• Accesări: 4691

Concurs pentru ocuparea postului de specialitate II medic medicina generala

Concurs pentru ocuparea postului de inspector de specialitate II medic medicina generala la  Serviciul asistenţă medicală ambulatorie
    Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial, partea a III- a, la sediul Autoritatii de Sanatate Publica Mures si trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute la art.8, alin.(1) din Anexa nr.1 la H.G.nr.1.209/2003.
    Conditiile de participare la concurs precum si bibliografia stabilita se afiseaza la sediul si pe site-ul Autoritatii de Sanatate Publica Mures, www.aspms.ro.


CONDITII GENERALE:


    Candidaţii trebuie să indeplinească cumulativ prevăzute condiţiile de art.2 din Anexa nr.12 la H.G. nr.281/1993 cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:
    -să fie cetăţean român;
    - să nu fi suferit vreo condamnare pentru fapte ce le-ar face incompatibile cu funcţia pentru care candidează;
    - să prezinte o recomandare de la ultimul loc de muncă sau de la unitatea de invăţământ, pentru absolvenţii care se angajează prima dată. Recomandarea trebuie să cuprindă , in mod obligatoriu, caracterizarea profilului profesional şi moral al persoanei;
    -să prezinte curriculum vitae din care să rezulte activitatea desfăşurată.


CONDITII SPECIFICE:

    1.inspector de specialitate II - medic medicina generală

     - studii  superioare medicale de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
     - vechime  in specialitatea studiilor: minim 3 ani;
     - cunoştinţe operare PC - nivel mediu;
  Concursul se va desfăşura  la sediul Autorităţii de Sănătate Publică Mureş, str.Gh.Marinescu nr.50, după cum urmează:
   - 27 noiembrie 2008- proba scrisă
   - 28 noiembrie 2008- interviu (va include şi verificarea condiţiilor  impuse de condiţiile specifice).
    Dosarele de inscriere la concurs se depun la Autoritatea de Sanatate Publica Mures, str. Gh. Marinescu nr.50, Serviciul resurse umane, intre orele 8.00-14.00 si vor cuprinde:
  • copia actului de identitate;
  • formularul de inscriere (se poate accesa pe acest site, mai jos);
  • copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
  • copia carnetului de munca sau, dupa caz, adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitate;
  • cazierul judiciar;
  • adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
  • copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau, dupa caz recomandare de la ultimul loc de munca;
  • declaratia pe propria raspundere sau adeverinta ca nu a desfasurat activitati de politie politica (model alaturat);

    Copiile actelor vor fi insotite de original in vederea certificarii conformitatii cu acesta, sau in copii legalizate.
    Relatii suplimentare se pot obtine la Serviciul resurse umane al Autoritatii de Sanatate Publica Mures sau la telefon: 0265/216.305.


Formular inscriere
PDF
Declaratie colaborare
PDF


Our website is protected by DMC Firewall!