• Accesări: 4304

Concurs de promovare funcţionari publici

În conformitate cu prevederile art.125, alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 „pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici”, coroborate cu art.65 alin.(1) din Legea nr.188/1999 „privind Statutul funcţionarilor publici”, Direcţia de Sănătate Publică Mureş, organizează concurs/examen de promovare a unui funcţionar public din gradul profesional principal în gradul profesional superior.

    Concursul/examenul va avea loc în data de 19 mai 2010, la sediul Direcţiei de Sănătate Publică Mureş, str.Gh.Marinescu nr.50 şi va începe la orele 10,00 cu proba scrisă.
    Concursul/examenul va consta din 3 probe succesive, respectiv:
-    selectarea dosarelor de înscriere;
-    proba scrisă;
-    interviul

    La concursul/examenul de promovare în grad profesional pot participa funcţionari publici din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Mureş care îndeplinesc condiţiile prevăzute în art.65, alin.(2) din Legea nr.188/1999 „privind Statutul funcţionarilor publici”.

    Dosarele se pot depune la Biroul RUNOS al instituţiei, în termen de 20 de zile de la data afişării concursului/examenului şi vor conţine:
a)    copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţă eliberată de compartimentul resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care promovează şi a treptei de salarizare;
b)    copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
c)    formularul de înscriere prevăzut în Anexa nr.3 la H.G.nr.611/2008.


BIBLIOGRAFIA


Stabilită pentru examenul de promovare din gradul profesional principal în gradul profesional superior a funcţionarilor din cadrul  Direcţiei de Sănătate Publică Mureş

1)    Legea nr.188/1999 “privind Statutul funcţionarilor publici”, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2)    Legea nr.7/2004 “privind Codul de etică al funcţionarilor publici”;

3)    Regulamentul de organizare şi funcţionare a direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr.127/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

4)    Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr.330/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

5)    Legea nr.53/2003- Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare.


Our website is protected by DMC Firewall!