• Accesări: 4777

Concurs pentru ocupare posturi vacante

AUTORITATEA DE SANATATE PUBLICA MURES organizeaza concurs, in conformitate cu prevederile H.G. nr.281/1993, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru ocuparea urmatoarelor posturi:
 
1.un post de inspector de specialitate -inginer constructor IA la
Serviciul investitii, aprovizionare, intretinere si administrativ
2. un post de ingrijitoare la Serviciul investitii, aprovizionare, intretinere si
administrativ


CONDIŢII GENERALE:

- candidaţii trebuie să indeplinească cumulativ prevăzute condiţiile de art.2 din Anexa nr. 12 la H.G. nr.281/1993 cu modificările §i completările ulterioare (pot fi vizualizate pe site-ul www.aspmures.ro).

CONDITII SPECIFICE

1.inspector de specialitate–inginer constructor IA
-studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta (constructii)
-vechime in specialitatea studiilor : minim 5 ani
-cunostinte operare PC- nivel mediu
2. ingrijitoare
-absolventa scoala generala

Concursul se va desfasura la sediul Autoritatii de Sanatate Publica Mures,str.Gh.Marinescu nr.50,  dupa cum urmeaza:

- 17 aprilie 2008 - proba scrisa
- 18 aprilie 2008 - interviu (va include si verificarea conditiilor impuse de conditiile specifice).
Informatii suplimentare se pot obtine la Serviciul resurse umane al institutiei, la telefon 0265/216305 sau de pe site-ul www.aspms.ro.

    CONDIŢII GENERALE

    Candidaţii trebuie să indeplinească cumulativ prevăzute condiţiile de art.2 din Anexa nr.12 la H.G. nr.281/1993 cu modificările si completările ulterioare, respectiv:

        - să fie cetatean român;
        - să nu fi suferit vreo condamnare pentru fapte ce le-ar face incompatibile cu funcţia pentru care candidează;
        - să prezinte o recomandare de la ultimul loc de muncă sau de la unitatea de invatamânt, pentru absolvenţii care se angajează prima dată. Recomandarea trebuie să cuprindă, in mod obligatoriu, caracterizarea profilului profesional şi moral al persoanei;
        - să prezinte curriculum vitae din care să rezulte activitatea desfasurată.

    Concursul se va desfasura la sediul Autoritatii de Sănătate Publică Mureş, str.Gh.Marinescu nr.50 , după cum urmează:

        - 18 martie 2008- proba scrisă
        - 19 martie 2008- interviu (va include si verificarea condiţiilor impuse de condiţiile specifice).

    Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane al instituţiei , la telefon 0265/216305 sau de pe site-ul www.aspmures.ro.


DOSARUL DE INSCRIERE LA CONCURS VA CUPRINDE

• Cererea de inscriere
• Copia actului de identitate
• Copii dupa actele de studii ( diploma de bacalaureat, diploma de licenta, etc..) si, dupa caz a actelor care atesta efectuarea unor specializari
• Copii dupa actele care dovedesc obtinerea unor grade profesionale
• Adeverinta de la locul de munca din care sa reiasa vechimea in munca sau, dupa caz in specialitate, sau copie dupa cartea de munca certificata pentru conformitate cu originalul
• Certificat de cazier judiciar ( sau pâna la obtinerea certificatului de cazier judiciar declaratia pe propria raspunderea ca nu a fost condamnat pentru fapte incompatibile cu functia pentru care candideaza, si ca nu este in urmarire penala)
• Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare
• Recomandare de la ultimul loc de munca care va cuprinde in mod obligatoriu caracterizarea profilului profesional si moral al candidatului
• Curriculum vitae

Dosarul de inscriere se va depune la Serviciul resurse umane al Autoritatii de Sanatate Publica Mures, str. Gh. Marinescu nr.50, pânala data de 13 martie 2008, zilnic intre orele 11.00-14.00.
 
Copiile actelor vor fi insotite de original in vederea certificarii conformitatii cu acestea, sau in copii legalizate
Our website is protected by DMC Firewall!