DSP Mures Legislatie Ordin nr. 1078/2010

Ordin nr. 1078/2010 Imprimare
Ordin nr. 1078/2010
din 27/07/2010
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 550 din 05/08/2010
privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti

    Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei de sănătate publică şi control în sănătate publică nr. Cs.A. 8.136 din 27 iulie 2010, având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010 şi ale Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

   Art. 1. - (1) Se aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, prevăzut în anexa nr. 1, precum şi structura organizatorică a acestor unităţi, prezentată în anexa nr. 2.
   (2) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
   Art. 2. - (1) Conducerea direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti este asigurată de un comitet director, compus din directorul executiv şi 2 directori executivi adjuncţi.
   (2) Conducerea direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale, managerii/directorii unităţilor sanitare cu paturi şi ambulatorii de specialitate, precum şi cu cabinetele de asistenţă medicală primară în aplicarea reglementărilor din domeniul sănătăţii publice, în condiţiile legii.
   (3) Conducerea direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti participă la medierea litigiilor apărute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea şi încetarea contractelor dintre furnizorii de servicii medicale şi casele de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti ori cu alte pretenţii decurgând din acestea, urmărind realizarea echilibrului financiar şi utilizarea eficientă a sumelor contractate.
   Art. 3. - Directorul executiv al direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti coordonează şi răspunde direct de întreaga activitate a direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
   Art. 4. - (1) Activitatea financiară a direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti se desfăşoară pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de Ministerul Sănătăţii, în condiţiile legii.
   (2) Directorul executiv al direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti este ordonator secundar de credite, în condiţiile legii, şi în această calitate repartizează creditele bugetare aprobate de ordonatorul principal de credite pentru bugetul propriu şi pentru bugetele instituţiilor publice din teritoriul de responsabilitate.
   Art. 5. - (1) Statul de funcţii al direcţiilor judeţene de sănătate publică şi a municipiului Bucureşti se aprobă de către ministrul sănătăţii.
   (2) Structura direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti cuprinde departamente, servicii, birouri şi compartimente funcţionale, în funcţie de numărul de posturi.
   (3) Personalul direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti este constituit din funcţionari publici, precum şi alte categorii de personal medico-sanitar şi auxiliar sanitar care nu exercită prerogative de putere publică, respectiv personalul departamentului de supraveghere în sănătate publică (serviciile de supraveghere şi control boli transmisibile, evaluarea factorilor de risc din mediul de viaţă şi muncă, evaluarea şi promovarea sănătăţii, respectiv laboratorul de diagnostic şi investigare în sănătate publică) şi personalul compartimentului administrativ şi mentenanţă - care sunt personal contractual.
   (4) Personalul încadrat în serviciul de control în sănătate publică are pregătire profesională superioară în medicină şi confirmare în specialităţile medicale de igienă, medicina muncii, sănătate publică, respectiv asistenţi medicali, cu studii postliceale sau superioare, precum şi alt personal cu studii superioare a cărui pregătire profesională este necesară în desfăşurarea activităţilor de control.
   (5) Departamentele, serviciile, birourile şi compartimentele funcţionale prevăzute la alin. (2) se organizează la propunerea direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cu aprobarea ministrului sănătăţii, cu respectarea numărului maxim de posturi şi al funcţiilor de conducere, stabilit conform reglementărilor legale în vigoare.
   (6) Ponderea personalului din structura direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, în funcţie de profilurile de activitate, va respecta normativul procentual de: sub 30% pentru personalul încadrat în birourile şi compartimentele direct subordonate directorului executiv, în serviciile, birourile şi compartimentele economic-administrative, inclusiv directorii (executiv şi adjuncţi); minimum 30% pentru personalul încadrat în departamentul de supraveghere în sănătate publică şi maximum 30% pentru personalul încadrat în serviciul de control în sănătate publică, inclusiv şeful de serviciu-inspector şef; şi sub 10% pentru personalul care desfăşoară activităţi de întreţinere-reparaţii, gospodărire, protocol, pază, deservire şi conducere auto.
   (7) Compartimentele teritoriale ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti se desfiinţează, personalul va fi preluat de structurile de specialitate unice existente în structura organizatorică.
   (8) În funcţie de distribuţia teritorială a populaţiei, caracteristicile epidemiologice specifice, posibilităţile de dotare şi încadrare cu personal de specialitate, la propunerea directorului executiv al direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi cu aprobarea Comitetului director al direcţiei, pot fi desemnate în teritoriul administrativ puncte de lucru fixe, deservite de personal medico-sanitar din structura proprie a direcţiei, exclusiv pentru activităţi specifice din cadrul programelor de sănătate.
   Art. 6. - (1) Ministrul sănătăţii numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, directorul executiv al direcţiilor de sănătate publică judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti.
   (2) Ministrul sănătăţii îi numeşte şi îi eliberează din funcţie, la propunerea directorului executiv al direcţiei de sănătate publică, pe directorul executiv adjunct de sănătate publică şi directorul executiv adjunct economic al direcţiei.
   (3) Pentru funcţia de director executiv adjunct de sănătate publică pot fi propuşi medici specialişti/primar de sănătate publică, epidemiologie, igienă şi medicina muncii, respectiv pentru funcţia de director executiv adjunct economic, economişti cu studii superioare.
   (4) Şeful departamentului de supraveghere în sănătate publică, personal contractual, de profesie medic de specialitate/primar în epidemiologie, sănătate publică sau igienă, se numeşte prin decizie a directorului executiv.
   (5) Funcţia de şef serviciu de control în sănătate publică, inspector şef, cu calitate de funcţionar public, medic specialist/primar de igienă sau sănătate publică, se ocupă prin concurs, organizat conform legii.
   (6) Directorul executiv şi directorul executiv adjunct de sănătate publică sunt funcţionari publici, dar nu pot deţine calitatea de inspector.
   Art. 7. - Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii nr. 127/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice a direcţiilor de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 11 februarie 2009, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
   Art. 8. - Direcţiile generale, direcţiile şi serviciile din cadrul Ministerului Sănătăţii, precum şi direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.
   Art. 9. - Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data de 16 august 2010.
   Art. 10. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul sănătăţii,
Cseke Attila

    Bucureşti, 27 iulie 2010.
    Nr. 1.078.

 
© 2008 Directia de Sanatate Publica Mures
juice bar business plan free business plan examples manufacturing business plan sport dissertation ideas cheap dissertation dissertation report format dissertation projects business plan executive summary software business plan free small business plan designing a business plan fish farming business plan business plan sample llm dissertation samples dissertation and thesis marketing business plan template topic for dissertation prepare a business plan what is a business plan free restaurant business plan sample restaurant business plan phd dissertation format wine bar business plan resturant business plan law dissertation ideas 90 day business plan writing up a business plan a good business plan acknowledgement for dissertation economic dissertation topics pizza business plan day spa business plan john nash dissertation dissertation editing service dissertation guidance restaurants business plan dissertation online dissertation dictionary dissertation layout performance management dissertation dissertation supervision easy business plan business plan doc dissertation supervisor communication dissertation dissertation review 5 year business plan small scale business plan grocery store business plan dissertation papers electronic dissertation logistics dissertation midwifery dissertation topics samples of a business plan binding dissertation dissertation plagiarism business plan cost dissertation plans business plan template microsoft dissertation edit dissertation on leadership engineering dissertation drama dissertation ideas business plan guidelines business plan how to write sample dissertation papers guide dissertation thesis vs dissertation free business plan template 30 60 90 day business plan summary business plan dissertation on marketing business plan uk business plan for small business free dissertation topics dissertation abstracts online printing business plan dissertation proposal template international business plan history dissertation ideas network marketing business plan dissertation length free sample business plan dissertation meaning law dissertation help interior design dissertation business strategic plan dissertation quotes business link business plan my business plan writing a business plan dissertation introductions dissertation proposal layout construction dissertation topics dissertation chapter dissertation transcription dissertation coaching catering business plan template business plan company fitness center business plan business plan proposal business plan bakery good dissertation titles dissertation in education msc dissertation structure it business plan template software dissertation buy dissertation online magazine business plan template for business plan build a business plan structuring a dissertation beauty salon business plan dissertation phd architecture dissertation examples business plan for a bakery dissertation introduction example dissertation help scam dissertation model dissertation conclusions advertising agency business plan export business plan printing dissertation business management dissertation knowledge management dissertation dissertation help service dissertation project starting a dissertation dissertation software dissertation defence business plan project dissertation steps writing the dissertation undergraduate dissertation examples samples of business plan dissertation proposal pdf dissertation archives interior design business plan legal dissertation topics sample of dissertation nursing dissertation topics job satisfaction dissertation janitorial business plan develop a business plan business plan structure furniture business plan dissertation copyright laundromat business plan cover letter for business plan doing a business plan