• Accesări: 4413

Concurs Compartimentul Promovarea Sanatatii

     Direcţia de Sănătate Publică Mureş organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de  execuţie temporar vacante de  consilier gradul profesional asistent  treapta 3 de salarizare la Compartimentul Promovarea Sănătăţii.

      Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 8 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a III- a, la sediul Direcţiei de Sănătate Publică Mureş, (str.Gh.Marinescu nr.50) şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 alin.(1) (2) si (3)din HG nr.611/2008.
Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane al instituţiei sau la telefon: 0265/216.305.

Condiţii generale:

    - candidaţii trebuie să întrunească condiţiile prevăzute de art.50 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, modificată şi completată prin Legea nr.251/2006.

CONDIŢII SPECIFICE:

    - studii  superioare în domeniul psihologie sau medicină  absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă;
    - vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării  postului : minim  1 an
    - cunoştinţe operare PC – nivel mediu 

     Concursul se va desfăşura la sediul Direcţiei de Sănătate Publică Mureş, str.Gh.Marinescu nr.50, în data de 25 august 2010 ora 9.00 (proba scrisa) şi 26  august 2010 ora 13.00 ( interviul).
   
     Dosarele de înscriere la concurs se depun  la Direcţia  de Sănătate Publică Mureş, str. Gh. Marinescu nr.50, Serviciul resurse umane, între orele 8.00-14.00, până la data de 24.08 2010 inclusiv, şi vor cuprinde:
·    copia actului de identitate;
·    formularul de înscriere;
·    copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
·    copia carnetului de muncă sau, dupa caz, adeverinţa care să ateste vechimea în muncă şi, dupa caz, în specialitate;
·    cazierul judiciar;
·    adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
·    declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa că nu a desfaşurat activităţi de poliţie politică.

     Copiile actelor vor fi însoţite de original în vederea certificării conformităţii cu acesta, sau în copii legalizate.

Our website is protected by DMC Firewall!