serviciul control in sănătatea publică
2. consilier asistent  la Birou buget, financiar-contabilitate

Concursul /examenul de promovare constă în 3 etape succesive, după cum urmează:
   a) selecţia dosarelor de înscriere;
   b) proba scrisă;
   c) interviul.

La concurs se pot prezenta  funcţionarii publici care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
 a) au cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
 b) au obţinut cel puţin calificativul «bine» la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
 c) nu au în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile  legii.

    Dosarele de înscriere se  vor depune la Biroul R.U.N.O.S.  din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Mureş, în termen de 20 de zile de la data afişării concursului/examenului. Proba scrisă se va organiza în data de 12.07.2011 ora 9.00 la sediul Direcţiei de Sănătate Publică Mureş din Tg Mureş , str. Gh.Marinescu nr.50.
     
BIBLIOGRAFIE

Concurs promovare inspector principal în inspector superior (Control în sănătate publică)

Legea nr. 188/1999 „privind statutul funcţionarilor publici”, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Legea nr. 7/2004 „privind Codul de conduită a funcţionarilor publici”, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 95/2006 – privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificarile si completarile ulterioare- titlurile I, II, III, IV,V,VII.,  XII, XIII, XV;

Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1078 din 27/07/2010 privind aprobarea regulamentului  
      de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate
      publică judeţene şi a municipiului Bucureşti ;

5. Lege nr. 98 din 10 noiembrie 1994 ,   republicată,  privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică
6. Ordonanta nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificarile si completarile ulterioare
 7.Regulamentul CE  nr. 852 din 29 aprilie 2004 privind  igiena produselor alimentare;
8.Ordinul   ministerului sănătăţii  nr. 976 din 16 decembrie 1998 pentru aprobarea Normelor de igienă privind producţia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor ,cu modificări şi completări
9.Legea   nr. 349 din  6 iunie 2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun, cu modificări şi completări
10. Ordin MSF nr. 219 din  1 aprilie 2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale, cu modificarile si completarile ulterioare
11. Ordinul   ministrului sănătăţii nr. 536 din 23 iunie 1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificări şi completări  
 12.Ordinul   ministerului sănătăţii publice nr. 1955 din 18 octombrie 1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor
13.  Ordin MSP nr.1338 din 31 iulie 2007 pentru aprobarea Normelor privind structura funcţională a cabinetelor medicale şi de medicină dentară
 14.Ordin MSP nr. 261 din  6 februarie 2007pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare cu modificări şi completările ulterioare.

BIBLIOGRAFIE 2.- INSPECTOR FARMACIST
Concurs promovare inspector asistent în inspector principal (Control în săn. publică)
1.    Legea nr. 188/1999 „privind statutul funcţionarilor publici”, republicată, cu modificările şi         completările ulterioare.

2.    Legea nr. 7/2004 „privind Codul de conduită a funcţionarilor publici”, cu modificările şi completările ulterioare;

3.    Legea nr. 95/2006 – privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificarile si completarile ulterioare- titlurile I, II, III, IV,V,VII.,  XII, XIII, XV;

4.    Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1078 din 27/07/2010 privind aprobarea regulamentului  
      de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate
      publică judeţene şi a municipiului Bucureşti ;
5. Lege nr. 98 din 10 noiembrie 1994    republicată
privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică
6. Ordonanta nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificarile si completarile ulterioare
7. Ordin MSF nr. 219 din  1 aprilie 2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale, cu modificarile si completarile ulterioare
8. Ordin MSP nr. 261 din  6 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare,cu modificări şi completari

9. Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 387/251/2002 pentru aprobarea Normelor privind alimentele cu destinaţie nutriţională specială ,cu modificări şi completări
10. Ordinul ministerului sănătăţii publice nr. 1069/2007 pentru aprobarea Normelor privind suplimentele alimentare,cu modificări şi completări
11. Ordin nr.1136 din 2007 privind aprobarea Normelor de igienă pentru cabinetele de înfrumuseţare corporală
12. Lege  Nr. 178 din 18 octombrie 2000  privind produsele cosmetice republicată  ,cu modificări si completari
13. Ordin nr.201 din 2007 privind aprobarea procedurii de notificare a produselor cosmetice de uz uman care sunt puse pe piaţă pe teritoriul Romaniei.
14. Ordinul ministerului sănătăţii   nr. 1448 din 27 decembrie 2005 privind categoriile de produse cosmetice şi listele cuprinzând substanţele ce pot fi utilizate în compoziţia produselor cosmetice cu modificari si completari

BIBLIOGRAFIE
Concurs promovare consilier principal în consilier  superior (Avize si autorizaţii)


1.    Legea nr. 188/1999 „privind statutul funcţionarilor publici”, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

2.    Legea nr. 7/2004 „privind Codul de conduită a funcţionarilor publici”, cu modificările şi completările ulterioare;

3.    Legea nr. 95/2006 – privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificarile si completarile ulterioare- titlurile I, II, III, IV,V,VII.,  XII, XIII, XV;

4.    Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1078 din 27/07/2010 privind aprobarea regulamentului   de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti ;

5.    O. M.S.nr.1030/2009-privind aprobarea procedurilor  de reglementare sanitara pentru proiectele de amplasare,amenajare,construire si pentru functionarea obiectivelor ce desfasoara activitati cu risc pentru starea de sanatate a populatiei.

6.    O.M.S.nr.536/1997-privind mediul de viata al populatiei, cu modificările şi completările ulterioare.

7.    O.M.S.nr.976/1998-privind productia,prelucrarea,depozitarea,pastrarea,transportul si desfacerea alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare.
 
8.    O.M.S.nr.1955/1995-normele de igiena privind unitatile pentru ocrotirea,educarea si instruirea copiilor si tinerilor, cu modificările şi completările ulterioare.

9.    O.M.S.nr.219/2002-privind gestionarea deseurilor, cu modificările şi completările ulterioare.
 
10.    O.M.S.nr.914/2006-privind conditiile pentru autorizarea spitalelor, cu modificările şi completările ulterioare.
 
11.    O.M.S.nr.916/2006-privind infectiile nosocomiale, cu modificările şi completările ulterioare.

12.    O.M.S.nr.1338/2007-privind structura cabinetelor medicale si dentare, cu modificările şi completările ulterioare.

13.    O.M.S.nr.1301/2007-privind functionarea laboratoarelor de analize medicale cu modificările şi completările ulterioare.

14.    Ordin MSP nr. 261 din 06/02/2007, pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare, cu modificările şi completările ulterioare.


BIBLIOGRAFIE
Concurs promovare referent de specialitate principal în referent de specialitate superior (Birou RUNOS)


1.    Legea nr. 188/1999 „privind statutul funcţionarilor publici”, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

2.    Legea nr. 7/2004 „privind Codul de conduită a funcţionarilor publici”, cu modificările şi completările ulterioare;

3.    Lege nr. 115 din 16 octombrie 1996  pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare

4.    H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei               funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare

5.    H.G. nr.553/06.05.2009 privind stabilirea unor măsuri cu privire la evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici,

6.    Instrucţiuni din 20/07/2009  de completare a formatelor-standard şi de transmitere a datelor şi informaţiilor cu privire la evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici

7.    Legea nr. 95/2006 – privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificarile si completarile ulterioare- titlurile I, II, III, IV,V,VII.,  XII, XIII, XV;

8.    Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1078 din 27/07/2010 privind aprobarea regulamentului   de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti ;

9.    Legea nr.53/2003 –Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare.

10.    Ordinul M.S. nr.870/2004 “pentru aprobarea Regulamentului  privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor in unităţile publice” cu modificările şi completările ulterioare.

11.    Ordinul MSF nr.698/2001 “pentru aprobarea unor metodologii privind angajarea, transferarea şi detasarea medicilor, farmaciştilor, biologilor, biochimiştilor şi chimiştilor, precum şi altui personal de specialitate cu studii superioare din unităţile sanitare publice “, modificat şi completat  prin Ordinul MSF nr.378/2002.

12.    H.G. nr.899/2002 “ privind organizarea invăţământului postuniversitar  medical şi farmaceutic” cu modificările şi completările ulterioare.

13.    Ordonanţă nr. 18 din 29/08/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului,  cu     
      modificările şi completările ulterioare.

14.    OMS nr.323/2011 privind aprobarea metodologiei şi a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă


BIBLIOGRAFIE
Concurs promovare  consilier asistent în consilier principal


  Biroul buget, financiar-contabilitate

1.Legea nr. 188/1999 „privind statutul funcţionarilor publici”, republicată, cu modificările şi         completările ulterioare.

2.Legea nr. 7/2004 „privind Codul de conduită a funcţionarilor publici”, cu modificările şi completările ulterioare;

3.Legea nr. 95/2006 – privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificarile si completarile ulterioare- titlurile I, II, III, IV,V,VII.,  XII, XIII, XV;

4. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1078 din 27/07/2010 privind aprobarea regulamentului  
      de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate
      publică judeţene şi a municipiului Bucureşti

5. Legea nr.500/2002 privind finanţele publice.

6. Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată.

7. Ordinul ministrului finanţelor publice nr.522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv;

8. Lege nr. 69/2010 a responsabilităţii fiscal-bugetare;

9.Legea nr.286/2010 a bugetului de stat pe anul 2011


DMC Firewall is a Joomla Security extension!