• Accesări: 5440

Concurs Inspector Serviciul Control in Sanatatea Publica

     Direcţia de Sănătate Publică Mureş organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de  execuţie temporar vacante de  inspector gradul profesional principal  la Serviciul control în sănătate publică.

     Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 8 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a III- a, la sediul Direcţiei de Sănătate Publică Mureş, (str.Gh.Marinescu nr.50) şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 alin.(1) (2) si (3)din HG nr.611/2008.
     Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane al instituţiei sau la telefon: 0265/216.305.

     Condiţii generale:
candidaţii trebuie să întrunească condiţiile prevăzute de art.50 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, modificată şi completată prin Legea nr.251/2006.

     Conditii specifice:
    - studii superioare în domeniul medicină absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă;
    - vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării  postului: minim  5 ani
    - cunoştinţe operare PC – nivel mediu 

     Concursul se va desfăşura la sediul Direcţiei de Sănătate Publică Mureş, str.Gh.Marinescu nr.50, în data de 24 noiembrie 2010 ora 9.00 (proba scrisa) şi 25  noiembrie 2010 ora 13.00 ( interviul).
   
     Dosarele de înscriere la concurs se depun  la Direcţia  de Sănătate Publică Mureş, str. Gh. Marinescu nr.50, Serviciul resurse umane, între orele 8.00-14.00  şi vor cuprinde:
·    copia actului de identitate;
·    formularul de înscriere;
·    copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
·    copia carnetului de muncă sau, dupa caz, adeverinţa care să ateste vechimea în muncă şi, dupa caz, în specialitate;
·    cazierul judiciar;
·   adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
·    declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa că nu a desfaşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile actelor vor fi însoţite de original în vederea certificării conformităţii cu acesta, sau în copii legalizate.
BIBLIOGRAFIE CONCURS
pentru ocuparea funcţiei publice  de executie
 inspector grad profesional principal la Serviciul control în sănătate publică


LEGEA nr. 188/1999 „privind statutul funcţionarilor publici”, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
LEGEA nr. 7/2004 „privind Codul de conduită a funcţionarilor publici”.
LEGEA nr. 95/2006 „privind reforma în domeniul sănătăţii”, cu modificările şi completările ulterioare- titlurile I, II, III, IV,V,VII.,  XII, XIII..
ORDINUL ministrului sănătăţii nr.1078/2010 privind aprobarea regulamentului  de organizare şi funcţionare şi a ale dirceţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.
LEGEA 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţională la normele legale de igienă şi sănătate publică (cu modificările şi completările ulterioare);
LEGEA 252/2003 privind registrul unic de control;
LEGEA 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun (cu modificările şi completările ulterioare);
ORDONANŢA  2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor(cu modificările şi completările ulterioare);
ORDIN M.S.P. 824/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei Sanitare de Stat;
ORDIN M.S. 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere şi control a infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare
ORDIN M.S.119/2004 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şi funcţionarea laboratoarelor medicale(cu modificările şi completările ulterioare);
ORDIN M.S. 1338/2007 privind structura funcţională a cabinetelor medicale în vederea autorizării sanitare
ORDIN M.S. 914/2006 privind structura funcţională a compartimentelor şi serviciilor din spital
ORDIN M.S. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei;
ORDIN M.S.F. 219/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor;
ORDIN M.S. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea ,educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor;
ORDIN NR.261/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea , dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare.


Our website is protected by DMC Firewall!